GDPR

zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje podle níže popsaných pravidel

SubjektÚčelPrávní základRozsah osobních údajůDoba zpracování
Klienti naší bezplatné právní poradnyKomunikace s klienty telefonicky, e-mailem případně prostřednictvím platformy GlobaLeaks, pokud osobní údaje uvedenou. Evidence poskytnutého poradenství.Souhlas.Základní identifikační a kontaktní údaje, pokud byly poskytnuty (není podmínkou poradenství), text dotazu a následná komunikace.Po dobu poskytování poradenství, maximálně po dobu 5 let od poslední komunikace, ledaže právní předpisy stanoví delší dobu archivace údajů. V případě právního sporu a jsou-li tyto osobní údaje nutné k vymáhání našich právních nároků po dobu trvání tohoto právního sporu.
Osoby odebírající náš newsletterŠíření informací, aktualit a dalších sdělení týkajících se činnosti Oživení, z.s.Souhlas.Identifikační a kontaktní údaje.Do odvolání souhlasu nebo odhlášení odběru newsletteru.
Účastníci našich seminářů či jiných akcíZajištění průběhu semináře či jiné akce.Plnění smlouvy.Identifikační a kontaktní údaje.Po dobu trvání smlouvy.
 Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní.Plnění právních povinností.Identifikační údaje a kontaktní údaje, údaje na daňových dokladech.Po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se transakce uskutečnila.
 Šíření informací a aktualit prostřednictvím e-mailových zpráv.Oprávněný zájem správce.Identifikační a kontaktní údaje.Do uplatnění práva na výmaz, maximálně po dobu 10 let od účasti na semináři či jiné akci.
DárciRealizace daru.Plnění smlouvy.Identifikační a kontaktní a účetní údaje a účetní.Po dobu trvání smlouvy.
 Komunikace s dárci (včetně zasílání newsletteru, poděkování atd.)Oprávněný zájem správce.Kontaktní a identifikační údaje a záznam o této komunikaci.Do uplatnění práva na výmaz, maximálně však po dobu 10 let od poskytnutí daru.
 Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní.Plnění právních povinností.Identifikační, kontaktní a účetní údaje.Po dobu 10 let od ukončení smlouvy.
Uchazeči o zaměstnání nebo stážPosouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání nebo stáže při výběrovém řízení.Plnění smlouvy, respektive provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost.Identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci a další informace obsažené v životopise.Po dobu 6 měsíců od zaslání životopisu nebo přihlášky do výběrového řízení.
 Případné prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení.Oprávněný zájem správce.Identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci.Po dobu 3 kalendářních let od roku, ve kterém bylo výběrového řízení ukončeno, v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení i po celou dobu řízení.
 Evidence výsledků výběrových řízení.Oprávněný zájem správce.Základní identifikační a kontaktní údaje spolu s informací o výsledku výběrového řízení.Po dobu 5 let.
Osoby z partnerských organizacíRealizace a koordinace spolupráce.Plnění smluv nebo oprávněný zájem správce (naplňování společných veřejně prospěšných cílů).Jméno a příjmení, název organizace, pracovní zařazení a kontaktní údaje.Po dobu 10 let od poslední spolupráce.
NovinářiUdržování platformy novinářů k medializaci našich kauz či jiných aktualit.Oprávněný zájem správce.Identifikační a kontaktní údaje.Do uplatnění práva na výmaz, maximálně po dobu 10 let od poslední komunikace.

 

Předávání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti (jako správce IT systémů), naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři. Všechny tyto subjekty mohou zpracovávat osobní údaje jen na základě smlouvy a jen pro výše uvedené účely.

Poučení

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) máte právo:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme (čl. 15 GDPR);
  2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné nebo neaktuální (čl. 16 GDPR);
  3. požadovat výmaz osobních údajů (dle čl. 17 GDPR);
  4. požadovat omezení zpracování údajů (dle čl.18 GDPR);
  5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci (za podmínek dle čl. 20 GDPR);
  6. kdykoliv vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 GDPR);
  7. na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20 GDPR)
  8. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (čl. 22 GDPR)
  9. získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů (čl. 34 GDPR).

Dále máte právo podat stížnost u dozorového správního úřadu (dle čl. 77 GDPR), kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mail: [email protected], Datová schránka: qkbaa2n, webová stránka www.uoou.cz

 

Kontaktní informace správce

Oživení, z.s., IČ: 673 65 353, se sídlem Muchova 232/13, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Pro Vaše dotazy týkající se zpracování osobních údajů a/nebo uplatnění Vašich práv využijte, prosím, e-mailovou adresu [email protected]