Kdo odpovídá za porušení podmínek poskytnutí dotace?

Odpovědnost konkrétní osoby je v případě porušení podmínek poskytnutí dotace možné spatřovat ve dvou rovinách – povinnost nahradit škodu a trestně právní odpovědnost.[1] Při posuzování povinnosti nahradit škodu je nutné nejprve stanovit, podle jakého právního předpisu se náhrada škody pro konkrétní osobu řídí. Pokud se jedná o osobu v pracovněprávním vztahu, řídí se náhrada škody příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

 

V případě volených funkcionářů, kteří nemají sjednaný pracovněprávní vztah se náhrada škody řídí § 420 a násl. z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

 

V případě trestně právní odpovědnosti dle § 221 z. č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

 

V první řadě je nutné stanovit konkrétní osobu, která byla pověřena zajištěním dotace a splněním všech podmínek, zejména pak postavení této osoby (pracovněprávní vztah nebo volený funkcionář). V případě, že nebyla pověřena konkrétní osoba, je nutné zkoumat, kdo měl určit pověřenou osobu.

 

Dále je třeba určit, která osoba byla povinna kontrolovat dodržování podmínek dotace. Například u obce je ke kontrole hospodaření určen finanční výbor, který musí být zřízený vždy. V daném případě je nutné zjistit, zda finanční výbor kontroloval hospodaření s dotací, v jakém rozsahu, jaká přijal opatření, popř. proč ve věci nekonal. Po tomto zjištění je nutné posoudit, zda finanční výbor splnil své povinnosti odpovídajícím způsobem a podle výsledku zjištění posoudit případnou odpovědnost. Pouze na okraj je nutné poznamenat, že pokud o nezákonném rozhodnutí hlasoval kolektivní orgán, trestného činu se dopustí každý, kdo hlasuje pro[2].

 


[1] Bližší informace k odpovědnosti veřejných funkcionářů naleznete zde: https://oziveni.cz/2010/09/osobni-odpovednost-verejnych-funkcionaru-realita-nebo-fikce/

[2] Odpovědnost jednotlivých členů zastupitelstva obce Hajany soud vyvodil v rozsudku  2T 77/2011

 

Permalink.