Zákon o ochraně oznamovatelů v navrhované podobě nezajišťuje dostatečnou podporu a ochranu

 

Protikorupční neziskové organizace (Oživení, Transparency ČR a Rekonstrukce státu) se připojily do mezirezortního připomínkového řízení k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Navrhujeme Ministerstvu spravedlnosti změny, které by posílily reálnou ochranu oznamovatelů a zlepšily důvěryhodnost orgánu, na který se budou oznamovatelé obracet. Upozornili jsme také na nedostatky v implementaci evropské směrnice.

Plnou verzi připomínek zaslaných Ministerstvu spravedlnosti si můžete přečíst zde.

 

V Česku zatím neexistuje žádný právní předpis, který by ochranu oznamovatelů komplexně řešil. Potenciální oznamovatel nemá v současnosti k dispozici způsob, jak nekalé jednání bezpečně oznámit a mít přitom jistotu, že oznámení zůstane důvěrné a že se jím někdo bude zabývat.  Kvalitní zákon může významně posílit ochranu veřejných zájmů a předcházet nehospodárnému jednání. Přestože současný návrh Ministerstva spravedlnosti splňuje v mnoha bodech nároky na funkční systém ochrany oznamovatelů – širokou definicí pojmu oznamovatel nebo reflektováním důležitosti interního oznamování – nenaplňuje plný potenciál zákona.

 

Hlavní problém vidíme v povaze orgánu (nazývaný “Agentura”), na který se budou oznamovatelé obracet. Má se totiž jednat o odbor Ministerstva spravedlnosti. Chybí tak jasné záruky nezávislosti, které požaduje i související evropská směrnice, ze které zákon vychází Při absenci záruk nezávislosti bude zásadním způsobem ohrožená důvěryhodnost Agentury v očích oznamovatelů, ti by se pak na ni mohli obávat obracet. Byl by tak ohrožen samotný smysl a hlavní cíl zákona. Navrhujeme proto, aby byla Agentura přidružena k již existujícím nezávislým orgánům, jako je například Veřejný ochránce práv.

Zpřesnit a zjednodušit

Ministerstvu navrhujeme také zjednodušení zákona, který nyní bez jasného důvodu odlišuje významná a další oznámení. Současná úprava tak vyžaduje po potenciálních oznamovatelích poměrně složitou právní analýzu k vyhodnocení, zda a za jakých podmínek jim může být poskytnuta ochrana. Zároveň není poskytnuta stejná míra ochrany oznamovatelům, kteří budou podávat oznámení prostřednictvím standardních kanálů jako je policie, státní zastupitelství či jiných příslušných správních orgánů, pro což nelze nalézt legitimní důvod.

Dále navrhujeme posílení zásad důvěrnosti oznámení a výslovné umožnění anonymního oznámení.  

 

Je škoda, že současná verze návrhu v některých bodech netransponuje evropskou směrnici do českého právního řádu dostatečně. Proto v připomínkách předkládáme konkrétní návrhy, jak do zákona nezbytné prvky směrnice doplnit. 

Věříme, Ministerstvo spravedlnosti přesvědčíme o důvodnosti našich připomínek a že budou zapracovány do návrhu, který bude předložen vládě.  

Facebook
Twitter
1 Komentář

Přidejte komentář