Postup zastupitele vedoucí ke zveřejnění příspěvku

Vydavatel radničního periodika by měl zveřejnit příspěvek zastupitele nejen z důvodu uplatnění práva zastupitele, ale většinou i z důvodu plnění obecné povinnosti poskytovat čtenářům (tj. v drtivé většině případů občanům obce) objektivní a vyvážené informace o územně samosprávném celku.

Zastuptel, který má v úmyslu zveřejnit v radničním peridiku svůj příspěvek, týkající se územně samosprávného celku, by zpravidla měl dosáhnout zveřejnění příspěvku už na základě toho, že své sdělení doručí vydavateli. V případě, že příspěvek zastupitele nebyl zveřejněn ve lhůtě 3 měsíců (nebo v nejbližším vydání, pokud radniční periodikum vychází méně často), vzniká zastupiteli právo domáhat se zveřejnění tzv. doplňující informace. Toto právo zastupitel má pouze tři měsíce. Během tohoto období musí své právo písemně uplatnit u vydavatele. Obdodbné právo zastupiteli náleží za situace, kdy příspěvek zveřejněn byl, avšak byl nepřiměře krácen.

V případě, že ani pak není příspěvek zastupitele, respektive jeho tzv. “doplňující informace” zveřejněna v nejbližším následujícím čísle, může se zastupitel svého práva na zveřejnění příspěvku domáhat u soudu.

Postup zastupitele znázorňuje diagram.

Praktický příklad naleznete v našich kauzách: Krupka (2014)