Co je „informace“?

Infozákon rozlišuje dva typy informací:

 

a) informace je podle 3 odst. 3 InfZ jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoli podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Z uvedeného tedy vyplývá, že je možné požadovat i fotografie, zvukový/audiovizuální záznam z jednání orgánu veřejné moci, event. i údaje z knihy návštěv;

 

b) doprovodná informace je informace, kterou žadatel primárně nepožadoval, ale s požadovanou informací úzce souvisí. Povinný subjekt je povinen zveřejnit i “doprovodnou informaci”, a to zejména z toho důvodu, aby nedocházelo k nedorozumění nebo aby mohla být informace pro žadatele vůbec využitelná.

Podle § 3 odst. 6 InfZ jde například o informace existenci informace, jejím původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech. Doprovodnou informací je např. I poučení žadatele o opravných prostředcích atd.

 

Permalink.