Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 19.2.2015

Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 19.2.2015

Jednání je sice již druhé v pořadí, ale teprve tentokrát dochází k projednání konkrétního programu, který byl na úvodním jednání schválen.

Aktuální informací je, že Ministerstvo vnitra (MV) aktuálně připravuje návrh nařízení vlády o pravidlech pro ochranu státních zaměstnanců, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným nebo jiným státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu (nařízení vlády). Návrh nařízení bude dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení v únoru 2015, Vládě bude předložen k projednání v dubnu 2015.

Zástupce MV Mgr. Jan Večeřa ústně představuje základní principy nové právní úpravy, bohužel samotný text nařízení nemáme k dispozici, neboť se jedná o interní materiál.

Hned na úvod je zdůrazněno, že se jedná se o podzákonný předpis, proto zde není velký prostor pro kreativitu.

Dále jsou uváděny následující plánované principy návrhu nařízení:

 • veškerá ustanovení nařízení odkazují nepřímo na zákon o státní službě
 • státní úředník bude prošetřovat podněty v rámci služby
 • ustanovení se nevztahuje na příslušníky bezpečnostních sborů ani zaměstnance pod zákoníkem práce
 • protiprávní jednání je vymezeno jako porušení právních předpisů, služebních předpisů (zahrnuje např. kodex st. zaměstnance)
 • proces podání se snaží co nejvíce odformalizovat, aby bylo možné jej podávat např. i emailem
 • každý úřad bude mít vlastního prošetřovatele,
 • bude zde povinnost informovat oznamovatele o procesu prošetřování
 • zajištění ochrany oznamovatele: je upravena zvlášť mlčenlivost (prošetřovatel má povinnost zachovávat mlčenlivost, aby nebyla odhalena totožnost oznamovatele), oznamovatel nesmí být vystaven žádným personálním postihům v souvislosti s podáním
 • definuje se, co je podání v dobré víře, tím by se mělo zabránit šikanózním podáním
 • ochrana je vztažena i na osobu blízkou oznamovateli
 • nařízení definuje schránku pro podání anonymního oznámení
 • nařízení chrání i člověka, který jedná ve zjevném omylu
 • klíčová je důvodnost podezření, nikoliv motivace oznamovatele

Dalším bodem programu bylo provedení dotazníkového průzkumu mezi zaměstnanci ve státní správě na zjištění jejich postojů k problematice oznamování korupce. Výsledky průzkumu mají být následně prezentovány veřejnosti a využity pro zpracování návrhu variant řešení budoucí legislativní úpravy ochrany oznamovatelů korupce a důvodové zprávy k budoucímu návrhu zákona.

Bez dalšího jsou představeny 2 navrhované varianty, jak průzkum provést – dobrovolná a povinná, nicméně konkrétní metodika není představena, chybí definování vzorku, kapacit, kritérií návratnosti, harmonogramu atp. Do konce dubna má být dotazník rozeslán. Příštího jednání se bude na základě připomínek členů účastnit statistik.

V programu se již nedostalo na vymezení šíře pojetí oznamování v budoucí právní úpravě, na závěr byl představen Program CZ10.