Jak vysoudit zadostiučinění za úřednický ping-pong?

V případě, že s Vámi hrají úředníci administrativní ping-pong (viz předchozí příspěvek), je zde možnost vyžalovat zadostiučinění v penězích podle § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Takový postup se zakládá na úvaze, že povinný subjekt, který dlouhodobě neposkytuje informace a využívá tak “díru v zákoně”, porušuje svým jednáním zákon a Vám tímto způsobuje újmu, kterou je třeba odčinit.

 

Pro výpočet výše takového zadostiučinění vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti ČR poměrně přehledný manuál.

Základem pro výpočet přiměřeného zadostiučinění za průtahy obecně v každém správním či soudním řízení se odvíjí od tzv. Základní částky. Ta se pohybuje okolo 15 000,- Kč za rok prodlení. Viz tabulka:

 

Celková délka řízení (v letech)Základní částka (Kč)
2 a méně15.000
330.000
445.000
Za každý další rok+ 15.000

 

Výše základní částky se může zvyšovat a snižovat v závislosti na níže uvedených kritériích. U informačních sporů se většinou budeme pohybovat v rozmezí do dvou let. V tomto případě lze počítat se snížením Základní částky na “rozumnou úroveň”, tedy až na polovinu. Úvaha soudu by se měla pohybovat v rozmezí 15.000,- Kč – 20.000,- Kč za rok.

 

K některým kritériím přidáváme rovnou závěry rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 sp. zn. 14 C 65/2014-112  z 20. 1. 2016, který pro Vás může být poměrně praktický:

 

  • Délka řízení

U žádostí o informace jsou “očekávatelné” podle soudu 3 měsíce. Od tří měsíců výše lze tedy uvažovat o nárokování zadostiučinění za celou délku řízení.

 

  • Složitost agendy

Poskytování informací o platech (což byl předmět sporné infožádosti) není složitá agenda, tudíž lze očekávat spíše zvýšení základní částky.

 

  • Jednání poškozeného, kterým přispěl k průtahům v řízení a k tomu, zda využil dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení

Zde by připadalo v úvahu jednání žadatele, které by mělo za následek zbytečné vyzývání k doplnění jeho podání apod.

 

  • Postup orgánů veřejné moci během řízení

Odmítání poskytnutí odpovědi 2 roky a 8 měsíců soud hodnotil jako nepřípustné a hraničící se šikanou, když i přes závazný právní názor nadřízeného orgánu opakovaně vyřčený v jeho zrušujících rozhodnutích  povinný subjekt stále žalobci bezdůvodně odpíral jeho právo na požadované informace

Navíc obvodní soud vyřkl obiter dicta i myšlenku, že nadřízený povinného subjektu musí dostatečně využít svých dohledových možností. Pouhé spoléhání na procesní postup (tzn. rušení prvoinstančních rozhodnutí) není podle obvodního soudu dostatečné. Nadřízený povinný subjekt musí využít i kroky k přimění povinného subjektu k vyvození personální odpovědnosti těch pracovníků, kteří svým jednáním způsobují škodu povinnému subjektu tím, že žadatel vysoudí zadostiučinění.

 

  • Význam předmětu řízení pro poškozeného

Odměny a platy vedoucích pracovníků jsou placeny z peněz daňových poplatníků = veřejné prostředky, na které má podle NSS právo každý občan => je to pro žadatele dostatečně významné.
Ve výše zmíněném rozsudku soud přiznal poškozenému za 2 roky a 8 měsíců (celkově trvalo žadateli než se dostal k informacím 32 měsíců) zadostiučinění ve výši 75.000,- Kč. Konkrétně Základní částku určil na 20.000,- Kč/rok (možné maximum). Celkem tedy 55.011 – Kč (1.667,- Kč za 1 měsíc řízení x 33 měsíců). Celkovou částku zvýšil vzhledem k okolnostem ještě od 36,33 %, tzn. na 75.000,- Kč.

stav ke dni 7.7.2016

Pozn. Výše zmíněný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 zatím nenabyl právní moci – Středočeský kraj se proti němu 1. 3. 2016 odvolal.

 

Permalink.