Jaké jsou druhy dotací a čím se liší?

Dotace jsou členěny na dvě základní skupiny: obecné a účelové. Účelové dotace jsou dotace, které jsou poskytovány na konkrétní služby či statky, resp. na konkrétní program. Oproti tomu obecné dotace mohou být použity na financování širokého spektra statků a služeb.

 

 Pramen: Bailey, S. J. Local Government Economics, 1999. s. 181.

 

Účelové dotace se dělí na dotace se spoluúčastí a bez spoluúčasti. Dotace bez spoluúčasti jsou dotace, které představují pevnou (fixní) částku, přičemž se nepožaduje spoluúčast příjemce na financování. Pokud má dotace formu určitého procentního podílu na celkově vynaložené částce, jde o dotace se spoluúčastí. Dotace se spoluúčastí se posléze člení na dotace s uzavřeným a otevřeným koncem (viz dále – obecné dotace).

 

Obecné dotace se člení na paušální a dotace závislé na výkonu (výkonové). Paušální dotací je fixní částka, u níž však není konkrétně určeno její použití. Tyto finanční prostředky je tedy možné použít na financování libovolných statků či služeb. Částka, která se poskytuje v rámci dotace dle výkonu, může být omezena (stanovení limitu). V tom případě se hovoří o dotaci s uzavřeným koncem. Pokud není částka nijak limitována, jde o dotaci s otevřeným koncem.

 

Permalink.