Korupční rizika na radnicích? Že by skutečně neexistovala?

Korupční rizika na radnicích? Že by skutečně neexistovala?

1.12.2011 Moderní obec str. 06 Kauza

Prvních sedm měst a obcí už letos v říjnu kývlo na nabídku občanského sdružení Oživení a zapojilo se do jeho projektu, který na radnicích mapuje rizikové oblasti s vyšším korupčním potenciálem.

Sdružení Oživení tvrdí, že v rámci svého programu BezKorupce už delší dobu zaznamenává sílící zájem některých radnic nechat si prověřit a přenastavit své procesy v rizikových oblastech s vysokým korupčním potenciálem.

S novinkou se těžko proráží

Zajímavé však je, že dokonce ani »sedm statečných« měst a obcí (města Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun a Černošice, obce Psáry, Srch a Tisá), které se jako první v zemi rozhodly podstoupit protikorupční audit v režii expertů sdružení Oživení i dalších přizvaných specialistů, se pro tento krok zpravidla snadno nerozhodovalo. Například místostarosta Lanškrouna Roman Krajči si dosud živě pamatuje některé otázky, které na úřadu města zaznívaly, než se dospělo ke shodě a město si zadalo provedení auditu. »My tu snad máme problémy s korupcí, že si musíme nechat dělat audit?« byla typická reakce, s níž se Roman Krajči jako iniciátor auditu setkával na radnici. Podobně Ing. Daniela Göttelová, místostarostka Černošic, ke svému úžasu čelila pochybnostem o smyslu auditu i ze strany některých radních. A Ing. Jaromír Hýbner, který audit jako místostarosta prosazoval v Hodoníně, dnes už ve vedení města nezasedá a je pouze řadovým zastupitelem. Leč dodejme, že v Hodoníně audit nevzdali a jsou do něj nadále přihlášeni.

Audit je placenou službou, která u sedmi měst a obcí, jež si ji letos v říjnu objednaly, má být ukončena v červnu 2012. přičemž se vůbec netýká činností spojených s přeneseným výkonem státní správy. Obce za audit platí podle své velikosti: od 20 000 Kč (při počtu obyvatel pod 10 tisíc) do 90 000 Kč (nad 50 tisíc obyvatel). Ještě důležitější však je, že Oživení si ve smlouvě s radnicí vymiňuje, že město/obec bude implementovat všechna navržená protikorupční opatření, která z výsledků auditu vzejdou.

Korupční mapa rizik

Lidé z Oživení připouštějí, že vlastně vůbec nejde o audit v pravém slova smyslu, ale spíše o »protikorupční poradenství«. »Chceme na jednotlivých úřadech obcí a měst vytvořit korupční mapu rizik, která by zachytila oblasti s nejvyšším korupčním potenciálem a slabá místa v systému procesů,« vysvětluje předseda Oživení Ing. Štěpán Rattay.

»Prostřednictvím mapy dokážeme definovat pravděpodobnost a výši rizik, zároveň nám vzniká jejich stupnice od nejnebezpečnějších až k méně naléhavým. Při tomto vyhodnocování sledujeme zejména tři faktory: monopol moci, volnost v rozhodování a transparentnost. Následuje vyhodnocení pravděpodobnosti jejich vzniku a míry závažnosti. Samozřejmě existují různé způsoby, jak systém prověřit. My jsme zvolili tuto metodiku a postupujeme po linii analýza stavu, prověření na vzorku, pohovory v terénu a teprve až podle zjištěných výsledků nastavujeme opatření, která mají bezpečnost a kontrolu procesů posílit,« dodává předseda Oživení.

Jak audit probíhá?

Jak se však »audit« na radnici konkrétně provádí? »Stanovili jsme si pevně několik oblastí: veřejné zakázky, nakládání s majetkem, poskytování veřejné podpory, rozhodovací procesy volených orgánů samospráv, mediální politika, městské organizace a obchodní společnosti a interní kontrola, vyřizování stížností a whistleblowing, kterým se v rámci poradenské činnosti budeme věnovat,« odpovídá Ing. Štěpán Rattay. »Jestliže obec nebo město nebude využívat žádný dotační titul či nebude vlastnit a ovládat žádnou obchodní společnost, pak tyto oblasti nebudeme ani prověřovat. Což ovšem nevylučuje, že z naší strany nemohou vzejít některá doporučení. Každá z auditovaných samospráv má určenou osobu, která s námi komunikuje a odpovídá za vyřízení požadavků, které přicházejí z naší strany, za poskytnutí podkladů vnitřních směrnic, pravidel a jiných formálních dokumentů, vzorků, zprostředkování schůzek. Nedomníváme se však, že by naše činnost ve vztahu k úřadu intenzivněji zaměstnávala některé odbory či oddělení úřadu,« vysvětluje předseda sdružení Oživení.

Volné finanční prostředky jsou milé, ale lze je snadno ztratit

Externím oborníkem pro nakládání s finančním majetkem obcí, který pracuje pro Oživení, je Mgr. Libor Michálek, MPA. K rizikům v této oblasti poznamenává: »Největším problémem je fakt, že nakládání s volnými finančními prostředky nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách. Nevyváženost regulace potom může svádět k transakcím, které jsou nevýhodné pro samosprávu. Jedním z indikátorů něčeho rizikového na radnici může být např. to, že obec v rámci zakázky řekněme do 0,2 mil. Kč naváže spolupráci s investičním poradcem, který následně ovlivňuje umístění investic v objemech řádově vyšších. Dalším indikátorem může být skutečnost, že rizikovost pořízených finančních nástrojů odpovídá investičnímu horizontu, který přesahuje funkční období zastupitelstva. V neposlední řadě je rizikové, pokud samospráva nemá v této oblasti podrobněji upravené procesní postupy při výběru bank, poskytovatelů investičních služeb apod.« pr vní reálné výsledKy už do dvou tří let?

»Nechci předbíhat, svým způsobem jde o pilotní projekt – ale pokud se na radnicích osvědčí i námi sestavený protikorupční tým, dokáži si představit, že na naše výsledky uslyší také další obce a nechají si od nás tento druh poradenství rovněž poskytovat. Jde-li o efektivně vynaložené prostředky ze strany obce, bude možné posoudit až s určitým časovým odstupem. Posílení transparentnosti a změna v přístupu k občanům však může být viditelná okamžitě. Nicméně odhaduji, že teprve až během dvou tří let se mohou některá námi doporučená úspěšně implementovaná opatření odrazit na samotném hospodaření obce,« uzavřel Ing. Štěpán Rattay a odkázal na internetové stránky sdružení www.oziveni.pokusnastranka.cz. *

***

Cenzura je sestrou korupce, tvrdí starosta Psár Milan Vácha

»Již před loňskými volbami jsem spolupracoval na tvorbě protikorupčního desatera. Šlo o programové protikorupční minimum pro volby do obecních zastupitelstev 2010 z dílny občanského sdružení Oživení. Protikorupční audit je dalším krokem, kterým mohou samosprávy své předvolební odhodlání potvrdit,« říká Milan Vácha, starosta obce Psáry (3300 obyv.) v okrese Praha-západ. V Psárech se o zapojení do tohoto auditu jednomyslně usnesla rada obce, přičemž podle starosty přijetím a následným dodržováním uceleného souboru směrnic a opatření, které z auditu vyplynou, dojde nejen k efektivnímu a smysluplnému řízení, ale i posílení vztahu mezi samosprávou a občanem. »budou-li lidé věřit, že se na jejich radnici nedějí neplechy, budou i oni sami projevovat větší zájem o dění ve svém okolí a možná se i časem sami zapojí,« poznamenává Milan Vácha.

* Na co chcete audit zaměřit zejména?

Myslím, že největším nešvarem jsou v naší republice veřejné zakázky. bohužel spolu s možností ovlivňovat územní plány obcí je to důvod, proč někteří lidé vstupují do politiky. V době tvrdých úspor budou na korupci lidé více a více citliví. s tím souvisí i vnitřní kontrola a kontrola příspěvkových organizací. V našem případě je to základní škola. Osobní zkušenost z posledních měsíců mi potvrdila, jak právně nešťastný a nevyvážený vztah je mezi zřizovateli a řediteli základních škol. Další důležitou oblastí je objektivní informovanost občanů v radničním periodiku. Často říkávám, že cenzura je sestrou korupce.

* Jaké první kroky jste pro přípravu auditu už podnikli?

Protikorupční audit byl právě zahájen, takže teď právě probíhá analýza směrnic na veřejné zakázky.

* Z jakých zdrojů hodláte audit zaplatit?

Máme štěstí, že jeden z našich kandidátů se rozhodl sponzorsky uhradit náklady na audit, čímž jsme zcela předešli dohadům o účelnosti vynakládání finančních prostředků obce.

* Co byste poradil jiné obci velikosti Psár, pokud by se rovněž ráda zapojila do protikorupčního auditu?

Pokud je obdobně veliká obec skutečně přesvědčena o tom, že by ráda využila těchto poznatků, může se obrátit na sdružení Oživení. To jí poskytne nejen odbornou pomoc, ale poznatky z probíhajících auditů bude průběžně publikovat. Všechny ostatní samosprávy se těmito zveřejněnými příklady mohou zcela bez problémů nechat inspirovat a bez jakýchkoliv nákladů je uvést do života také ve svých obcích.

Co řekli o zapojení svých obcí a měst do protikorupčního auditu

* Ing. Jiří Jandásek, starosta obce Tisá (okr. Ústí nad Labem): Naše obec má 872 obyvatel a její letošní rozpočet činí 12,89 mil. Kč. Oficiálně jsme se o možnosti tohoto auditu dozvěděli na semináři Města obce bez korupce, pořádaném pro zastupitele z řad TOP 09. O zapojení do auditu rozhodl starosta podle § 103, odst.4, písm.e) zákona o obcích, po předchozím souhlasu zastupitelstva a po domluvě se zaměstnanci obecního úřadu. V úřadě obce byl postup akceptován, zastupitelstvo odsouhlasilo program a financování auditu v souladu s programem většiny kandidátek. Pochybnosti se týkaly pouze účelnosti vynaložených nákladů. Transparentní a včasné informování občanů však pokládáme za plnění zákonných požadavků. auditem chceme veřejnosti prokázat, že naše postupy jsou korektní a v souladu se zákony ČR. Očekáváme návrhy na zlepšení transparentnosti informací, které budeme implementovat, a tím naplníme motto chceme, aby občané byli pravdivě, včas a otevřeně informováni o všech tématech a mohli se k nim vyjádřit.

* Ing. Daniela Göttelová, místostarostka města Černošice (okr. Praha-západ): Město Černošice má zhruba 6,5 tisíce obyvatel a jeho rozpočet přesahuje 300 mil. Kč. Provést audit nám navrhlo sdružení Oživení, o našem zapojení do auditu rozhodla rada města. Pochybnosti a nedůvěru jsem nemusela překonávat mezi občany, ale k mému překvapení nakonec u některých radních. Z rozpočtu města na audit nejde ani koruna, celou jeho cenu ve výši 50 tisíc korun hradím já. Pravda, nejde o klasický hloubkový či forenzní audit, ale tento projekt je důležitý pro to, aby města a obce, které mají vstřícná vedení a nebojí se otevřít veřejnosti, nechaly nezávislými odborníky posoudit své směrnice pro zadávání veřejných zakázek, své weby, radniční periodika apod. Význam sdružení typu Oživení vnímám nejen v tom, že sledují dění na radnicích, ve vládě či parlamentu, ale že se svými aktivitami především snaží vytvářet podmínky k tomu, aby přesně tohle mohl dělat kdokoliv z nás. Přístup občanů k informacím, kterými disponují úřady na všech úrovních (pochopitelně s výjimkou v oblasti bezpečnosti státu), musí být natolik svobodný, jednoduchý, rychlý a přímý, aby lidé mohli účinně a včas vyjadřovat svou vůli a souhlas či nesouhlas s chystanými i přijatými rozhodnutími politiků i úředníků.

* Ing. Lukáš Panchártek, starosta obce Srch (okr. Pardubice): Naše obec srch má 1380 obyvatel a letos hospodaří s rozpočtem na straně příjmů ve výši zhruba 22,8 mil. Kč. O Oživení o. s. a jeho činnosti jsme věděli již dříve. Z diskusí našeho kolegy se zástupci Oživení vyplynulo, že sdružení tento projekt chystá, proto jsme nabídli spolupráci a čekali, budeme-li osloveni. O zapojení do projektu jsem rozhodl ze své pozice po konzultaci s nejužším vedením obce. Dnes bohužel pochybnosti budí snad téměř vše, co se nazývá »protikorupční«. Děje se tak hlavně kvůli některým našim vrcholným politikům, kteří se tímto označením neustále ohánějí, nicméně skutečnost je zcela jiná. My si od tohoto auditu slibujeme, že nám pomůže nastavit transparentní procesy v některých důležitých oblastech a potvrdí naši otevřenost veřejnosti. Usilujeme totiž o to, aby veřejnost mohla kontrolovat své zvolené zástupce a jejich činy.

* Roman Krajči, místostarosta města Lanškroun (okr. Ústí nad Orlicí): V lanškrouně žije přibližně 10 tisíc obyvatel a jeho rozpočet se pohybuje kolem 180 mil. Kč. Možností zapojit se do auditu nás oslovilo občanské sdružení Oživení, s nímž dlouhodobě spolupracuje část koalice ve městě. O potřebě auditu bylo nutno přesvědčit hlavně celou radu města. samozřejmě částečná nedůvěra vůči auditu byla. běžně jsme se např. setkávali s reakcemi typu »My tu snad máme problémy s korupcí?« či »Uděláme-li tento audit, potvrzujeme korupci« apod. Po objasnění cílů auditu však vznikla shoda na jeho provedení. Od auditu očekáváme především komplexní nezávislý pohled na celé fungování města. Hlavní smysl vidíme v preventivní roli, nalezení případných míst, kde by mohlo ke korupci či netransparentnímu nakládání s majetkem docházet, a to včetně návrhu odpovídajících opatření. Zatím běží první část auditu týkající se veřejných zakázek. Úředníkům jsme vysvětlili, že nejde o »hon na čarodějnice«, ale hlavně o nastavení pravidel města. Tak bude mít každý úředník jistotu, že při jejich dodržování se on sám bude bezpečně pohybovat nejen v rámci zákonů, ale že tato pravidla pro jeho práci rovněž nastaví maximálně možnou kombinaci její transparentnosti vůči veřejnosti a zároveň efektivnosti vůči městu.