Dobrá praxe v zakázkách malého rozsahu

Obecná doporučení pro tvorbu vnitřní směrnice pro veřejné zakázky

 1. Směrnici pište tak, jako byste ji psali pro vaše následovníky, kteří nemusí být tak zkušení a důvěryhodní jako vy. 
 2. Myslete na uchazeče o zakázku, kteří nevyhrají. Co se od vás dozví? Přihlásí se do dalších zakázek? Budete v jejich očích důvěryhodní? 
 3. Při rozdělení pravomocí nezapomeňte na vzorec prof. Klitgaarda:

  Riziko korupce roste, když: 

  Monopoly + Discretion – Accountability – Transparency

  Monopol moci + Volnost rozhodování – Odpovědnost – Přezkoumatelnost 

 4. Při veřejných nákupech má zvolený postup odpovídat povaze nakupovaného plnění. Na to má t připravena i směrnice. Specifická plnění (např. Architektonické služby, technický dozor, právní služby, IT/cloudové služby apod.) ať mají klidně samostatně popsaný režim, než aby se přizpůsobovala obecným postupům. 

„Když má člověk moc, měl by být podezřelý sám sobě.“ 

 

Václav Havel 

Prezentaci dobré a špatné praxe interních předpisů si můžete stáhnout ve formátu PDF

Příklady dobré praxe v českých městech

Žďár nad Sázavou

Zveřejnění směrnice na webu 

Směrnice pro veřejné zakázky není nic tajného. Spousta měst má směrnici zveřejněnou, a to buď na webu nebo na profilu zadavatele (ideálně na obou místech). Je to bazální projev transparentnosti a z našeho pohledu jde o jeden z “nejdůležitějších předpisů”, které mají být zveřejněny dle zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 5 odst. 1 písm. d) 

 Samostatná sekce webu pro veřejné zakázky: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/verejne-zakazky/  

 Samotná směrnice Žďáru je zde: https://www.zdarns.cz/media/files/verejne-zakazky/smernice-zadavani-verejnych-zakazek.pdf  
Zveřejnění směrnice na webu 

Směrnice pro veřejné zakázky není nic tajného. Spousta měst má směrnici zveřejněnou, a to buď na webu nebo na profilu zadavatele (ideálně na obou místech). Je to bazální projev transparentnosti a z našeho pohledu jde o jeden z “nejdůležitějších předpisů”, které mají být zveřejněny dle zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 5 odst. 1 písm. d) 

 

Samostatná sekce webu pro veřejné zakázky: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/verejne-zakazky/  

 Samotná směrnice Žďáru je zde: https://www.zdarns.cz/media/files/verejne-zakazky/smernice-zadavani-verejnych-zakazek.pdf 

Stručná směrnice, podrobné přílohy 

Směrnice Žďáru se vyznačuje mimo jiné svou stručností – má pouhých 14(!) stran. Ovšem přílohy (vzory apod.) jsou poměrně podrobné – celkově zabírají 113(!) stran. To proto, že jednotlivé výzvy v přílohách mají různé varianty a volitelná pole. Pro úředníky, kteří nezadávají denně zakázky, jsou vzory dostatečně návodné. Nemusí nutně pochopit celou směrnici, případně používané zákonné termíny. Téměř stačí, když se budou držet připraveného vzoru. 

Profil zadavatele jako vnitřní evidence zakázek pro zadavatele 

 

Ve Žďáře n.S. používají profil zadavatele pro všechny své zakázky nad 100,000,- Kč jako vlastní vnitřní evidenci zakázek, která je zároveň dostupná veřejnosti.  

 

Čl. 4 odst. 9 

Zadavatel je povinen informace o každé veřejné zakázce kategorie dle odst. 3.2. a vyšší založit na profilu zadavatele pro evidenční účely. 

Čl. 3.2. 

Veřejné zakázky v hodnotě od 100 001 Kč do 500 000 Kč bez DPH 

 

Transparentnost od 100,000,- Kč 

Ve Žďáru dobrovolně a automaticky zveřejňují na profilu zadavatele i ZPRÁVY O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK již od 100 tis. Kč (!). Ve zprávě se pak konkurence a veřejnost dozví 1. kdo podal nabídku a 2. jak se nabídky lišily,


Navíc, ti, kteří oslovení nebyli/nedověděli se o zakázce jinak, mohou žádat o zařazení do seznamu oslovovaných firem.

 

Příloha směrnice: 

Příklad:

Povinnost doložitelného průzkumu trhu 

 

Do 0,5 mil. Kč je možné se “vyhnout” soutěži v případě, že DOLOŽÍM průzkum trhu. Ve Žďáru na to mají i samostatnou přílohu s minimálními požadavky, jak má takový průzkum trhu vypadat. Např. u nákupů přes e-shopy je čekání na nabídku čekáním na Godota. Stěžejní je zda však unifikovaný a přezkoumatelný průzkum trhu s informací, kdo jej konkrétně vytvořil.  

 Čl. 3.2.2: Zadavatel je povinen:  

 a) provést průzkum trhu, při kterém obstará a bude schopen doložit nejméně tři srovnatelné nabídky (např. internetový průzkum), o kterém vyhotoví písemný záznam, nebo  

b) vyzvat k podání nabídky nejméně tři relevantní dodavatele. Před odesláním výzvy k podání nabídek si Vedoucí útvaru musí ověřit, že vyzvaný dodavatel je schopen z hlediska předmětu své činnosti veřejnou zakázku realizovat, nebo  

c) uveřejnit výzvu k podání nabídky na profilu zadavatele. 

 

Informování členů rady bez nutnosti jejich souhlasu. 

 Nastavení jasné odpovědnosti může být u zadavatelů problém. Ve Žďáře postupovali elegantně. U zakázek vyšších než 0,5 mil. Kč je nutné radu města pouze INFORMOVAT, a pokud se nikdo z radních neozve, může vedoucí útvaru zakázku zadat.  

Výhody jsou: 

 • Odpovědnost zůstává na “Vedoucím útvaru” a nerozmělňuje se. 
 • Nečeká se na “souhlas” rady, ale pokud se nikdo z radních k zakázce nevyjádří, bere se to jako souhlas. Lhůta 5 dnů je rychlá, nezdržuje schvalovací proces. 
 • Naopak se rozmělňuje “informační monopol” jednoho radního a “jeho” útvaru, protože informaci o budoucí zakázce musí obdržet všichni radní. 
 • Úředník komunikuje s jediným radním – “garantem”, byť by měl připomínku jiný radní. Např. by chtěl rozšířit okruh oslovených dodavatelů. 

 

Čl. 3.3.2.  

Vedoucí útvaru nebo jím pověřený pracovník je před zahájením výběrového řízení povinen zaslat jím vybrané nejméně tři relevantní dodavatele (v případě, že je možné je vyzvat) a zadávací dokumentaci prostřednictvím e-mailu členům Rady města. Za Radu města může vyjádřit připomínky k předloženým podkladům Garant, kterému bylo v oblasti vztahující se k veřejné zakázce svěřeno plnění úkolů, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení podkladů Radě města. Vedoucí útvaru připomínky vypořádá a informuje o způsobu vypořádání Garanta. 

Definovaná odpovědnost vedoucích útvarů

Příklad nastavené odpovědnosti mezi úředníky a politiky – úředník si je vědom, že za něj politik nepřebírá odpovědnost. Politik podepisuje smlouvu až v momentě, kdy za ni úředník “ručí”. 

 

ČL. 4.2.  

Smlouvu podepisuje Vedoucí útvaru a teprve poté starosta, místostarosta (v závislosti na kategorii veřejné zakázky), případně samostatně Vedoucí útvaru tam, kde mu to umožnuje zřizovací listina apod. 

In-house zakázky pod kontrolou 

Problematiku tzv. Vertikální spolupráce dle § 11 zákona (neboli In-house smluv) řeší většina větších obcí, všechny kraje i stát. Ve Žďáře si nastavili systém, při kterém považují plnění od vlastních městských obchodních společností za něco, co je třeba držet pod kontrolou: 

 1. Všechny smlouvy s městskými společnostmi evidují na profilu zadavatele; 
 2. Pro uzavření smlouvy s “vlastní firmou” je třeba mít průzkum trhu a dokládat cenu obvyklou nebo 
 3. Je možné použít cenové databáze, ale pak cena uzavřená s “vlastní firmou” bude o pětinu nižší než uvádí standard (např. URS) 

 

Čl. 6 odst. 4:  

Cena za veřejnou zakázku realizovanou v režimu vertikální spolupráce nesmí překročit cenu obvyklou za obdobné služby, dodávky či stavební práce. Cenu obvyklou zjistí Vedoucí útvaru nebo jím pověřená osoba tak, že:  

a) provede průzkum trhu např. oslovením dodavatelů poskytujících dodávky, služby či stavební práce shodné s předmětem veřejné zakázky, a získá nejméně 3 srovnatelné ceny, nebo  

b) doloží obvyklou cenu např. předložením obdobné veřejné zakázky realizované v minulosti, nebo  

c) zjistí standardizovanou cenu, která se za dodávky, služby či stavební práce shodné s předmětem veřejné zakázky uvádí například v cenových databázích vycházejících z aktuálních cen na trhu, přičemž cenu obvyklou stanoví na úrovni 80 % takto zjištěné standardizované ceny, nebo  

d) zajistí znalecké posouzení a cenu obvyklou stanoví na úrovni 80 % takto zjištěné ceny. 

 

Chrudim

Povinná fotodokumentace u stavebních prací

Už u zakázek od 200,000,- Kč musí v Chrudimi udělat úředníci fotky “PŮVODNÍHO STAVU”, “PRŮBĚHU STAVBY” A “DOKONČENÍ STAVBY”.  

Takové pravidlo má z našeho pohledu hned dvě výhody: 

 1. Jde o snadnou kontrolu odvedených prací, snadno můžete srovnat fotky s projektem, případně se zpětně podívat na podloží nebo stav před zasypáním pozemních prací; 
 2. Je to ideální PR, kterým se politici mohou chlubit v radničních novinách 😊 

 

Citace z chrudimské směrnice: 

Turnov

Jeden profil pro město i městské organizace 

Některé profily zadavatele umožňují zřídit i tzv. “multiprofil”. Tedy mateřská organizace (v tomto případě město Turnov) si zřídilo v rámci jednoho poskytovatele profily pro všechny své podřízené organizace, které zřizuje (ať jde o příspěvkové organizace či městská s.r.o.). Z pohledu dodavatelů a veřejnosti tyto všechny podřízené organizace představují “město”. Nemusí často rozlišovat, kdo zrovna má zakázku na starosti a kde ji tedy hledat. Nehledě na to, že někdy mohou zadavatelé uzavřít tzv. Smlouvu o společném zadávání (§ 7 zákona).

Proto pro vlastní přehled, strukturované datové výstupy, jednotná školení k používání profilů a především přehled dodavatelů vřele doporučujeme tuto možnost využít. 

https://zakazky.turnov.cz/profile_index.html  

Extra dlouhé lhůty pro malé řemeslníky 

Podat nabídku elektronicky skrze profil zadavatele, do kterého se dodavatel musí občas poněkud složitě registrovat, to nemusí být nic jednoduchého. Proto v Turnově mysleli na ty drobné dodavatele (především řemeslníky), kteří nemají administrativní aparát, ale “papíry” vyplňují sami. Prodloužili lhůtu u zakázek už od 0,5 mil. Kč na 15 dní u stavebních prací, což je lhůta, která je na poměry zakázek malého rozsahu nadstandardně dlouhá a blíží se lhůtám ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona. 

 

Čl. 4 odst. 7 

Vyhlášení výběrového řízení včetně zadávací dokumentace musí být zveřejněno na profilu zadavatele nejméně 10 kalendářních dnů před termínem odevzdáním nabídky pro služby a dodávky a nejméně 15 kalendářních dnů před termínem odevzdáním nabídky pro stavební práce.  

Preference firem z regionu díky transparentnosti 

Jak preferovat lokální firmy, a přitom nediskriminovat všechny ostatní?  

V Turnově mají elegantní způsob. Jednoduše zveřejňují ty firmy, které byly osloveny. A to už od 0,5 mil. Kč společně se zprávou o hodnocení nabídek!  

Jinými slovy, pokud jste lokální firma, měl byste být v seznamu oslovovaných firem. Pokud ne, snadno se to dozvíte z veřejně dostupného dokumentu a požádáte zadavatele, aby vás příště do obdobných zakázek k obesílaným firmám přidal.  

 

Čl. 4 odst. 6 

Výzva k účasti v soutěži musí být učiněna prostřednictvím elektronického nástroje celé skupině dodavatelů přednostně v rámci regionu a dle CPV kódů (Common Procurement Vocabulary – Jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky) odpovídajících zaměření veřejné zakázky, minimálně však 5 potenciálním dodavatelům. (…) 

 

Čl. 4 odst. 12 (znění od 9.3.2022) 

Zápis z jednání hodnotící komise musí být zveřejněn na profilu zadavatele. 

 

Příklad s uvedením množství firem, které byly osloveny: 

 

 

Zapojení opozičních zastupitelů do hodnoticích komisí

Opravdový unikát jsme objevili ve směrnici Turnova, který se týká složení hodnotících komisí. Pro řešení situací střetů zájmů může být tento snadný krok opatřením, které kontrolní a dozorové orgány mohou akceptovat jako “opatření k nápravě” dle § 48 odst. 5 písm. b) zákona.

 

V zakázkách od 300,000,- Kč do 500,000,- Kč požaduje  

 

Čl. 3 odst. 5 

Vedoucí odboru jmenuje hodnotící komisi, která musí být složena minimálně z 1 člena zastupitelstva, vedoucího příslušného odboru, zaměstnance, který poptávku zpracovává, případně dalších členů.  

 

U zakázek od 500,000,- Kč musí být členem hodnotící komise dokonce člen kontrolního výboru! 

 

Čl. 4 odst. 9 

Hodnotící komisi u zakázek od 1 mil Kč jmenuje rada města, u nižších zakázek vedoucí odboru (vždy účast člena rady a člena kontrolního výboru). 

 

Příklad z konkrétní zakázky, vizte poslední jméno a funkci:

Ústí nad Orlicí

Radniční zpravodaj jako informační kanál o plánovaných zakázkách 

Radniční zpravodaje vydává téměř každá větší obec. Proč tento (dle našeho jinak až zbytečný a nebezpečný) nástroj nevyužít i k něčemu pozitivnímu? Obzvlášť, pokud chcete oslovit lokální dodavatele, je tato forma sdělení informací o plánovaných zakázkách ideální a téměř zdarma, protože dotisk pár stránek je minimální náklad.  

 

Příklad z Ústí nad Orlicí: 

https://www.ustinadorlici.cz/images/dokumenty/ustecke_listy/investice_web-2023.pdf  

Příbram

Flexibilní postupy veřejných zakázek přizpůsobené předmětu plnění 

Nákupní strategie se má přizpůsobovat tomu, co je nakupováno. Jinak se nakupují počítače, jinak právníci, jinak software na zakázku a jinak software typu ChatGPT 4.  

Dobrá vnitřní směrnice předvídá všechny typy nákupů a nezakazuje například přímý nákup. Pouze zpřísňuje jeho použití.  

 

V Příbrami si vzali příklad z metodiky pro zakázky malého rozsahu, na které se Oživení podílelo a kterou vydalo samo MMR. Co je však důležitá součást (a v Příbrami ji opomněli využít), to je zveřejnění odůvodnění schválené výjimky. Jinými slovy, proč právě v u dané zakázky došlo k výjimečnému postupu, je důležité sveřejnit spolu se zakázkou na profilu zadavatele. 

 

Schéma, které vysvětluje, celý princip zde: 

Definované výjimky pro přímé zadání 

S předchozím bodem souvisí i zmíněné definování výjimek pro přímé zadání.  

Důvodem pro přímé zadání zakázky mohou být zejména skutečnosti, kdy: 

a) se jedná o bagatelní zakázky do 50 000 Kč bez DPH (limit I. kategorie), 

b) se jedná o případy, kdy je zvolená nabídka nejvýhodnější z porovnávaných, nebo rozdíly nabízených cen a kvality plnění jsou minimální, 

c) není možná hospodářská soutěž (z důvodů obdobných v § 63 odst. 3 zákona, zejména ochrana duševního vlastnictví či technická nemožnost soutěže), 

d) se jedná o stav časové tísně a zároveň nelze po zadavateli oprávněně požadovat zorganizování výběrového řízení, 

e) se jedná o dodavatele předmětu veřejné zakázky s nadstandardním poměrem kvality a ceny prokázaným více ověřenými referencemi včetně vlastní zkušenosti zadavatele, 

f) se jedná o jedinečný produkt či službu, kdy se zadavatel porovnáním nejméně dvou dalších alternativ (existují-li) ujistil, že zvolená cena a forma plnění naplňuje princip hospodárnosti 

g) předmětem plnění nebo nabídky je nové inovativní řešení, pro které se v rámci trhu obtížně hledá porovnání s ohledem na nabídky a (technická) řešení nabízená ze strany jiných dodavatelů, přičemž inovativnost řešení dává důvod k předpokladu, že povede k efektivnějšímu nakládání s veřejnými prostředky či k saturaci jiného veřejného zájmu (včetně naplnění některého z principů odpovědného zadávání). 

 

Plán veřejných zakázek online i offline 

Setkání s potenciálními dodavateli (aka “Meet The Buyer”) začíná být pro spoustu zadavatelů již standardem. Když už ji pořádáte, klidně ji nahrajte a vložte na youtube, aby si i ty firmy, které se nemohly dostavit, mohly dovědět více o vašich plánech.  

 

https://pribram.eu/mestsky-urad/verejne-zakazky.html  

Šumperk

Grafické schéma zadávání zakázek pro lepší orientaci 

Obrázek či organizační diagram vydají za 1000 slov. Zde příklad z Šumperka.  

Valašské Meziříčí

Matice odpovědnosti a univerzální obchodní podmínky 

Podobné jako v Šumperku (viz výše), ovšem s vyznačením odpovědnosti jednotlivých aktérů na úřadě:

Univerzální obchodní podmínky pro všechny zakázky 

V jednoduchosti je síla. Pokud nutíte dodavatele, aby si přečetl pokaždé celou smlouu do nejmenších podrobností, pak o něj taky můžete přijít. Na druhé straně úředníci na straně zadavatele se rovněž lépe orientují v krátkých smlouvách bez složitých a dlouhých právních textů.  

Valašské Meziříčí šlo cestou univerzálních obchodních podmínek, na které pouze odkazují jednotlivé smlouvy. Toto považujeme za ideální model! 

 

Odkaz na obchodní podmínky ValMezu zde: 

https://www.valasskemezirici.cz/dokumenty-aktualni-obchodni-podminky/ds-1372/archiv=1&p1=41600  

České Budějovice

Jednací řády pro komise 

Hodnoticí komise jsou velmi častým nástrojem používaným u zakázek malého rozsahu i pro zákonné zakázky. Všichni členové těchto komisí však zpravidla nemusí být zkušení zakázkáři a rovněž může docházet k rozporům a nečekaným situacím. Je tedy vhodné, aby měli členové hodnoticích komisí pravidla, kterých se mohou držet, kdyby se situace vyhrotila či znepřehlednila.  

Jednací řády hodnoticích komisí, mustry, které vyplňují pro zprávy o hodnocení nabídek apod., jsou velmi vhodné pro předcházení chyb a udržení “štábní kultury”.  

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky dle předmětu plnění 

V Budějicích mají zveřejněny obchodní podmínky včetně změnových listů univerzálně pro své zakázky v třídění dle předmětu plnění 

Vizte zde: 

https://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky  

Děčín

Vnitřní hodnocení dodavatelů

V Děčíně si interně hodnotí dodavatele veřejných zakázek na velmi systematické úrovni. Dodavatelé dostávají známky jako ve škole. Ti, kteří dostanou horší známku, jsou pak “za trest” vyškrtnuti ze seznamu oslovovaných firem.  

Zároveň může jít i o podklad pro vyloučení dodavatele v budoucnu i u zakázek dle zákona, a to s odůvodněním dle § 48 odst. 5 písm. z) zákona. 

 

Příklad tabulky s hodnocením, které jde pravidelně na vědomí radě města. (barevné sloupce nejsou viditelné pro veřejnost. Černobílé sloupce jsou zveřejňovány. 

Ministerstvo zemědělství

Přílohou směrnice ministerstva zemědělství byl od roku 2016 tzv. Soutěžní řád. Ten obsahoval i příklady řízení u zakázek malého rozsahu, které umožňovaly i flexibilnější soutěže neomezené pouze na tradiční triptych Otevřená výzva / uzavřená výzva / přímé zadání:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství používá pro sebe i všechny své podřízené organizace systém, který je obdobou institutu námitek dle zákona. Tento kvaziopravný prostředek však nijak nezastavuje lhůty, ani nepůsobí zadavateli jiné závažné administrativní potíže. Jde pouze o nabídku dodavatelům, že pokud mají podezření, že se zakázkou malého rozsahu nebylo všechno v pořádku, tak že v takovém případě se dodavatel může obrátit na zadavatele, který garantuje, že mu minimálně odpoví (pokud se nerozhodne na základě předložených pochybností zakázku klidně i celou zrušit). Jde tedy o nástroj k budování důvěry mezi zadavatelem a budoucími potenciálními dodavateli. 

Metodika, kterou Oživení spoluvytvářelo a byla zveřejněna i MMR s tímto opravným prostředkem počítá. Nazývá jej “Výhrady” a naleznete jej zde.