Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 15.5.2015

Členství v pracovní komisi předsedy rady Vlády – zápis z jednání 15.5.2015

V mezidobí proběhlo již připomínkové řízení, v rámci kterého jsme zaslali Úřadu Vlády podrobné připomínky k textu nařízení. Bohužel konkrétní výhrady k nařízení jsme mohli uplatnit až v tomto poměrně hektickém období, kdy všechny tlačí oficiální termíny. Připomínky několika členů komise přichází vypořádat zástupci předkladatele – Ministerstva vnitra. Z jejich úst mimo jiné na úvod zaznívá důležité shrnutí:

Nařízení Vlády není nejvhodnějším nosičem pro ochranu oznamovatelů. Zákon musí být dle ústavy obecný. Zmocnění je věcně problematické. Vypadávají z něj externisté, členové Vlády atp. Zmocnění je navíc protiústavní – zákon neprovádíme, ale doplňujeme. Víme, jak služební zákon vznikal. Zmocnění proto nelze naplnit.

Dále dochází k vypořádání jednotlivých připomínek ústně, mimo jiné zaznívá, že nařízením nelze některé věci vpůbec postinout, nelze zajistit nezávislost prošetřovatele (bude si muset vybudovat sám autoritu). Na náš dotaz v čem konkrétně spočívá ochrana oznamovatele je odpovězeno, že v kvazi nezávislosti prošetřovatele, a speciální evidenci přijatých oznámení. Současně je přislíbeno i písemné vypořádání.

Počínaje tímto jednáním komise jsme osloveni, abychom představili naši publikaci – Doporučení pro komplexní legislatislativní řešení ochrany oznamovatelů. Po prezentaci dostáváme řadu podnětných připomínek – například, že je třeba klást důraz, aby ochrana jednotlivých subjektů byla vyvážena. Dále, že je důležité, aby poradenství zůstalo na nevládních organizacích. Dále je zdůrazněna potřeba ochrany osoby oznamovaného.