Radniční periodika

Oživení se problematice radničních periodik věnuje dlouhodobě a podrobně již od roku 2006. V současné době poskytujeme také právní poradenství zaměřené na aplikaci nových práv, které novela tiskového zákona v listopadu 2013 přinesla zastupitelům územně samosprávných celků.

V roce 2015 jsme vytvořili i Manuál pro dobré radniční periodikum.  Ten vznikl na základě naší analýzy 100 radničních periodik z celé ČR.

Novela tiskového zákona zavedla s účinností od listopadu 2013 první regulaci radničních periodik. Zastupitelé se nyní mohou domáhat svého práva na zveřejnění příspěvku v radničním periodiku.

Základní pojmy tiskového zákona

Tiskový zákon č. 46/2000 Sb., definuje, jakou tiskovinu je třeba považovat za peridický tisk a jakou podmnožinu tvoří periodický tisk územní samosprávy.

Periodickým tiskem jsou jakékoli noviny nebo časopisy, které jsou vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením, s jednotnou graf. úpravou a to nejméně 2x ročně.

Vydávání tisku se rozumí činnost vydavatele spojená se zajišťováním obsahu, vydání a veřejného šíření tiskoviny.

Naproti tomu periodický tisk územní samosprávy se vyznačuje tím, že jeho vydavatel je vždy nějakým způsobem úzce navázán na územně samosprávný celek. Vydavatelem může být uzemní samosprávný celek sám (obec, kraj, hl. m. Praha, městská část), nebo právnická osoba zřízená, založená nebo ovládaná územně samosprávným celkem a nebo i jakýkoli jiný vydavatel, který zajišťuje vydávání tisku na základě smlouvy s územně samosprávným celkem.

Tiskový zákon v platné znění se nevztahuje na další radniční (netištěná) média: lokální TV, rozhlas, webové prezentace, facebook atp.

 

Povinnosti vydavatele radničních periodik

Novela tiskového zákona zavedla v zásadě dvě nové povinnosti; z toho druhou z nich lze po vydavateli radničního periodika zákonem stanovenými prostředky vymáhat (§4a)

1. Povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o územně samosprávném celku

2. Povinost poskytnout přiměřený prostor pro názory členů zastupitelstva

Postup zastupitele vedoucí ke zveřejnění příspěvku

Vydavatel radničního periodika by měl zveřejnit příspěvek zastupitele nejen z důvodu uplatnění práva zastupitele, ale většinou i z důvodu plnění obecné povinnosti poskytovat čtenářům (tj. v drtivé většině případů občanům obce) objektivní a vyvážené informace o územně samosprávném celku.

 

Zastupitel, který má v úmyslu zveřejnit v radničním periodiku svůj příspěvek, týkající se územně samosprávného celku, by zpravidla měl dosáhnout zveřejnění příspěvku už na základě toho, že své sdělení doručí vydavateli. V případě, že příspěvek zastupitele nebyl zveřejněn ve lhůtě 3 měsíců (nebo v nejbližším vydání, pokud radniční periodikum vychází méně často), vzniká zastupiteli právo domáhat se zveřejnění tzv. doplňující informace. Toto právo zastupitel má pouze tři měsíce. Během tohoto období musí své právo písemně uplatnit u vydavatele. Obdobné právo zastupiteli náleží za situace, kdy příspěvek zveřejněn byl, avšak byl nepřiměře zkrácen.

V případě, že ani pak není příspěvek zastupitele, respektive jeho tzv. „doplňující informace“ zveřejněna v nejbližším následujícím čísle, může se zastupitel svého práva na zveřejnění příspěvku domáhat u soudu.

Postup zastupitele znázorňuje diagram.

Praktický příklad naleznete v našich kauzách: Krupka (2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Napište naší expertce

Šárce Trunkátové na [email protected]

Související kauzy

Připravte se na krajské volby včas. Nabídka služeb pro kandidáty.

Špatný začátek mandátu může komplikovat mandát celé 4 roky. Mandát zastupitele se často omezuje na strategie, jak se nedostat do vězení. To pak vede k šablonovitému či zkratkovitému rozhodování, které město nikam neposouvá. Dokážeme kandidátům pomoci do začátku, zkušenějším získat strategie, jak prosadit opatření vedoucí k větší

více »

Fenomén zpravodajských pouští v EU se dočkal první srovnávací studie

Prostředí lokálních médií je v ČR dlouhodobě ponecháno bez kontroly a většího zájmu. Rizika jsou velká – neustále se prohlubující propojování světa médií a regionální politiky, odtok neuvěřitelných částek veřejných peněz na propagaci politiků, kteří zrovna sedí na radnicích a informační pouště k lokálním tématům

více »

Cenzura ve zpravodajích přetrvává. Jak se bránit?

Několikrát ročně se na poradnu obrátí opoziční zastupitelé s tím, že jim odmítají ve zpravodaji otisknout jejich příspěvek. Přestože již 10 let platí tiskový zákon, stále se najdou města, která se snaží cenzurovat názory opozičních zastupitelů. Co dělat, když k tomu dojde? V říjnu se

více »

publikace k tématu

pub_whistle

Správná radnice: Manuál transparentní samosprávy 2017

 

Transparentnost je jedním z nejefektivnějších nástrojů v boji proti korupci. Dostatečně rozsáhlý, jednoduchý a rychlý přístup veřejnosti k informacím má příznivý vliv na důvěru občanů v demokratické instituce a na jejich ochotu podílet se na veřejném životě, což je v současnosti často diskutovaný společenský problém.Tato publikace je primárně určena zástupcům obcí, kteří hledají praktická doporučení pro otevírání radnic, volebním kandidátům a v neposlední řadě aktivním občanům, kteří se zajímají o činnost své radnice. Publikace odkazuje na související webové stránky věnované tématu www.spravnaradnice.cz, kde čtenáři mohou najít především příklady dobré praxe ke všem oblastem.

pub_whistle
Vydávání tištěných periodik územně samosprávnými celky v ČR se dlouhodobě potýká s problémy silné politizace jejich obsahu ve prospěch aktuální místní vlády, poskytováním veskrze jednostranných informací o činnosti místní samosprávy, cenzurou obsahu a minimem názorové polemiky. Připravili jsme Doporučení Oživení k regulaci vydávání radničních periodik, které lze vnímat jako minimální preventivní zákonné pojistky proti zneužití sdělovacích prostředků a omezení s tím spojených rizik.
pub_whistle
Různé marketingové a propagační projekty hrazené z veřejných rozpočtů mohou svým skutečným sdělením vést k propagaci konkrétních politických představitelů samosprávy nebo politických uskupení namísto propagace veřejných politik a služeb. Tato publikace přináší analýzu informačních kampaní realizovaných 13 krajskými samosprávami a 26 statutárními městy. Byly sbírány údaje o informačních kampaních, které byly realizovány v rozmezí od listopadu 2010 do října 2014, primárně jsme se tedy soustředili na kampaně uskutečněné za poslední funkční období před volbami do zastupitelstev měst a obcí.
pub_whistle
Doporučení pro informační kampaně veřejné správy

Toto doporučení vychází ze zpracování 5 případových studií o informačních kampaních realizovaných kraji a statutárními městy v ČR.Cílem doporučení je nabídnout veřejným zadavatelům různých informačních, propagačních či komunikačních kampaní rámcový návod na postup při plánování a realizaci takových kampaní.

Manuál pro dobré radniční periodikum

 

Cílem Manuálu pro dobré radniční periodikum je poskytnout zastupitelstvům, redakčním radám, radám krajů, měst i obcí a redakcím radničních periodik postupy, které by podle závěrů provedeného výzkumu a na základě sběru zkušeností a modelů vydávání periodik a aktuální legislativy měly přispět ke zvýšení kvality obecních a krajských tištěných periodik. Manuál může být užitečný pro systémové nastavení vydávání periodika, pomocí kterého by měl vydavatel naplnit zákonné povinnosti a předcházet nežádoucím rizikům spojeným s provozováním médií veřejné služby.

pub_whistle

Implementace tiskového zákona. Duben 2016.

Tento report navazuje na zprávu o implementaci tiskového zákona ve věci vydávání tzv. radničních periodik z prosince 2015. Nyní přinášíme praktické poznatky a zkušenosti se soudním vymáháním práva zastupitele na uveřejnění doplňující informace. Tyto zkušenosti jsme získali v rámci poskytování právní podpory zastupitelům, kteří se po marné komunikaci s vydavateli periodik, obrátili na soud.

pub_whistle

Implementace tiskového zákona. Prosinec 2015.

 

S ohledem na dosud nejasný výklad zákonných ustanovení založených novelou tiskového zákona, absentující relevantní judikaturu k této problematice a častou nevoli územně samosprávných celků řídit se novými ustanoveními, se objevují úskalí, jež zabraňují žádoucí implementaci novely tiskového zákona. Z dosud poskytnutých konzultací a podnětů obdržených od zastupitelů či úředníků územně samosprávných celků Oživení definovalo hlavní bariéry v žádoucí implementaci novely tiskového zákona.

pub_whistle

Komu slouží radniční noviny? Analýza radničních periodik 2014

 

Jak si stojí jednotlivé zpravodaje ve vzájemném porovnání? Co způsobuje nízkou názorovou pluralitu obsahu a cenzuru? Co mohou vydavatelé zlepšit? Jaké zákonné mantinely stanovit pro lepší regulaci vydávání těchto periodik. Na tyto otázky a další otázky se snažíme najít odpovědi v naší studii, která analyzuje data o 100 vydavatelích periodik v ČR a obsah 500 čísel.

Radniční listy bez cenzury

(Oživení 2006) Analýzy a doporučení k problematice vydávání radničních periodik místními samosprávami. Zjištění poukazují na zneužívání a cenzuru těchto periodik ve prospěch vládnoucích politických uskupení i přesto, že tyto periodika mají charakter veřejnoprávního média.

Shrnutí projektu Radniční listy bez cenzury

Radniční periodika a jejich právní souvislosti – analýza

Doporučení pro vydávání periodik samosprávami – letáček a textová verze

Odbornou literaturu a články k problematice korupce nalzenete v e-knihovně na wiki.oziveni.cz