Jak převzít radnici?

Je krátce po volbách a nově zvolená komunální reprezentace se právě rozkoukává na radnicích. Čím začít? Na co se zaměřit, na co si dát pozor? Přečtěte si praktický rádce sestavený Oživením a starosty.

 Obecně:

 • základem je rozhodnutí nekrást a maximálně to ztížit těm, kteří by chtěli
 • pozor na našeptávače a nevědomé sklouznutí, přetlačení na druhou stranu (raďte se s někým, kdo má zdravý rozum a otevřeně řekne, co ještě je a co už není přijatelné – praxe je velmi rozmanitá)
 • nebuďte nikdy sám na jednání s někým, od koho může přijít jakýkoli korupční nátlak – ve dvou třech lidech, s otevřenými dveřmi apod.

První kroky:

 • nepřebírejte mnoho věcí najednou, ale jen to, co se dá zkontrolovat (tzn. nepodepisovat, že přebíráte XY krabic se smlouvami apod. – ostatně takové věci vůbec nepřebírat podpisem, nenechat se vnutit úředníky do postupů, s nimiž nesouhlasím) – takže nejdříve jen převzít klíče a přístupové kódy a hesla (od budov, bankovních účtů ad.) a zjistit, kdo všechno o nich ví
 • neočekávejte, že úředníci budou plnit všechny úkoly tak, jak by měli – dávejte úkoly písemně, aby se dalo vyžadovat jejich plnění a případně jejich neplnění použít jako důvod pro rozvázání pracovní smlouvy (důvody k výpovědi úředníka musí být pádné a odpovídat zákonu)
 • nechte si připravit seznam plných mocí, běžících soudních sporů a aktivních smluv
 • zjistěte, jaká běží výběrová řízení, zadávací řízení na veřejné zakázky, záměry pro prodej či pronájem nemovitostí apod. – zkontrolujte, případně pozastavte a upravte nebo zrušte
 • nechávejte si všechny faktury před zaplacením a smlouvy před podepsáním po nějakou dobu (například několik měsíců) kontrolovat či schvalovat příslušným místostarostou/radním
 • totéž je možné udělat i s korespondencí (žádný dopis z úřadu neodejde, dokud ho neuvidí starosta nebo místostarosta/člen rady) – vedle efektu kontroly je to i dobrá cesta, jak zjistit, kdo co na úřadě dělá
 • jako starosta máte pravomoc pozastavit rozhodnutí rady (podle zákona o obcích) pro nesprávnost: zákon neomezuje tuto pravomoc ani časově do minulosti ani mandátově; takže nový starosta může pozastavit rozhodnutí minulé rady, jejímž nebyl členem (zjistěte, zda má něco smysl zastavit)
 • vytvořte si přehled všech běžících soudních sporů a případně můžete zabránit dalším zbytečným výdajům (nerozumné vedení sporů)
 • zjistěte, jaké má obec/město aktuální závazky (po volbách bývají kasy prázdné a neuhrazených faktur celé kopy)
 • zkontrolujte všechny smlouvy, které byly podepsány v posledních týdnech před odstoupením bývalého vedení
 • v případě potřeby („v obci děly hrozné věci“) si nechat udělat externí „audit“ – posouzení aktuálně platných smluv, zejména dlouhodobých (z hlediska výhodnosti, platnosti, možnosti změn atp.)
 • z auditu/posouzení vyvoďte obecná doporučení pro eliminaci rizik v procesu uzavírání smluv
 • ve sporných či problematických záležitostech požádejte o kontrolu (stanovisko, apod.) příslušné úřady (krajský úřad nebo ministerstvo vnitra, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ministerstvo financí, případně správce dotačního titulu…)
 • dramatické personální změny nejsou nejvhodnější (úředníci vědí, co a jak na úřadě běží), ale na druhé straně je důležité nebát se propustit někoho, komu nelze vůbec důvěřovat, a nebát se uvést chod úřadu či jednotlivých částí do krizového režimu. Pokud je úřad napojený na klientelistické struktury a má příliš zaběhané nežádoucí rozhodovací návyky, je vhodné udělat radikální řez. Některé odbory může vést dočasně pověřená osoba, ať už z řad referentů nebo někdo zvenčí. (Tip pro výběrová řízení: lépe se hledají lidé na řadové úřednické pozice než na vedoucí pozice, protože se bojí odpovědnosti.)
 • Je vhodné pověřit vedoucí odborů vypracováním strategie svého odboru (přehled agendy a poskytovaných služeb, analýza nedostatků a slabých stránek a možností rozvoje, přehled a nastavení systému osobních odpovědností za rozhodování, priority a vazba na rozpočet, atd., priority by měly být předmětem odborné a občanské diskuse), a také podle těchto strategií postupovat.
 • Standardem by mělo být obsazování pozic na úřadě přes výběrová řízení (což neznamená, že nemůžete mít svého favorita – je dobré vědět, že se o volnou pozici uchází aspoň jedna přijatelná osoba).

Zveřejňování:

 • je možné v podstatě okamžitě začít zveřejňovat na webu obce celou řadu informací a dokumentů; můžete např. usnesením rady pověřit tajemníka, aby zařídil průběžné zveřejňování vyjmenovaných informací či dokumentů třeba od příštího týdne na webu; zveřejňování má silný preventivní protikorupční efekt, znásobuje kontrolní mechanismy a tím ubírá práci vedení obce
 • zveřejňujte seznam všech smluv (datum, předmět, částka, smluvní strany, typ smlouvy) a také smlouvy (jednoduchý návod na zveřejnění dostupný na http://starostoveprotransparentnost.cz/), v seznamu by měly být všechny aktuálně platné smlouvy, tedy i z minulého volebního období, což povede k jejich kontrole ze strany občanských šťouralů, konkurenčních firem a novinářů a ušetří práci vedení obce
 • zajistěte zveřejnění faktur a objednávek, nebo aspoň výpisy přijatých a odeslaných (název firmy, předmět, částka, číslo faktury),
 • všechny písemné materiály na zasedání zastupitelstva zveřejňujte na webu alespoň týden předem, a to skutečně všechny, např. i geometrické plány při prodeji pozemků apod.
 • avizujte v médiích pozvánky na zasedání zastupitelstva, výborů, komisí – všech orgánů, které jsou otevřené veřejnosti
 • upravte jednací řády orgánů obce tak, aby počítali s účastí občanů i s jejich zapojením
 • podle možností zaveďte přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva v místní televizi nebo na webu, nebo zasedání alespoň nahrávejte a zveřejňujte jeho záznam na webu obce
 • platí zásada: zveřejňovat, zveřejňovat, zveřejňovat co se dá, zpočátku třeba i trochu chaoticky, později vytvořit a postupovat podle „informační politiky obce“, která může být vypracována v rámci protikorupční strategie, nebo obdobného dokumentu strategické povahy upravující nejen zveřejňování informací, ale i poskytování informací, provozování obecních médií apod. (např. v oblasti zadávání veřejných zakázek je zveřejňování: vyhlášení soutěže, zpráv o hodnocení nabídek atd. důležitým protikorupčním nástrojem, ale rozhodně není samospasitelný a nelze spoléhat jen na zveřejňování)
 • nemůžete jako starosta, místostarosta nebo člen rady rozumět všemu, třeba IT zakázkám, a nelze dělat oponentní posudky na statisícové zakázky – dobrým řešením je maximální zveřejňování, tedy i celé zadávací dokumentace – pokud je ušitá někomu na míru, firmy se pak ozvou samy

Oživení, o.s., nabízí územním samosprávám poradenství v oblasti snižování rizika korupce a zvyšování transparentnosti, ať už v nastavování procesů nebo v případě jednotlivých rozhodnutí. Nabízíme zpracování a spolupráci při realizaci protikorupční strategie založené na protikorupčním auditu a mapě korupčních rizik. Naši nabídku služeb naleznete na https://oziveni.cz/nabidka-sluzeb/.

Doporučení bylo zpracováno Tomášem Kramárem v listopadu 2010 na základě podnětů a rad slovenských zastupitelů Joža Mečiara (Šaľa) a Petera Ničíka (Žilina) a starosty Semil a poslance Jana Farského. Text byl aktualizován k listopadu 2014 dle změn v legislativě a také zkušeností s prosazováním transparentnosti na úrovni měst a obcí.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář