Co dělat, když nesouhlasím s rozhodnutím o odmítnutí infožádosti?

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat podle podle § 16 odst. 1 InfZ odvolání, anebo rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí, a to přímo povinnému subjektu, který ho sám spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů (ode dne doručení odvolání) předloží nadřízenému orgánu. Rozklad se podává v případech, kdy už v první instanci rozhoduje o žádosti ústřední správní úřad, tj. například ministerstvo.

 

Pokud si nejste jistí, zdali máte podat odvolání, anebo rozklad, nezoufejte. Vaše podání má povinnost správní orgán posuzovat podle svého skutečného obsahu, nikoliv podle jeho formálního označení na základě § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Pokud ve svém případě podáte odvolání, kde měl být podle zákona podán rozklad, není to překážkou v průběhu řízení. Správní orgán Vaše podání přijme jako rozklad. O odvolání, resp. rozkladu rozhoduje jiný subjekt, odlišný od povinného subjektu, tj. jeho nadřízený orgán.

 

Náležitosti odvolání:

 

 1. Kdo ho podává (identifikace odvolatele – tj. jméno a příjmení, adresa pro účely doručování).
 2. Jaké rozhodnutí je odvoláním napadáno.
 3. V jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá (jinak platí, že se napadá celé rozhodnutí).
 4. V čem odvolatel spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.

V případě, že odvolatel nesouhlasí s rozhodnutím o odvolání, je možné brojit proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu soudní cestou a to podáním správní žaloby proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu k příslušnému správnímu soudu (krajskému soudu) podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního a to ve lhůtě do 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o odvolání. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí žaloba směřuje. Pozor! Narozdíl od občanskoprávních sporů může žalobce podanou žalobu rozšířit pouze ve lhůtě pro podání žaloby!

 

Náležitosti žaloby:

 

 1. Kdo ji podává (identifikace žalobce, tj. jméno a příjmení, adresa pro účely doručování).
 2. Proti komu ji podává (identifikace žalovaného, tj. nadřízeného orgánu povinného subjektu, který o odvolání rozhodoval), popř. i identifikace osob na řízení zúčastněných.
 3. Označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení žalobci.
 4. Označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá.
 5. Žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné.
 6. Jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést.
 7. Návrh výroku rozsudku.
 8. Datum a podpis.

 

Žaloba je zpoplatněna soudním poplatkem ve výši 3.000,- Kč. K žalobě musí být připojeny listiny, jichž se podatel dovolává, jakož i stejnopis napadeného rozhodnutí. Správní soud zkoumá, zda byly dány důvody pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Soud žádost přezkoumá a sám posoudí, zda má žadatel na poskytnutí informace právo. V případě, že soud shledá, že správní orgán neměl zákonné důvody pro vydání rozhodnutí o odmítnutí vydání informace, toto rozhodnutí zruší a zároveň přikáže povinnému subjektu, aby informace žadateli poskytl.

 

Permalink.