Co jsou tzv. nesrovnalosti, aneb co je předmětem kontroly dotací?

Pro vymezení předmětu kontroly dotací je rozhodující obsah rozhodnutí, smlouvy nebo dohody o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace). Konkrétně by předmětem kontroly mělo být zjištění, zda veřejná finanční podpora byla užita na účel, na který byla poskytnuta, a zda byla užita v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí.

 

Pojem nesrovnalost označuje porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.[1]

 

Zjištěná a potvrzená nesrovnalost pak s sebou zpravidla přináší krácení způsobilých výdajů projektu, ale v některých případech může dokonce vést až k odejmutí celé částky dotace.

 

  • Nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vymezuje ,,porušení rozpočtové kázně“, jako např[2].:

– neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu,

– neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem.

Důsledkem porušení rozpočtové kázně je povinnost provést odvod za porušení rozpočtové kázně prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu. Výše odvodu je stanovena v § 44a odst. 4) a § 44a odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb. – povinnost zaplatit penále za prodlení s odvodem.

 

  • Systémové nesrovnalosti

Systémové nesrovnalosti tvoří podmnožinu nesrovnalostí, která pokud není řešena, způsobuje porušení rozpočtové kázně ve velkém rozsahu, tzn., že systémové nesrovnalosti jsou závažnější a mohou ovlivnit více projektů.

 

  • Ostatní nesrovnalosti

Jedná se zejména o případy nesrovnalostí vzniklých u veřejných výdajů uskutečněných podle jiných zákonů, např. podle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, či podle z. č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, kdy poskytovatelem na další úrovni poskytování prostředků je banka.


[1] Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-13

[2] Úplný výčet viz. § zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

 

Permalink.