Legislativní rada vlády

Na úrovni vlády probíhá proces přípravy novelizace zákona 128/2000 Sb. o obcích, kde předkladatel novely (Ministerstvo vnitra) navrhl pro zajištění právní jistoty otázku zveřejňování záznamů explicitně řešit. ÚOOÚ v meziresortním připomínkovém řízení novely navrhuje svojí variantu řešení:

 

„§ 95 odst. 4 zní: Zastupitelstvo obce může svým usnesením povolit pořizování obrazového a zvukového záznamu z jednání zastupitelstva. Podrobnosti o pořizování a zveřejňování záznamu, včetně délky zveřejňování, stanoví jednací řád zastupitelstva obce.“

(viz. bod 5. připomínky k novele zákona o obcích, krajích a Praze, str. 2-3 https://oziveni.cz/wp-content/uploads/2012/10/pripominky-UOOU-meziresort.pdf)

 

Jde tak sice o návrh, na jehož základě by v zákoně byla výslovně stanovena možnost záznamy zveřejňovat, obsahuje však zásadní nástrahu. Svěřil by zároveň zastupitelstvům do rukou moc nepovolit nahrávání a zveřejňování záznamů nikomu. Zastupitelstva by totiž byla konkrétně zákonem zmocněna zveřejňovat záznamy v případě, že by o to měla zájem. V případě, že by se ale vládnoucí koalice v obci shodla na tom, že občanům informace o svém jednání zpřístupnit nechce, by mohla nejen zveřejňování, ale i samotné pořizování (stanovením „podrobností“ v jednacím řádu) fakticky zakázat i veřejnosti. Právo pořizovat záznam v současné chvíli nezpochybňuje ani Úřad samotný (ač poukazuje na možné rozpory s Občanským zákoníkem). Jeho návrh na změnu zákona by ale způsobil oproti současnosti ještě větší problémy na těch obcích, které chtějí veřejný dohled angažovat co možná nejméně – a šle by proti výše zmíněným rozhodnutím soudu.

Ačkoliv předkladatel zákona formulaci ÚOOÚ nepřejal zcela a (před předložením návrhu vládě) posuzovala Legislativní rada vlády únosnější variantu řešení, je stanovisko rady odmítavé. Její členové se při jednání o materiálu shodli na tom, že ve skutečnosti zákon zveřejňování záznamů nebrání a že přijímat speciální zákonnou úpravu by bylo nadbytečné.

 

Permalink.