Publikace

Brožura k ochraně oznamovatelů

Účelem této brožury je a) stručně představit základní aspekty a principy whistleblowingu, b) dát povinným
subjektům z veřejného a soukromého sektoru základní informace/praktický návod, jak pracovat s oznamovateli
a oznámeními, c) představit některé hlavní závěry z mezinárodní konference „Zintenzivnění boje proti korupci:
whistleblowing“. Brožura je určena zejména pro příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů, případně další osoby,
které se v organizacích podílejí na praktickém zajištění vnitřních oznamovacích systémů. 

Komparativní studie k ochraně oznamovatelů

Studie přináší informace o způsobech zvyšování povědomí o tématu ochrany oznamovatelů ve vybraných státech
– Francii, Nizozemí, Norsku, Velké Británii, Chorvatsku a USA. Cílem studie je komparace získaných informací a vyhodnocení dobré praxe využívání nástrojů a prostředků osvěty ve vztahu k whistleblowingu.  přístupu států a shrnutí dobré praxe.

Radniční periodika v rámci regionální žurnalistiky

 

Brožura, ve které najdete závěry výzkumu k  postavení radničního tisku v celku regionální žurnalistiky v jednotlivých zemích V4.

Mediální pouště se rozšiřují a dříve poměrně hojně rozvinutý regionální tisk je dnes pouhým torzem. Tištěné regionální noviny postupně zanikají ve všech zemích, ale jejich nezastupitelnou roli hlídacího psa dosud plně nepřevzal žádný jiný typ médií. Uvolněný prostor obsadily radniční zpravodaje vydávané přímo městy a kraji a subjekty zaměřené na danou problematiku, které rezignovaly na profesionální žurnalistiku a působí v symbióze s místními nebo celostátními vládními strukturami. Přestože v každé zemi existují záblesky kvalitní regionální žurnalistiky, bez systémového řešení a podpory se situace nezlepší.

 

Správná radnice: Manuál transparentní samosprávy 2017

 

Transparentnost je jedním z nejefektivnějších nástrojů v boji proti korupci. Dostatečně rozsáhlý, jednoduchý a rychlý přístup veřejnosti k informacím má příznivý vliv na důvěru občanů v demokratické instituce a na jejich ochotu podílet se na veřejném životě, což je v současnosti často diskutovaný společenský problém.Tato publikace je primárně určena zástupcům obcí, kteří hledají praktická doporučení pro otevírání radnic, volebním kandidátům a v neposlední řadě aktivním občanům, kteří se zajímají o činnost své radnice. Publikace odkazuje na související webové stránky věnované tématu www.spravnaradnice.cz, kde čtenáři mohou najít především příklady dobré praxe ke všem oblastem.

pub_whistle

Jak zvýšit úroveň transparentnosti městských společností v zemích Visegrádské čtyřky

 

Transparentní nakládání s veřejnými prostředky je jednou z nejzásadnějších podmínek ekonomického růstu. Mezinárodní studie zdůrazňují, že transparentní a odpovědné vedení veřejných podniků zvyšuje efektivitu, a tím zvyšuje příjmovou složku společností ve vlastnictví státu nebo územních samosprávných celků. Městské obchodní společnosti (MOS) hrají důležitou úlohu v místních rozpočtech a jejich transparentní a odpovědné vedení může vést ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a efektivnějšímu nakládání s veřejnými prostředky na místní úrovni. 

 

Available in English:

Případová studie městské obchodní společnosti: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 

Tato případová studie vznikla v rámci projektu Višegrádská iniciativa pro transparentní městské společnosti. Městské společnosti jsou obchodními společnostmi, které majoritně vlastní jeden či více územních samosprávných celků a které tak stojí na pomezí soukromého a veřejného práva, kdy municipalita vykonává práva společníka prostřednictvím svých orgánů. Městské společnosti jsou v rámci všech zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) vzhledem k nedokonalé regulaci vystaveny korupčním rizikům.

 

Available in English:

 
pub_whistle

Vydávání tištěných periodik územně samosprávnými celky v ČR se dlouhodobě potýká s problémy silné politizace jejich obsahu ve prospěch aktuální místní vlády, poskytováním veskrze jednostranných informací o činnosti místní samosprávy, cenzurou obsahu a minimem názorové polemiky. Připravili jsme Doporučení Oživení k regulaci vydávání radničních periodik, které lze vnímat jako minimální preventivní zákonné pojistky proti zneužití sdělovacích prostředků a omezení s tím spojených rizik.
pub_whistle

Různé marketingové a propagační projekty hrazené z veřejných rozpočtů mohou svým skutečným sdělením vést k propagaci konkrétních politických představitelů samosprávy nebo politických uskupení namísto propagace veřejných politik a služeb. Tato publikace přináší analýzu informačních kampaní realizovaných 13 krajskými samosprávami a 26 statutárními městy. Byly sbírány údaje o informačních kampaních, které byly realizovány v rozmezí od listopadu 2010 do října 2014, primárně jsme se tedy soustředili na kampaně uskutečněné za poslední funkční období před volbami do zastupitelstev měst a obcí.
pub_whistle

Doporučení pro informační kampaně veřejné správy

 

Toto doporučení vychází ze zpracování 5 případových studií o informačních kampaních realizovaných kraji a statutárními městy v ČR.Cílem doporučení je nabídnout veřejným zadavatelům různých informačních, propagačních či komunikačních kampaní rámcový návod na postup při plánování a realizaci takových kampaní.

pub_whistle

Případová studie veřejné zakázky na modernizaci dálnice D1 v úseku 21, Lhotka – Velká Bíteš


V roce 2015 jsme analyzovali doposud nejproblematičtější úsek modernizované dálnice D1. K výběru této stavby pro detailní zkoumání nás vedl zásadní význam této investice, na niž se čekalo řadu let. Chtěli jsme také přispět do diskuse týkající se způsobu a provádění rekonstrukce D1, kolem kterých se objevila a objevuje řada otázek a názorů. Hlavním předmětem našeho zájmu je proces přípravy projektu, průběh veřejné zakázky na zhotovitele stavby a technického dozoru investora i na působení dalších aktérů stavby. V neposlední řadě nás zajímá i průběh samotné stavby.

Případová studie veřejné zakázky na stavbu dálnice D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí


Analýza přípravy a realizace výstavby dálnice D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí je v pořadí třetí případovou studií velké dopravní stavby. Hlavním předmětem našeho zájmu je proces přípravy projektu včetně odůvodnění a potřeby jej realizovat. Zaměřujeme se na přípravu a průběh hlavní veřejné zakázky při stavbě dálnice – zakázky na zhotovitele stavby. Analyzujeme v souvislostech také další související veřejné zakázky – především na technický dozor investora. V neposlední řadě nás zajímá i průběh samotné stavby a její uzavření.

pub_whistle

Případová studie veřejné zakázky na stavbu úseku dálnice D1 – 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou


K dálnici D1 se jako k hlavní silniční trase spojující tři největší města České republiky upírají zraky veřejnosti, odborníků i NNO již mnoho let. Tato dálnice se buduje, modernizuje i opravuje zároveň. Téměř každý její úsek má za sebou nebo před sebou problémy při svém vzniku, realizaci či následném provozu. Tato studie se zaměřuje  na úsek D1-0137 Přerov – Lipník nad Bečvou. Jde o jeden z posledních dosud nepostavených úseků D1.

pub_whistle

Sborník k mezinárodní konferenci Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing jako ochrana finančních zájmů občanů EU.

 

17. – 18. 9. 2015 jsme pořádali mezinárodní konferenci “Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing jako ochrana finančních zájmů občanů EU”. Do Prahy přijeli přední světoví odborníci z řad akademiků, výzkumných pracovníků, neziskových organizací, zástupců státní správy, novinářů a v neposlední řadě samotných oznamovatelů. Dva dny konference přinesly inspiraci a snad i naději na změnu současného stavu ochrany a vnímání oznamovatelů nekalých jednání. Tato publikace je shrnutím příspěvků, které experti na uvedené konferenci přednesli.

 

Available in English:

Manuál pro dobré radniční periodikum

 

Cílem Manuálu pro dobré radniční periodikum je poskytnout zastupitelstvům, redakčním radám, radám krajů, měst i obcí a redakcím radničních periodik postupy, které by podle závěrů provedeného výzkumu a na základě sběru zkušeností a modelů vydávání periodik a aktuální legislativy měly přispět ke zvýšení kvality obecních a krajských tištěných periodik. Manuál může být užitečný pro systémové nastavení vydávání periodika, pomocí kterého by měl vydavatel naplnit zákonné povinnosti a předcházet nežádoucím rizikům spojeným s provozováním médií veřejné služby.

pub_whistle

Implementace tiskového zákona. Duben 2016.


Tento report navazuje na zprávu o implementaci tiskového zákona ve věci vydávání tzv. radničních periodik z prosince 2015. Nyní přinášíme praktické poznatky a zkušenosti se soudním vymáháním práva zastupitele na uveřejnění doplňující informace. Tyto zkušenosti jsme získali v rámci poskytování právní podpory zastupitelům, kteří se po marné komunikaci s vydavateli periodik, obrátili na soud.

pub_whistle

Implementace tiskového zákona. Prosinec 2015.

 

S ohledem na dosud nejasný výklad zákonných ustanovení založených novelou tiskového zákona, absentující relevantní judikaturu k této problematice a častou nevoli územně samosprávných celků řídit se novými ustanoveními, se objevují úskalí, jež zabraňují žádoucí implementaci novely tiskového zákona. Z dosud poskytnutých konzultací a podnětů obdržených od zastupitelů či úředníků územně samosprávných celků Oživení definovalo hlavní bariéry v žádoucí implementaci novely tiskového zákona.

Transparentnost městských společností:
příklad 5 dopravních podniků v ČR


Cílem analýzy samotné je popsat a vyhodnotit stávající praxi v řízení městských společností na příkladu 5 největších městských dopravních podniků. Zjištěné výsledky jsou základem pro návrh doporučení pro místní samosprávy. Tedy jak implementovat nástroje pro lepší správu svých společností a snížit rizika nehospodárnosti a korupce při jejich řízení.

pub_whistle

Komu slouží radniční noviny? Analýza radničních periodik 2014

 

Jak si stojí jednotlivé zpravodaje ve vzájemném porovnání? Co způsobuje nízkou názorovou pluralitu obsahu a cenzuru? Co mohou vydavatelé zlepšit? Jaké zákonné mantinely stanovit pro lepší regulaci vydávání těchto periodik. Na tyto otázky a další otázky se snažíme najít odpovědi v naší studii, která analyzuje data o 100 vydavatelích periodik v ČR a obsah 500 čísel.

studie_vymahatelnosti

Studie vymahatelnosti střetu zájmů, financování politických stran a přístupu k informacím v zemích Visegrádské čtyřky

 

Studie byla připravena v rámci „Prosazování efektivního protikorupčního institucionálního rámce v zemích střední a východní Evropy“, společného projektu pěti zemí (států Visegrádské čtyřky a Estonska).Rozsah výzkumu je vymezen na institucionální mechanismy vymahatelnosti ve třech oblastech: střet zájmů, financování politických stran a přístup k informacím. Základním předpokladem je, že každá země (Visegrádská čtyřka a Estonsko) má ve třech zmíněných oblastech vlastní zákonná opatření a že v každé z nich proto existují i institucionální mechanismy pro jejich vymáhání.

 

Available in English:

Research on institutional enforcement mechanisms of conflict of interest, political party financing and access to information

The scope of the proposed research is limited to institutional enforcement mechanisms in 3 areas: Confl ict-of-Interest, Political Party Financing and Access to Information. The basic assumption is that each country (V4 and Estonia) does have some legislative provisions on the 3 areas mentioned, and thus institutional enforcement mechanisms exist to some level in each country.

pub_whistle

Doporučení pro legislativní návrh komplexní ochrany oznamovatelů nekalých jednání v České republice

 

V České republice se stalo legislativní ukotvení ochrany oznamovatelům prioritou současné Vlády. Ta se v programovém prohlášení v kapitole 9.7 (Rekonstrukce státu a opatření proti korupci) zavázala mimo jiné k přijetí legislativního řešení oznamování korupce a ochrany oznamovatelů korupce. Současně je oblast ochrany oznamovatelů jednou ze čtyř priorit boje s korupcí. Tento materiál reaguje proto v kontextu aktuální neutěšené situace oznamovatelů nekalých jednání v České Republice a na Vládou projevenou vůli, formulací doporučení pro budoucí legislativní návrhy.

Available in English

Srovnávací analýza financování politických stran v zemích V4 a Estonsku

 

(Oživení, 2014) Jak si stojí Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi ve Visegradu, co se týče pravidel pro financování politických stran a volebních kampaní? Odpověď není potěšující. Inspiraci pro lepší pravidla a transparentnější fungování stranických subjektů můžeme najít právě v sousedních zemích. Srovnání vychází z národní analýzy České republiky, Slovenska, Polska (jen aj), Maďarska (jen aj) a Estonska (jen aj).

 

Available in English:

Comparative analysis of political party financing enforcement mechanisms in V4 countries and Estonia

(Oživení, 2014) What is the ranking in political party financing enforcement mechanisms? What are the rules for political party finances, incl. electoral campainging. The Czech Rep. is scoring low. The inspiration to strenghten the rules and to enhance the transparency in political party finances can be easily found in the comparision with the analysed countries. The comparision is based on national analysis of the Czech Rep., Slovakia, PolandHungary and Estonia.

Analýza vymahatelnosti zákonných úprav střetu zájmů v České republice 

 

(Oživení, 2014) Cílem analýzy vymahatelnosti střetu zájmů v českém prostředí není přinést porovnání či hodnocení legislativy týkající se střetu zájmů jako celku, ale soustředit se na konkrétní aspekt funkčnosti právního předpisu, na jeho vymahatelnost. Což souvisí se základní představou, že samotná existence právního předpisu není jediným kritériem, který bychom při hodnocení funkčnosti legislativy měli posuzovat. Zavedení právního předpisu do praxe, bez ohledu na jeho úroveň kvality nebo rozsah, závisí více či méně na institucionálních mechanismech vymahatelnosti.

 

Available in English:

Analysis of the enforceability of conflict of interest laws in the Czech Republic

(Oživení, 2014) The objective of this analysis of the enforceability of confl ict of interest laws in the Czech context is not to compare or evaluate the laws governing confl ict of interest in general, but to focus on one specifi c aspect of the functionality of legal regulations, namely enforceability. The reason for that is our fundamental conviction that the existence of a legal regulation is not the only criterion that should be judged when assessing its applicability in practice. Implementation of a law, regardless of its quality or scope, is more or less dependent on the institutional mechanisms of enforceability.

Mechanismy vymahatelnosti zemí EU v oblasti financování politických stran

 

(Oživení, 2014) Tento dokument popisuje postupy, které se v oblasti prosazování pravidel financování politických stran považují za osvědčené.

 

Available in English:

EU summary research of political party financing enforcement mechanism

(Oživení, 2014) This document describes what are generally considered to be good practices for enforcing party financing rules.

Jak posílit transparentnost a kontrolu hospodaření
politických stran v ČR – Podmínky vymahatelnosti zákonných opatření a transparentnosti financování politických stran a hnutí v České republice

 

(Oživení, 2014) Cílem této analýzy není podat kompletní přehled o legislativě týkající se politických stran, jejich fungování, hospodaření, podnikání či omezení, ale věnovat se jednomu aspektu právních předpisů – vymahatelnosti. Tento výběr je veden myšlenkou, že pro fungování zákona není jediným zřetelem kvalita zákonných ustanovení, ale že je třeba zvážit podmínky jejich implementace.

 

Available in English

Strengthening Transparency and Monitoring
of the Funding of Political Parties in the Czech Republic – Conditions of the enforceability of legal regulations and transparency of the funding of political parties and movements in the Czech Republic

(Oživení, 2014) The objective of this analysis is not to provide a comprehensive overview of the laws affecting political parties and their operation, financing or any limitations, but rather to focus on one aspect of legislation – enforceability.This aim is led by our conviction that in order for a law to be functional, it needs to not only be well written, but the conditions of its implementation must also be considered.

ŠANCE OBČANŮ NA VYMÁHÁNÍ INFORMACÍ: Analýza vymahatelnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a doporučení k jejímu zlepšení

 

(Oživení, 2014) Základním předpokladem analýzy byla skutečnost, že v každé ze zemí (Visegrádská čtyřka a Estonsko) existují v oblasti přístupu k informacím zákonná opatření a že v každé z nich proto existují i instituční mechanismy pro jejich vymáhání. Cílem analýzy bylo proto zkoumání aspektů dohledových orgánů, sankcí jakož i poradenství a zapojení veřejnosti v oblasti svobodného přístupu k informacím v ČR.

 

Available in English:

CHANCES OF CITIZENS DEMANDING INFORMATION:Analysis of the enforceability of the Freedom of Information Act and recommendations for improvement

(Oživení, 2014) The basic assumption is that each country (V4 and Estonia) does have some legislative provisions on the area of free access of information and thus institutional enforcement mechanisms exist to some level in each country. Aim of the analysis was therefore to examine aspects of the supervisory authorities, sanctions, as well as guidance and public involvement in the field of freedom of access to information in the Czech republic.

Analýza vymahatelnosti infozákonů ve státních a městských firmách v zemích V4 a Estonsku

 

(Transparency International Slovensko, 2014) Cílem této analýzy je poukázat na problematiké místa infozákonů v souvislosti s městskými a státními společnostmi v České republice, Estonsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a přinést doporučení pro lepší vymahatelnost zákonů v této oblasti.

 

Available in English:

Analysis of Enforcement of Freedom of Information Act in
State and Municipality-owned Enterprises in Czech Republic, Estonia, Hungary, Slovakia and Poland

(Transparency International Slovakia, 2014) The objective of this study is to highlight the weak points of the Freedom of Information Act enforcement in relation to the SOEs and MOEs in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, and Slovakia, and offer recommendations for their reinforcement.

Analýza slobodného prístupu k informáciám v krajinách
Európskej únie – Slovinsko, Veľká Británia, Estónsko a Chorvátsko

 

(Transparency International Slovensko, 2014) Tato studie představuje dohledové orgány (informační komisař a inspektorát pro ochranu dat) ve 4 zemích EU, které patří v této oblasti k příkladům dobré praxe: Slovinsko, Velká Británie, Estonsko a Chorvatsko. Cílem je stručně představit institucionální nastavení, kompetence či náklady na fungování dohledových orgánů.

 

Available in English:

ANALYSIS OF FREE ACCESS TO INFORMATION
IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION – Slovenia, the United Kingdom, Estonia and Croatia

(Transparency International Slovakia, 2014) This study introduces the supervisory bodies (Information Commissioners and Data Protection Inspectorate) of four European Union countries that belong to the strongest ones: Slovenian, British, Estonian and Croatian. The objective is to briefly present the institutional set-up, competences and costs of the operating supervisory bodies.

Institucionální mechanismy vymahatelnosti v zemích EU v oblasti střetu zájmů

 

(Oživení, 2014) Údaje uvedené v analýze ukazují, že efektivní systém pro vymáhání v oblasti střetu zájmů nezávisí pouze na jediném nástroji. Prevence a vymáhání jsou rovnocennými a důležitými aspekty prosazování dobré veřejné správy i snižování rizika korupce. K systémům povinného zveřejňování majetku a zájmů stejně jako ke kampaním pro veřejné vzdělávání a zvyšování povědomí by se měly připojit i sankce a efektivní vymáhací mechanismy. Vedle ustanovení příslušných legislativních a administrativních rámců vyžaduje řešení střetu zájmů také cílené zavádění těchto pravidel do praxe a nástroje pro jejich vymáhání.

 

Available in English:

EU summary research on current institutional enforcement mechanisms of conflict of interest

(Oživení, 2014) The aim of this paper is to make an overview of EU countries’ existing institutional enforcement mechanisms in the area of confl ict of interest, which will serve as background for CEE national recommendations. These recommendations will be useful for national governments in the development of enforcement mechanisms at the national level.

O nás s námi – Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v české realitě a ve srovnání s dalšími zeměmi

 

(Oživení, 2014) Analýza ochrany oznamovatelů v zemích V4 a Estonsku ukazuje nedostatky v legislativním rámci, které velmi znesnadňují možnosti poskytovat dostatečnou či funkční ochranu oznamovatele při oznamování nekalých jednání. Jedná se o hloubkovou analýzu osobních zkušeností oznamovatelů na základě 40 rozhovorů.

 

Available in English:

About us with us – Protection of whistleblowers in the Czech context and in comparison with other countries

(Oživení, 2014) 40 analysed interviews with whistleblowers from the V4 countries and Estonia show that whistleblower protection is inadequate both in terms of applicable law and the utilisation of various options in practice, and also in terms of the real needs of whistleblowers.

Komparace institucionálního zabezpečení a fungování regulace veřejných zakázek na Slovensku a v Česku

 

(TI Slovensko, Oživení, 2013) Komparativní analýza přináší porovnání modelů dohledu a regulace veřejných zakázek v České a Slovenské republice z hlediska nezávislosti regulačních a dohledových orgánů, jejich funkcí, kapacit. Součástí je také soubor doporučení pro inovaci regulačních a dohledových systémů v obou zemích.

Organizační a procesní zajištění veřejných zakázek v ČR: komparativní analýza

 

(Oživení, 2013) Publikace přináší hodnocení státních institucí regulujících veřejné zakázky – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj. Na základě komparace se zahraniční praxí a doporučeními OECD identifikuje základní mezery v organizačním zajištění politiky veřejného zadávání a formuluje doporučení pro reformu stávajících institucí.

Používání e-aukcí při zadávání veřejných zakázek v ČR: evidence a analýza dat za roky 2007 – 2013

 

(Oživení, IDEA CERGE-EI, 2013) První analýza o rozsahu používání elektronických aukcí při zadávání veřejných zakázek v České republice. Zachycuje základní trendy v používání e-aukcí za období 2007 – 2012. přináší odpovědi na otázky: v jakých oblastech se e-aukce nejvíce používají, zda jejich užití má významný dopad na počet nabídek a výslednou cenu zakázky.

Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů)


analýza zpracovaná pro účely vzniku nové právní úpravy v ČR

(Oživení, 2012, 2013) Ucelená analýza v českém prostředí stále poměrně neznámého fenoménu whistleblowingu. V úvodu je přiblížen původ pojmu whistleblowing a zároveň vymezen jeho obsah. Následuje pojednání o aktivitách mezinárodních organizací v této oblasti, kde je poukázáno na mezinárodní dokumenty a evropské standardy, k jejichž dodržování se již Česká republika zavázala. Nechybí ani pohled Evropského soudu pro lidská práva na problematiku whistleblowingu a popis zahraničních úprav, s důrazem na dobrou praxi, kterou by bylo možno přenést do českého prostředí. Práce rovněž obsahuje analýzu praktických zkušeností z provozu protikorupční linky 199.  Závěr práce je věnován návrhům a doporučením de lege ferenda, které by měly tvořit legislativně-právní rámec pro nový zákon upravující problematiku ochrany whistleblowerů v ČR.

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

 

(platforma Bezkorupce, 2012) detailní rozbor současné situace na poli pořizování a zveřejňování videozáznamů jednání zastupitelstev. Materiál zohledňuje aktuální postoje a aktivity Úřadu pro ochranu osobních údajů v této věci a rozebírá detailně jednotlivé aspekty problematiky z pohledu různých subjektů (občan, obec), dotčených zákonů (ústava, občanský zákoník, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o svobodném přístupu k informacím) a shrnuje, na co si musí dát pořizovatel pozor, aby se nedostal do konfliktu s ochranou osobních údajů. Další informace k problematice naleznate rovněž na speciální tematické stránce.

Mohu si legálně nahrát zasedání zastupitelstva?

 

(Oživení, 2008) starší jednoduchý manuál seznamující občany s jejich právy při pořizování audovizuálních záznamů jednání zastupitelstva a argumenty hovořící pro legálnost takového počinu.

Korupční rizika ve veřejných zakázkách: jak jim čelit?
Metodika pro územní samosprávy

 

(Oživení, 2012) Metodika zpracovaná na základě dosavadních zkušenostech Oživení s monitoringem problematických veřejných zakázek, analýzou korupčních rizik a poskytováním protikorupčního poradenství v oblasti veřejných zakázek. Poskytuje zadavatelům z okruhu územních samospráv základní návod jak nastavit vnitřního systém zadávání a realizace veřejných zakázek, aby byl více imunní vůči korupčním rizikům v rámci celého projektového cyklu veřejné zakázky, tj. od definování potřeb až po realizaci zakázky.

Víc než zákon o veřejných zakázkách: hospodárnost, transparentnost a odpovědnost ve veřejných nákupech

 

(Oživení, 2012) Komparativní analýza řeší otázku, zda a jaké další nástroje jsou nutné pro nápravu korupcí postiženého systému veřejných zakázek v ČR. Studie předkládá hlavní poznatky z oblasti zajištění hospodárnosti veřejných nákupů (veřejných výdajů v celém jejich projektovém cyklu od definování poptávky, přes výběr dodavatele až pro realizaci plnění a saturaci stanovených cílů) v rámci veřejného sektoru v moderních zemích, předkládá hlavní nedostatky systému v ČR a formuluje adekvátní doporučení pro reformu této oblasti veřejné správy tak, aby se díky prvkům hospodárnosti omezoval prostor pro korupční zisky a stimuloval trh k vyšší konkurenceschopnosti a kvalitě dodání.

Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR

 

(Oživení, 2011) Analýza zpracovaná ve spulupráci s CERGE-EI a Transparency Int. SR v rámci projektu Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR. Poskytuje základní informace o žádoucím informačním standardu veřejných zakázek a hodnotí systém aktivního zveřejňování informací o veřejných zakázkách v ČR. V souvislosti s vládním návrhem novely zákona o veřejných zakázkách (květen 2011) hodnotí dopady novely na reálnou transparentnost veřejných zakázek a přístup občanů k informacím o zakázkách.

Otevřenost zadávacích řízení v ČR

 

(Oživení, 2011) Analýza zpracovaná ve spulupráci s CERGE-EI v rámci projektu Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR. Analýza se snaží odpovědět na otázku, nakolik jsou soutěže o veřejné zakázky v ČR otevřené většímu počtu uchazečů a nakolik se využívá konkurenční prostředí pro získání optimální nabídky pro zadavatele. Analýza identifikuje možné překážky v současném systému veřejných zakázek, které brání efektivnějšímu zapojení tržním mechanismů do zadávání zakázek. Zároveň analyzuje případné dopady vládního návrhu novely zákona o veřejných zakázkách (květen 2011) na větší otevřenost soutěží.

Právo občana domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem

 

(Libor Dušek, 2011) Vítězná práce kategorie Ústavní právo IV. konference studentské věděcké odborné činnosti 2011 Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Práce se věnuje problematice možnosti občana domáhat se u soudu neplatnosti smlouvy, o níž se domnívá, že ji samosprávní celek (obec nebo kraj) uzavřel v rozporu se zákonem. Vychází z konkrétních neúspěšných pokusů o takovouto žalobu, podrobuje konfrontaci jednotlivé přístupy výkladu tohoto práva a své názory dokládá na konkrétních výrocích soudů. Zabývá se i možností řešení současné situace změnou legislativy v rámci Strategie vlády v boji proti korupci na období 2011-2012 po vzoru nedávno přijatého slovenského zákona.

Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů: realita nebo fikce?

 

(Oživení 2010)  Osobní odpovědnost je důležitým předpokladem každého kvalitního rozhodování, a proto bývá na správce majetku uvalena smluvně či přímo zákonem. Platí to alespoň pro soukromý majetek, ať už ve vlastnictví fyzických osob či obchodních společností. Při pohledu na nastavení odpovědnosti veřejných funkcionářů za rozhodování o veřejném majetku člověk spíše nabývá pocitu, že majitel (občan) svému správci bezmezně věří… Realita však ukazuje, že nakládání s veřejným majetkem není v České republice zdaleka takové, jaké by mělo být.

Podkladové materiály: Grošpic, Pavel: Škoda způsobená územnímu celku a uplatňování nároku na její náhradu: právní rozborPrchal, Petr: Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím vymáháním: právní stanovisko

E-aukce: nástroj pro transparentnější zadávání veřejných zakázek

 

(Oživení, 2010) Jednoduchý manuál shrnující základní poznatky o elektronickcých aukcích. Ty jsou stále více užívány ve veřejném sektoru pro úsporu veřejných výdajů na pořizování různých služeb, dodávek atp. Manuál je určitým úvodem do problematiky elektronickcých aukcí a popisuje co je e-aukce, jak se v praxi používá a v jakých případech je vhodná. (za podpory MV ČR)

20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva – výzkumy, analýzy a legislativní návrhy

 

(Oživení, 2010) Souhrnná publikace k problémovým oblastem samospráv v ČR, které vyžadují novelu zákona o obcích, krajích a hl. m. Praze. Obsahuje analýzy a průzkumy dokazující neutešený stav v oblastech vydávání radničních periodik, vymahání osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů, hospodárného nakládání s majetkem a přístupu komunálních zastupitelů k informacím. (za podpory CEE Trust)

Analýza internetového portálu Zakázky pod lupou

 

(Oživení, 2010) Jaká je úroveň informací zveřejňovaných o zakázkách zadávaných Magistrátem hl. m. Prahy rok po spuštění ojedinělého projektu Zakázky pod lupou? Projekt měl zásadně zprůhlednit veřejné zakázky, avšak výsledky analýzy ukazují, že magistrát v implementaci nadějného projektu selhává.

Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů

 

(Oživení, 2009)  Výzkum vymáhání osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů za škody způsobené při zadávání veřejných zakázek.  Výzkum zjišťuje, nakolik je v českých městech a obcích vymáhána osobní odpovědnost za pokuty udělené v souvislosti porušování zákona o veřejných zakázkách.

Kvalita a transparentnost zadávání veřejných zakázek okresními městy ČR

 

(Oživení, 2008) Snaží se česká města aplikovat obecně známé a dostupné protikorupční nástroje? Zveřejňují na svých webových stránkách dostatek informací o svých veřejných zakázkách, aby je mohli občané kontrolovat? Jak zajišťují transparentnost a eliminaci diskriminace u tzv. zakázek malého rozsahu, což jsou požadavky ze zákona? Sdružení Oživení podrobilo kritickému zkoumání systémy zadávání veřejných zakázek ve všech okresních městech ČR a výsledky jsou skutečně alarmující. Česká města jsou ideálním prostorem pro manipulaci s veřejnými zakázkami.

Cena dálnic

 

Analýzy financování výstavby dopravní infrastruktury v ČR ze společném projektu Oživení a EPS. Upozorňují na předraženost  dopravních staveb a hlavní důvody jejich vysoké ceny.

 

Stavějí se dálnice v ČR dráž než v zahraničí? (Oživení, 2008)

Selhání dopravní politiky českého státu (Oživení, 2008)

Proces schvalování dopravních investic (Oživení, 2008)

Vývoj nákladů u vybraných staveb dálnic D8 a D11 (Oživení, 2008)

Transparentní samospráva

 

(Oživení 2006) Balíček 40 protikorupčních opatření a Manuál pro bezkonfliktní aplikaci nového správního řádu. Soubor 40 konkrétních opatření zvyšujících transparentnost rozhodování a hospodaření samospráv. Pomocník a průvodce občana nekonečnou spletí paragrafů.

Publikaci Vám na vyžádání pošleme. V případě zájmu nás kontaktujte.

Radniční listy bez cenzury

 

(Oživení 2006) Analýzy a doporučení k problematice vydávání radničních periodik místními samosprávami. Zjištění poukazují na zneužívání a cenzuru těchto periodik ve prospěch vládnoucích politických uskupení i přesto, že tyto periodika mají charakter veřejnoprávního média.

Shrnutí projektu Radniční listy bez cenzury

Radniční periodika a jejich právní souvislosti – analýza

Doporučení pro vydávání periodik samosprávami – letáček a textová verze

Odbornou literaturu a články k problematice korupce nalzenete v e-knihovně na wiki.oziveni.cz