Nedodržování smlouvy se společností Haguess při realizaci Servisního kartového centra projektu Opencard

Vzhledem k odmítavému postoji vedení hl. m. Prahy ke vzniklým škodám, v červnu 2010 Oživení přistoupilo k monitorování dodržování smlouvy v klíčové zakázce na Realizaci servisního kartového centra za 98 mil. Kč, kterou prováděla společnost Haguess. Oživení podalo na Magistrát žádost o informace týkajících se plnění dílčích fází této zakázky.
Po urgování vyřízení žádosti obdrželo Oživení od Magistrátu částečně zamítavou odpověď , ve které odmítl poskytnou kopie předávacích protokolů o odkazem na obchodní tajemství obsaženém v požadovaných dokumentech. Oživení však bylo rozdílného názoru a podalo proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnou informace odvolání.

V srpnu 2010 Oživení na základě částečně poskytnutých informací provedlo analýzu skutečného plnění dodacích termínů při realizaci Servisního kartového centra a došlo k následujícím znepokojivým závěrům:

  • za vědomého souhlasu hl. m. Prahy a v rozporu se smlouvou docházelo k mimosmluvní změně termínů plnění určitých fází realizace  Servisního kartového centra bez uzavření adekvátních smluvních dodatků,
  • při realizaci Servisního kartového centra došlo ke značnému zpoždění v délce minimálně 229 dnů!. Za takové situace je povinností odpovědných orgánů hl. m. Prahy prověřit míru zavinění zhotovitele, stanovit smluvní pokuty plynoucí ze smlouvy a vymáhat po něm vzniklou škodu,
  • v případě, že město Praha poskytlo dostatečnou součinnost dle smlouvy by smluvní pokuta za prodlení činila neuvěřitelných 224.658.362 Kč!. Tato suma by několikanásobně převýšila samotnou smluvní odměnu společnosti Haguess, což ukazuje na nepřiměřené nastavování smluvních podmínek ze strany HMP s problematickou vymahatelností.

Oživení si také nechalo zpracovat právní stanovisko od AK Petr Prchal k problematice povinnosti územního samosprávného celku vyčíslit výši škody a vymáhat její náhradu po odpovědných osobách, ze kterého plyne, že hl. m. Praha má povinnost vymáhat vznikou škodu a to bez ohledu na výsledky policejního vyšetřování.

Na základě zjištěných závěrů 12. srpna 2010 Oživení podalo podnět na kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby inicioval řádné prošetření plnění smluvních podmínek uvedené smlouvy, zejména s ohledem na nesplnění smluvních termínů.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Sorry, the comment form is closed at this time.