Monitorujte s námi korupční případy.

Monitorujte s námi korupční případy.

Korupce deformuje a ohrožuje základní principy demokracie a způsobuje vážné škody na našem hospodářství. 

Jednou z opravdu kritických oblastí jsou veřejné zakázky. Představují primární oblast obchodních vztahů mezi veřejným sektorem a soukromými firmami a jsou atraktivním nástrojem pro realizaci korupčních transakcí, kdy se skrze neefektivní či zbytečné zakázky vyvádí prostředky z veřejných rozpočtů. Proto je žádoucí, aby se veřejnost začala o veřejné zakázky více zajímat a sledovat, zda jsou zadávány a realizovány v souladu s veřejným zájmem.

Jak se můžete zapojit?

V případě podezření na korupci či jiné podvody nebo manipulaci v konkrétní zakázce se můžete obrátit na pracovníky Právní poradny Oživení.

Co a proč je nutné sledovat?

Projevy korupce ve veřejných zakázkách

jsou vyhlášeny zbytečné nebo předražené zakázky

jsou diskriminačně nastaveny soutěžní podmínky o zakázku – „zakázky šité na míru“, takže je prakticky znemožněna rovná soutěž.

dochází k podvodům či manipulacím při výběru dodavatele (nerovný přístup k uchazečům, nevhodná hodnotící kritéria, neobjektivní nebo podjaté hodnocení nabídek)

uzavřená smlouva je pro zadavatele nevýhodná nebo jsou podstatně změněny smluvené podmínky oproti původnímu zadání (navyšování ceny, podstatné změny v dodacích podmínkách nebo rozsahu plnění)

kontrola plnění smlouvy je nedostatečná nebo podjatá

Podrobné informace a návody naleznete v právní poradně věnované tématu veřejných zakázek.

V rámci programu Bezkorupce nabízíme poradenství také ve všech ostatních oblastech korupce, klientelismu, střetu zájmů, nízké transparentnosti, odpírání informací, nehospodárného nakládání s majetkem, neprůhledného financování politických stran, podvodů v přidělování dotací atp.