Příklady z praxe – právní poradna Oživení

1) Přeshraniční spolupráce ČR – SR – neefektivní a neúčelné využití prostředků EU a státního rozpočtu ČR

V roce 2011 bylo Oživení upozorněno na projekt Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007—2013 financovaného z fondů EU.. Do celého projektu bylo začleněno 22 obcí v příhraniční oblasti, a to 13 obcí Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy a 9 obcí z regionu Horné Kysuce. Cílem projektu bylo posilnění spolupráce obyvatel příhraničních oblastí díky nově zavedené informační technologii. Vedoucí partner české části projektu Město Frýdlant nad Ostravicí uzavřelo na základě předchozího výběrového řízení kupní smlouvu  se společností e-signature s. r .o. na nákup komunikačních zařízení – mobilních telefonů, PC, infokiosků, souvisejících školení atd. Nejzajímavější a zároveň nejnákladnější položkou této kupní smlouvy byl systém pro zabezpečení hlasové komunikace, instant messagingu a přenosu souborů šifrováním a dále aplikační software na všechna komunikační zařízení se systémem zabezpečené hlasové komunikace kompatibilní. Toto zařízení je využíváno zejména tam, kde hrozí reálné nebezpečí z nelegálního odposlechu komunikace nebo přenosu dat, když je nutné bránit se pokusům o podvržení, pozměnění nebo falšování komunikace nebo přenosu dat, apod., přičemž bylo zřejmé, že uvedený systém jde svým zabezpečením vysoko nad rámec představitelných požadavků a potřeb obcí. Oživení proto podalo v prosinci roku 2011 podnět národnímu orgánu – Ministerstvu pro místní rozvoj ke kontrole projektu za účelem přezkoumání tzv. nesrovnalostí a následně stížnost na nekoordinovaný postup při realizaci projektu poskytovateli dotace Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V květnu roku 2012 MMR dospělo k závěru, že část výdajů projektu byla vynaložena nad rámec nezbytně nutný pro naplnění cílů tohoto projektu a proto část výdajů, která se týká pořízení sytému pro zabezpečenou hlasovou komunikaci, není způsobilá k refundaci ve výši 82.920 EUR. Oživení posléze začalo vyvíjet kroky směrem k vymáhání škody po odpovědných osobách.

Související vyjádření Oživení v reportážích na ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000100830/obsah/216525-prilis-zabezpecena-technika/

Podrobnosti k případu VČETNĚ VZORŮ PODÁNÍ naleznete na webových stránkách Oživení:

https://oziveni.cz/kauzy/preshranicni-spoluprace-cr-sr/

 

2) Silůvky – neexistující územní plán coby podmínka přidělení dotace

Oživení bylo upozorněno, že obec Silůvky byla vybrána Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů (2012), pro poskytnutí dotace ve výši 4.800.000,-. Jednou z podmínek žádosti této dotace bylo předložení Dokladu o schválení územního plánu. (dle dokumentu Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů str. 8, IX.  Základní povinné náležitosti žádostí o dotaci:  10. doklad o schválení územního plánu; dle Metodického pokynu podprogramu str. 2 10) Doklad o schválení územního plánu – Usnesení zastupitelstva o schválení územního plánu obce) http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2012/Podprogram-Podpora-vystavby-podporovanych-bytu. Obci Silůvky byla schválena žádost pro poskytnutí dotace, aniž by dle našich informací měla schválen územní plán. http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL.asp?RC_UPD=86130921. Oživení proto oslovilo MMR s žádostí o doklad o schválení územního plánu předložený obcí Silůvky. Na naši žádost o informace MMR odpovědělo, že došlo k chybě úředníka a proto na základě kontroly předložených dokumentů přehodnocují své předchozí schválení žádosti a dotace obci Silůvky nebyla poskytnuta.

Podrobnosti k případu VČETNĚ VZORŮ PODÁNÍ naleznete na webových stránkách Oživení:

https://oziveni.cz/kauzy/zabranili-jsme-prideleni-dotace-v-rozporu-s-dotacnimi-podminkami

 

3) Státní zemědělský intervenční fond a způsob kontroly plnění účelu dotace

Státní zemědělský intervenční fond poskytl v roce 2011 dotaci fyzické osobě z programu rozvoje venkova, opatření IV. 1. 2., realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod na rekonstrukci budovy. Příjemce dotace byl dle podmínek dotačního titulu povinen zrekonstruovaný objekt užívat v souladu s účelem dotace po dobu pěti let, tedy byl povinen objekt využívat k rozvoji turistického ruchu. Poskytovatel dotace v červnu 2012 provedl kontrolu plnění projektu a přes zjištění, že zrekonstruovaný objekt není využíván od samého počátku od ukončení rekonstrukce (počátek roku 2012) k účelu pro který byla poskytnuta dotace (respektive není užíván vůbec nijak), neučinil ve věci žádné úkony směřující k rozhodnutí o vrácení dotace, ale pouze příjemci dotace stanovil lhůtu k nápravě do 31. 12. 2013. Oživení se obrátilo s podnětem na nadřízený orgán Ministerstvo zemědělství.

 

Podrobnosti k případu VČETNĚ VZORŮ PODÁNÍ naleznete na webových stránkách Oživení:

https://oziveni.cz/lovcice-dotace-na-rekonstrukci-soukrome-budovy/

 

Permalink.