NEZHASÍNAT! #6: Stát by měl posílit ochranu oznamovatelů korupce

Pandemie koronaviru převrátila mnohé zažité postupy ve státní správě. Řada rozhodnutí o nákupech ochranných pomůcek i dalších veřejných zakázkách probíhá mimo standardní procesy. Při rozdělování veřejných peněz tak chybí některé klíčové kontrolní mechanismy. Rekonstrukce státu proto přichází s 6. balíčkem doporučení z projektu NEZHASÍNAT! Stát by měl podle expertů co nejdříve posílit ochranu oznamovatelů korupce a zajistit elektronický nástroj pro bezpečné nahlášení korupčního jednání.

undefined
Foto: ČTK

Stát aktuálně rozděluje nemalé finanční prostředky v rámci podpůrných programů pro restart ekonomiky. Současně v rychlém sledu nakupuje z ruky ochranné pomůcky pro zdravotnictví. Jednou z možností, jak chránit veřejné zájmy i veřejné zdroje, je podpora lidí, kteří jsou ochotni oznámit nekalé jednání. Rekonstrukce státu proto apeluje na vládu, aby co nejdříve zajistila ochranu oznamovatelů korupce (tzv. whistleblowerů) a podpořila tak veřejnou kontrolu nad dodržováním zákonnosti a hospodárnosti.

Veřejné zakázky, zdravotnický systém nebo zásahy do osobních práv či přístupu k informacím jsou v době pandemie obzvlášť rizikové oblasti pro zneužívání pravomocí a korupční jednání. Oznamovatelé představují v této souvislosti důležitou prevenci. Lze díky nim předcházet závažnějším pochybením i neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky,” odůvodňuje potřebu rychlého řešení garant Rekonstrukce státu a předseda Oživení Marek Zelenka.

Doporučení Rekonstrukce státu:

  1. Vláda veřejně deklaruje podporu každého oznamovatele, který upozorní na nezákonné, nehospodárné či jinak chybné jednání.
  2. Vláda podpoří bezodkladné zavedení vhodného elektronického nástroje pro bezpečné a anonymní oznamování ve všech ústředních orgánech státní správy, včetně jimi řízených organizací.
  3. Vláda doporučí dalším subjektům státní správy i samosprávy přijetí obdobných opatření na ochranu oznamovatelů, včetně zavedení bezpečného a anonymního oznamování.
  4. Vláda prioritizuje implementaci evropské směrnice o ochraně oznamovatelů a urychleně dokončí přípravu a předloží zákon o ochraně oznamovatelů.
  5. Pro anonymní důvěrné oznamování lze použít nástroj GlobaLeaks. K jeho implementaci nabízí Oživení (členská organizace platformy Rekonstrukce státu) bezplatnou pomoc.

Oznamovatelé nemají dostatečnou ochranu

Současný stav nezaručuje oznamovatelům dostatečnou ochranu. Oznamovatelé, ať se jedná o zaměstnance, či další osoby, se mohou obracet na vedení úřadů zpravidla prostřednictvím nezabezpečeného e-mailu, telefonicky, popřípadě prostřednictvím internetového formuláře. Tyto způsoby však nezajišťují anonymitu a komplikují další komunikaci s oznamovatelem. Možnost oznámení je podle nařízení vlády nyní vyhrazena pouze státním zaměstnancům (nikoliv všem zaměstnancům veřejné správy) a je využívána jen minimálně. Neuspokojivé jsou i pravomoci prošetřovatelů a dosavadní výsledky prošetřování navíc nejsou motivující.

Z celkové počtu 62 896 zaměstnanců služebních úřadů v roce 2018 využila podání oznámení mizivá část. Obdobně tomu bylo i v roce 2017. Prošetřená oznámení se přitom převážně týkala pracovněprávní problematiky, neetického chování na pracovišti nebo nevhodného chování představených. Pro upozornění na závažné nekalosti státní zaměstanci whistleblowing téměř nevyužívali,” doplňuje analytička Oživení Lenka Svobodová.

V současné době přitom v Česku neexistuje žádný právní předpis, který by problematiku whistleblowingu upravoval komplexně. Změnit by to měla teprve evropské směrnice na ochranu oznamovatelů, lhůta pro její implementaci do českého práva však běží až do prosince 2021.

Vláda by měla zajistit bezpečný nástroj pro oznamování korupce

Rekonstrukce státu doporučuje, aby vláda ochranu oznamovatelů urychleně posílila a zavedla bezpečný oznamovací nástroj, který zvýší šanci, že lidé nekalé jednání oznámí. Nejrychlejší cestou je přitom úprava aktuálního nařízení vlády, která by umožnila příjem oznámení i bezpečnými anonymními elektronickými prostředky umožňujícími oboustrannou komunikaci mezi prošetřovatelem a oznamovatelem. Vláda by měla zároveň pověřit všechna ministerstva zavedením vhodného nástroje i postupů pro oznámení.

Pracovníci veřejné správy, ať už na ministerstvech nebo i ve zdravotních a sociálních službách, se můžou setkat s korupcí svých nadřízených nebo dokonce jednáním, které může představovat hrozbu pro veřejné zdraví. Pokud však potenciální oznamovatel nemá stoprocentní jistotu, že zůstane v anonymitě, rizika pro jeho osobu ho mohou od oznámení odradit,” zdůrazňuje nezbytnost bezpečného nástroje pro oznámení Věnek Bonuš, analytik Frank Bold.

Vláda by měla také prioritizovat implementaci evropské směrnice a urychleně dokončit přípravy zákona o ochraně oznamovatelů, který bude řešit problematiku whistleblowingu systémově. Součástí by mělo být i zřízení nového nezávislého orgánu, který bude na dodržování zákona dohlížet.

Celý text našeho doporučení vládě si můžete přečíst zde:


V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Všechna doporučení Rekonstrukce státu zaslaná vládě najdete zde.

Oživení je členskou organizací Rekonstrukce státu. Prosazuje ve veřejném prostoru principy odpovědnosti a transparentnosti, napomáhá rozvoji občanské společnosti, demokracie a právního státu a podporuje aktivní účast občanů na správě věcí veřejných.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář