Uzavřené kauzy Tag

Městská část Praha 8 vyhlásila v dubnu 2013, respektive v květnu 2013 užší zadávací řízení na dvě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 53 milionů Kč, respektive 123 milionů Kč. Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci netransparentní kritéria hodnocení, kdy tyto jsou velmi neurčitá a obecná a lze pochybovat, že by zadavatel podle těchto kritérií mohl provést objektivní výběr dodavatele.

V rámci činnosti naší právní poradny jsme obdrželi podnět týkající se směny pozemků v obci Přešovice, která prozatím zůstává zahalena tajemstvím. Starosta obce Přešovice Miloslav Popelka totiž odmítá poskytnout informace o podmínkách směny soukromého pozemku za cca 25 pozemků obecních.

Rada MČ Praha 19 opakovaně (2011, 2012) zveřejnila záměr na prodej pozemků obce určitému subjektu za cenu dle cenové mapy. Když však obdržela vyšší nabídku na koupi, nepostoupila nabídky zastupitelstvu k rozhodnutí o prodeji, ale záměr na prodej v tichosti zrušila. Po několika měsících čekání rada MČ vyvěsila "nový záměr" na prodej stejného znění a situace se zopakovala.
ČVUT v roce 2013 poptávala ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatele - Poradce pro komunitární programy. Oživení po prostudování podkladů dospělo k závěru, že zadávací dokumentace je zpracována v rozporu se zákonem. S podnětem na přezkoumání postupu zadavatele se Oživení obrátilo v říjnu 2013 jak na ÚOHS, tak na Ministerstvo školství (poskytovatel dotace). Zadavatel následně zadávací řízení zrušil.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil obci Pěnčín v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 30.000,- Kč. Obec se proti uvedenému rozhodnutí bránila podáním žaloby ve správním soudnictví. Dosud vynaložené náklady na právní zastoupení v této věci činí dle sdělení obce částku ve výši  40.400,- Kč. 
Tehdejší starosta obce Rakovník ukončil v roce 1999 pracovní poměr se zaměstnancem obce. Nespokojený zaměstnanec podal na obce žalobu na neplatnost skončení pracovního poměru a vysoudil na obci náhradu mzdy.
Občanské sdružení Čisté Tuřany se domáhá na Jihomoravském kraji mimo jiné i Smlouvy o pronájmu a provozování mezinárodního letiště Brno – Tuřany. Kraj zpočátku tvrdil, že smlouva je jako celek obchodní tajemství. Smlouva má více než 500 stran textu.

Na jaře roku 2012 jsme obdrželi v rámci naší právní poradny podnět, který upozorňoval na skutečnost, že příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 10 - Školní jídelny, Praha 10, nevypisuje výběrová řízení na dodavatele potravin a polotovarů.

Rada města Cheb rozhodla v prosinci 2012 o zveřejnění záměru na prodej pozemku za účelem výstavby restaurace typu Mc Donalds. Když se však do soutěže přihlásil neočekávaný zájemce, nebyly nabídky postoupeny zastupitelstvu, ale záměr na prodej byl zrušen.