Zápisky z podzimní Bezkorupce tour 2018

Zápisky z podzimní Bezkorupce tour 2018

Již od roku 2015 vyjíždí naše právní poradna pravidelně do různých českých, moravských a slezských měst. Letošní podzimní tour proběhla na přelomu měsíce září a října, v termínu od 18.9. do 2.10.2018. Opět jsme navštívili mnoho míst, kde se aktivní občané – velice často budoucí kandidáti v podzimních komunálních volbách – nebo zastupitelé potýkají s nedostatkem informací z vlastní radnice, s prodeji majetku, které vzbuzují pochybnosti, s veřejnými zakázkami zadanými zřejmě na míru určitému dodavateli a např. i s nedostatkem objektivního přístupu k obsahu radničních periodik.

První den jsme vyrazili na západ Čech do Starého Plzence. Zde jsme se setkali s občanem kandidujícím do zastupitelstva města. Tématem schůzky bylo kromě pravidel pro vydávání periodika i nakládání s majetkem obce a zejména otázka, jak zajistit podle zákona č. 250/2000 Sb. řádné rozpočtové krytí v podmínkách, kdy starostka obce schvaluje smlouvy aniž by výdaj byl kryt rozpočtem, resp. rozpočtové opatření se přijme se zpožděním několika měsíců. Upozornili jsme, že změnu rozpočtu je třeba provést rozpočtovým opatřením před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Dále jsme řešili praxi města při jednání zastupitelstva obce, konkrétně to, že materiály k jednání zastupitelé obdrží až těsně před zasedáním, což brání řádné přípravě k rozhodování o příslušné věci. K tomu jsme uvedli příklady žádoucí praxe a doporučení k jednacímu řádu zastupitelstva.

Po Starém Plzenci nás již čekalo venkovní posezení u občanky, kandidující do zastupitelstva obce Mníšek pod Brdy. Debata se točila především kolem transparentnosti veřejného rozhodování a zapojení občanů do rozhodování obce, otázek jak hospodárně nakládat s veřejným majetkem a tématu v Mníšku – zvyšující se cena stavby Pavilonu. Jeden z účastníků byl starostou v radničním periodiku nařčen z obstrukčních stížností s tím, že na něj bude podáno trestní oznámení pro úmyslné blokování stavby Pavilonu. Zvážili jsme právní aspekty možné ochrany jak prostřednictvím uveřejnění odpovědi v periodiku podle tiskového zákona, tak v rámci ochrany osobnosti s civilně i trestně právními aspekty.

Druhý den jsme navštívili v Libereckém kraji aktivní občany a zastupitele v České Lípě. Na schůzce se řešila zejména pravomoc orgánů obce k zadání veřejné zakázky na autobusovou dopravu České Lípě i samotnou zadávací dokumentaci, jejíž podmínky prakticky vylučovaly jiné potenciální dodavatele než stávajícího poskytovatele. Podle našeho názoru nebyla rada obce oprávněna zakázku nad 10 mil., jejíž plnění přesáhne volební období 2014-2018 schválit, když si tyto veřejné zakázky usnesením vyhradilo zastupitelstvo. Posuzovali jsme stanovisko advokátní kanceláře, které si město objednalo. Podle advokátní kanceláře byla dána zákonnost zadání zakázky včetně zadávacích podmínek. Shodli jsme se na spolupráci při dalším postupu ve věci – příprava podnětu na ÚOHS, podnět k dozoru MV.

Následující den naše poradna vyrazila směr na Moravu. První zastávka proběhla ve Znojmě, v jedné z nejkrásnějších částí historického centra Znojma – v okolí kostela sv. Michala a bývalé Jezuitské koleje, kde působil i Prokop Diviš. Zde jsme řešili především prodej obchodní jednotky za cenu nepřiměřeně nízkou. V dané souvislosti jsme nabízeli řešení přezkumu správnosti znaleckého posudku a možnosti dohledu nad činností znalce, který poskytl v dané lokalitě v relativně krátkém časovém úseku přes 3000 posudků na nemovitosti. Probrali jsme chronologii oznámení opozičního zastupitele v této věci vůči orgánům činným v trestním řízení, které trestní stíhání nezáhájily, avšak věcnou revizi prodeje pomocí revizního znaleckého zkoumání neprovedly.

Další den jsme se zastavili v obci Nivnice v jihovýchodní části Zlínského kraje, kde na nás čekalo početné obecenstvo složené z aktivních občanů a několika zastupitelů včetně starosty. Debata byla protkána snahou kontrolovat především hospodaření obce a také jsme jednali o postupech a administraci výběrového řízení na funkci tajemníka obce.

Poslední zastávka proběhla v Jablonci nad Nisou, kde se konala veřejná debata s ostřílenými zastupiteli i kandidujícími nováčky. Řešili jsme střet zájmů, hospodaření městských obchodních korporací a zamýšleli jsme se nad jejich cíli. Probírali jsme i detaily několika veřejných zakázek.

Všem zúčastněným děkujeme za pozvání a těšíme se na další výjezd!

Zpracovala Magda Smižanská