V Sušici jsme pomohli s referendem. Jeho výsledek ale vedení města nenaplňuje.

V článku se dočtete s jakým problémem se na nás občané Sušice obrátili. Jak je důležité dobře zformulovat otázku do referenda. Jak radnice proti vypsání obstruovala a jak se podařilo soudně referendum vymoci proti vůli radnice. Co dělat, když radnice nepostupuje v souladu s výsledkem referenda.


foto: plzensky.pirati.cz


Zachování rozsahu péče poskytované Sušickou nemocnicí bylo předmětem sporů mezi vedením města a jejím občany posledních několik let. Navzdory zastupitelstvu rozhodli o budoucnosti nemocnice s naší pomocí samotní občané v místním referendu, které se bude konalo současně s parlamentními volbami v říjnu minulého roku. Vyhlášení referenda však nebylo lehké. Nakonec se občanů musel zastat až Krajský soud v Plzni, který referendum vyhlásil, když zastupitelstvo města nekonalo. I přese všechno úsilí však nyní vedení města výsledek nenaplňuje, zatímco čas k záchraně nemocnice se krátí.


Nouzový stav vše komplikoval

 

Po několika konzultacích s Oživením přípravný výbor podal návrh na konání místního referenda podle § 12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu městskému úřadu již 11. listopadu 2020. Kvůli nouzovému stavu vyhlášeném z důvodu probíhající pandemie koronaviru však neběžely lhůty, kterými zákon jinak chrání přípravný výbor a občany před nečinností úřadu a zastupitelstva. Naštěstí byl tento nedostatek už napraven a přijata novela zákona o místním referendu z 21. července 2021, která umožnila projednat referendum a nechat běžet lhůty, pokud by se mělo konat současně s parlamentními volbami (viz § 5 odst. 3 zákona o místním referendu). Sušický návrh na konání referenda však běžel ještě podle staré právní úpravy a městský úřad v době nouzového stavu neověřil ve lhůtě 15 dnů jeho bezvadnost, jak je povinen dle § 12 odst. 1 výše citovaného zákona.


Po pominutí nouzového stavu úřad několikrát vyzýval přípravný výbor k doplnění návrhu, kdy mimo jiné požadoval konkrétní vyčíslení nákladů referenda podle § 10 odst. 1 písm. d) zákona o místním referendu. Otázka,  do jaké míry podrobnosti musí přípravný výbor náklady na konání referenda vyčíslit, není v judikatuře českých správních soudů zcela vyjasněna. Zatímco jeden z trendů judikatury požaduje kvalifikovaný odhad, tomu druhému postačuje pouze takové vyčíslení, ke kterému stačí všeobecné znalosti, a ne odborné kalkulace viz usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 10. 2005, sp. zn. 30 Ca 73/2005. Po doplnění návrhu o závěry plzeňského soudu úřad nakonec označil návrh za bezvadný a měl se dostat k projednání zastupitelstvem města.


Co když nepřijde dostatek zastupitelů? 


Od okamžiku, kdy obecní úřad uzná návrh na konání místního referenda bezvadným, musí podle § 13 odst. 1 zákona o místním referendu o vyhlášení nebo nevyhlášení referenda rozhodnout zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání. Na nejbližším jednání Sušického zastupitelstvu, kde se měl návrh na konání referenda projednávat, však nepřišlo dost zastupitelů, aby mohli návrh schválit. Jinými slovy zastupitelé našli “díru v zákoně” a způsob, jakým by šlo oddálit pořádání referenda do nekonečna. Pokud by totiž přípravný výbor čekal na další plánované zastupitelstvo, už by se místní referendum nestihlo zorganizovat společně s parlamentními volbami. To by znamenalo zásadně menší šanci na vyšší účast občanů v referendu a jeho závaznost. Zároveň by to způsobilo značné náklady na konání referenda, neboť od novely zákona o místním referendu z 23. ledna 2019 platí, že pokud je referendum konáno souběžně s jakýmkoliv jiným typem voleb, není třeba ustavovat zvláštní okrskové volební komise a zbylé náklady na konání referenda hradí stát. Jinými slovy, město to nestojí nic navíc. Vysoké náklady na konání referenda totiž bývaly jedním z argumentů proti referendům. 


Abychom tuto díru v zákoně zalepili, pomohli jsme přípravnému výboru dostat věc ke správnímu soudu. Jelikož hrozilo, že by se nestihlo konat referendum souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny, přípravný výbor se obrátil na Krajský soud v Plzni. Dle dosavadní rozhodovací praxe soudů (mimo jiné usnesení KS v Praze ze dne 20.09.2010, č.j. 44 A 79/2010–24) nebylo možné bránit se proti neusnášeníschopnému zastupitelstvu a přípravný výbor by tak musel čekat, až se zastupitelé konečně sejdou v dostatečném počtu. Krajský soud v Plzni však vydal přelomové rozhodnutí a do budoucna umožnil bránit se přípravným výborům již v případě, že zastupitelstvo neprojedná návrh přípravného výboru pro neusnášeníschopnost. Ve svém rozsudku mimo jiné uvedl:  


“Toto východisko ostatně odpovídá i logice ochrany poskytované přípravnému výboru pro konání místního referenda, neboť její poskytnutí nelze činit závislým na usnášeníschopnosti zastupitelstva; v opačném případě by to totiž dostalo do rukou nástroj, jak efektivně blokovat vyhlášení místního referenda, a přitom současně zabránit možnému poskytnutí soudní ochrany.”  


Krajský soud pak vyhlásil místní referendu sám namísto zastupitelstva, a to ve výborem požadovaném termínu společně s parlamentními volbami na 2. a 3. října 2021. 


Vedení města nyní výsledky referenda nenaplňuje. Vnitro říká: „Dejte jim čas!“


Referenda se nakonec účastnil dostatečný počet lidí pro to, aby bylo platné. Z celkového počtu 8782 voličů se referenda účastnilo přes 54 procent oprávněných voličů, což v desetitisícové Sušici činilo 4794 občanů. Z toho 91,2 procenta voličů odpovědělo na položenou otázku ano, tedy, aby město aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu, ve kterém byla Sušická nemocnice restartována na začátku roku 2020 včetně pořízení CT. Rozhodnutí přijaté v referendu tak splnilo požadavky platnosti a závaznosti podle § 48 zákona o místním referendu a stalo se tak závazným pro všechny orgány obce podle § 49 citovaného zákona. Rada města však do dnešního dne referendum nenaplňuje a dokonce přijala usnesení, které stávající rozsah péče nemocnice omezuje.


Co dělat v případě, že orgány obce nejednají v souladu s výsledky referenda? Jediným možným prostředkem nápravy je výkon státního dozoru Ministerstva vnitra nad působností územních samosprávných celků. Zákon o místním referendu dříve obsahoval možnost rozpustit zastupitelstvo obce či kraje v případě, že nebude naplňovat výsledek referenda, nicméně, tato možnost byla novelou ze dne 23. dubna 2008 zrušena. V současné době tedy existuje pouze všeobecná závaznost výsledku referenda pro obecní orgány v ustanovení § 49 zákona o místním referendu.
 

Ve spojení s § 124 zákona o obcích, lze podle něj podat podnět na Ministerstvo vnitra k výkonu dozoru, které může usnesení či jiné opatření příslušného orgánu územního samosprávného celku sistovat, tj. zneúčinit a v případě dalšího odporu ze strany obce může podat návrh na jeho zrušení jako žalobu proti rozhodnutí v oblasti samosprávy podle § 67 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního u příslušného krajského správního soudu, v tomto případě u Krajského soudu v Plzni. 

 

Sušičtí občané se proto na Ministerstvo vnitra obrátili s podnětem ke zrušení usnesení rady, které odporovalo výsledku referenda. Ministerstvo však odpovědělo, že  výsledky místního referenda zavazují orgány města k tomu, aby v rámci možností aktivně podporovaly zachování zdravotní péče v požadovaném rozsahu, nikoli, aby ji však zajistily za všech okolností. To dle názoru ministerstva poskytuje městu širší prostor pro naplňování výsledku referenda, avšak neznamená to, že lůžková chirurgie a další v referendu odsouhlasený rozsah zdravotní péče musí být naplněn zcela bezpodmínečně, respektive okamžitě. Výsledek referenda podle ministerstva orgánům města nestanovuje konkrétní časový limit pro realizaci jeho explicitních závěrů, přičemž od konání referenda uplynula relativně krátká doba. Ministerstvo tak uzavřelo, že zhodnocení, zda město postupuje v souladu se závěry místního referenda, či nikoliv, bude možné učinit teprve s přiměřeným odstupem času.


Kolik času? To není jasné. Vzhledem k neutěšené finanční situaci se však čas k záchraně rozsahu stávající péče v sušické nemocnici rychle krátí.


Pro více informací kontaktujte [email protected] 

Stav ke dni 11. 3. 2022.


Příloha:

Usnesení KS v Plzni č.j. 77 A 97/2021 – 46

Usnesení KS v Plzni č.j. 30 Ca 73/2005 – 50

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář