Ministerstvo zahraničí má opět nedostatky v účetnictví

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) prověřili hospodaření a nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) a shledali nedostatky.

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) prověřili hospodaření a nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), zejména nabývání majetku a plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu. Shledali nedostatky v účetnictví a konstatovali, že některé nedostatky zjištěné v rámci kontrolní akce 05/09 Hospodaření ministerstva zahraničních věcí nadále přetrvávají.

Účetnictví Ministerstva zahraničních věcí (MZV) v kontrolované části dlouhodobého hmotného majetku v objemu přes 1,8 mld. korun nebylo v letech 2007 až 2008 správné. Byla zjištěna řada případů nedodržení obsahového vymezení položek dlouhodobého hmotného majetku v účetní závěrce k 31. prosinci příslušného roku. Vykázané zůstatky těchto položek ve výkazu rozvaha tak nebyly správné. V účetních obdobích 2006 až 2008 nebylo účetnictví MZV úplné, protože ministerstvo nezaúčtovalo všechny účetní případy, které zaúčtovat mělo.

Dokončení viz Nejvyšší kontrolní úřad.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn