Kdo kontroluje poskytování/čerpání dotací aneb na koho se lze obracet s podněty ke kontrole?

 • Finanční úřady

Finanční úřady v rámci kontrol oprávněnosti čerpání dotací kontrolují povinnosti stanovené právními předpisy a povinnosti vyplývající z podmínek stanovených poskytovatelem.

 

 • Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Nejvyšší kontrolní úřad vykonává nezávislou kontrolní činnost ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

NKÚ, v rámci kontroly dotací z fondů EU může poskytovat OLAF (k OLAF viz. níže) přímo schválené kontrolní závěry z kontrol týkajících se hospodaření s prostředky poskytnutými z fondů EU, které mají charakter zveřejněných informací, a to vzhledem k povinnosti zveřejňovat schválené kontrolní závěry ve věstníku NKÚ v souladu s § 45 zákona č. 166/93 Sb, o NKÚ.

 

 •  Ministerstvo financí

Ministerstvo financí je ústředním orgánem pro finanční kontrolu, který v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, metodicky řídí, koordinuje a zodpovídá za výkon finanční kontroly.

 

 • Policie ČR

Kromě místně příslušných orgánů Policie ČR, se mohou občané obracet s oznámeními na Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky, který se věnuje prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem trestné činnosti (hospodářské, finanční a korupce).

 

 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

Zákonnost zadávání veřejných zakázek (které jsou často součástí projektu, na který je poskytována dotace) je oprávněn přezkoumat ÚOHS. Kontrolní činnost ÚOHS je vymezena v ustanovení §112 a násl. ZVZ a v zákonu č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Přestože ÚOHS může řízení zahájit i z úřední povinnosti, v praxi bývá přezkum zahájen buď na základě návrhu dodavatele, který v soutěži o zakázku neuspěl, nebo na základě podnětu kterékoliv jiné osoby. Základní rozdíl v obou řízeních je ten, že podání návrhu dodavatele musí předcházet námitkové řízení u zadavatele a zahájení řízení u ÚOHS je podmíněno složením poměrně vysoké kauce ve výši 1% z nabídkové ceny navrhovatele. Přezkum podnětu sice žádné poplatkové povinnosti nepodléhá, ale ÚOHS není povinen samotné přezkumné řízení zahájit, pouze zváží, zda na základě podnětu zahájí či nezahájí řízení z úřední povinnosti.

 

U dotací poskytovaných z evropských fondů jsou subjekty kontroly navíc:

 • Centrální harmonizační jednotka – Auditní orgán (odbor MFČR)

Ministerstvo financí ČR je ústřední správní úřad pro finanční kontrolu v souladu s § 4 z. č. 2/1969 Sb. Usnesením vlády č. 1010/2007 bylo pověřeno výkonem funkce centrálního kontaktního bodu systému Anti-Fraud Coordination Structure (AFCOS). Role AO spočívá zejména v metodickém řízení a koordinaci výkonu celého systému finanční kontroly a v analýze nahlášených nesrovnalostí pro účely zpracování prohlášení o uzavření nebo částečném uzavření programu.

 

 • Národní orgán pro koordinaci (NOK) – MMR

NOK jako centrální koordinátor vytváří jednotný rámec pro implementaci OP řídícími orgány, tj. provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu v České republice.

 

 • Řídící orgán operačního programu

Řídící orgány (ŘO) jsou ústřední správní úřady (ministerstva) nebo zákonem určené právnické osoby. ŘO jsou zodpovědné za řízení, kontrolu a implementaci operačních programů ve své působnosti. Na základě z. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, byly ustanoveny na úrovni regionů soudržnosti řídící orgány Regionální rady regionu soudržnosti. Jeho úkolem je v případě, že prvotní informace vedoucí k podezření na nesrovnalost nebyla zamítnuta pro zřejmou neopodstatněnost, zahájit šetření podezření na nesrovnalost.

ŘO vede centrální evidenci nesrovnalostí příslušného programu a zavádět hlášení
o prvotních odhaleních nesrovnalostí včetně následných hlášení a souhrnného čtvrtletního hlášení nesrovnalostí.

 

 • Platební a certifikační orgán (PCO)

Je ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU. Touto funkcí byl pověřen na základě usnesení vlády č. 198/2006 odbor Národní fond Ministerstva financí.

 

 •  Kontaktní body AFCOS

Úloha kontaktních bodů sítě AFCOS v souladu s Národní strategií proti podvodným jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství spočívá v zajištění koordinace, spolupráce a komunikace ve vztahu k Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání OLAF.

Většina kontaktních bodů AFCOS je umístěna na ministerstvech a Regionálních radách regionů soudržnosti a hl. m. Praze, jež byly v souladu s usneseními vlády č. 175/2006, č. 603/2006 a č. 198/2006 pověřeny výkonem funkce řídícího orgánu, nebo funkcí PCO a AO. Mezi hlavní úkoly patří přijímání hlášení o nesrovnalostech od ŘO programu.

 

 • OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům

OLAF má trojí poslání:

 • chránit finanční zájmy Evropské unie potíráním podvodů, korupce a jiných nezákonných činností,
 • chránit pověst evropských orgánů a institucí prošetřením vážných pochybení při výkonu povinností, kterých se měli dopustit zaměstnanci evropských orgánů a institucí. Na základě tohoto prošetření lze zahájit disciplinární nebo trestní řízení.
 • pomáhat Evropské komisi s přípravou a prováděním politik zaměřených na odhalování a potírání podvodů.

OLAF lze kontaktovat v případě těchto podezření:

 • Podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať již se jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU.
 • Závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU.

OLAF nemá pravomoc vyšetřovat podezření na:

 • Podvod s nulovým finančním dopadem na prostředky EU. Takové případy by se měly nahlásit vnitrostátní policii.
 • Korupci, jež se netýká zaměstnanců orgánů a institucí EU. Takové případy by se měly nahlásit vnitrostátní policii.
 • Zneužití loga EU nebo jména evropské instituce či orgánu.

 

Podrobný návod k hlášení podvodů naleznete zde: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_cs.htm

 

Permalink.