Jak na prevenci korupčních rizik

2.9.2010    Moderní obec    19    Téma – veřejné zakázky

Kritici stávajícího způsobu zadávání veřejných zakázek většinou poukazují na nevhodnou právní úpravu, která nezaručuje jejich dostatečnou transparentnost a kontrolu. Mnoho sporných míst umožňuje manipulaci a korupci v zadávacím procesu. Situace je ještě rizikovější u tendrů malého rozsahu, které nejsou procesně upraveny v zákoně a zadavatel nemusí dodržovat minimální právní požadavky. Tyto zakázky přitom tvoří u samospráv velmi vysoký podíl.

Občanské sdružení Oživení se v rámci svého programu Bezkorupce dlouhodobě věnuje problematice korupce ve veřejné správě včetně zadávání veřejných zakázek.

Již v roce 2008 uskutečnilo průzkum nazvaný Kvalita a transparentnost zadávání veřejných zakázek okresními městy v České republice a na základě neuspokojivých výsledků nabídlo samosprávám balíček protikorupčních opatření pro snížení korupčních rizik při zadávání zakázek (je k dispozici na www.oziveni.pokusnastranka.cz v sekci »veřejné zakázky«. Tato opatření vycházejí z několika následujících principů.

WEBOVOU DATABÁZI JIŽ POUŽÍVÁ MĚSTO ŽATEC Řada odborníků na boj proti korupci považuje za základní protikorupční nástroj transparentnost, jelikož představuje možnost široké veřejnosti, médií a občanského sektoru volně získávat informace o činnostech veřejné správy a působit jako účastník veřejného dohledu.

Transparentnost také významně ovlivňuje chování korupčních aktérů, protože její vysoká úroveň zvyšuje transakční náklady na krytí korupce před odhalením.

Proto občanské sdružení Oživení vytvořilo jednoduchou webovou aplikaci – Databázi veřejných zakázek a investičních záměrů pro zveřejňování všech klíčových informací o procesu zadávání a realizace veřejných zakázek na internetových stránkách zadavatele.

Databáze je samosprávám poskytována zdarma a po instalaci se stane součástí internetových stránek obce. V současné době ji používá město Žatec.

Databáze umožňuje přehledně zveřejňovat informace o investičních záměrech, vyhlášených soutěžích, hodnocených nabídkách, vybraných dodavatelích, uzavřených smlouvách a realizovaných zakázkách.

Při její tvorbě byl kladen velký důraz na maximální otevřenost zadávacího procesu spolu s jednoduchou, nenáročnou obsluhou databáze a snadnou orientací uživatelů. Kromě editace jednotlivých informací o zakázkách, jako jsou termíny, ceny nabídek a podobně, je možné publikovat celé dokumenty typu zadávací dokumentace, protokolu o hodnocení nabídek, smluv atd. Slouží však pouze pro publikování informací o zakázkách, nikoli k samotnému elektronickému zadávání veřejných zakázek.

Nespornou výhodou databáze je funkce investičních záměrů: Zadavatel dostatečně dlouho před samotným vyhlášením zakázky na internetu oznamuje, co a v jakém množství bude poptávat a kdy přibližně bude zakázku vyhlašovat. Díky tomu se mohou potenciální uchazeči lépe připravit na budoucí výběrové řízení a taktéž se k investičnímu záměru přes on-line databázi přihlásit. Zadavatel bude mít již před vyhlášením zakázky informace o pravděpodobném počtu uchazečů. To mu umožní případně upravit parametry výběrového řízení tak, aby zajistil co největší počet podaných nabídek s evidentní výhodou pro výběr nejvýhodnější nabídky. Další významnou inovací proti obvyklé praxi je zveřejňování informací o výsledku realizace zakázky, zda byla ukončena za původně smluvenou cenu, zda byly dodrženy dodací termíny.

Publikování všech těchto informací významně zvyšuje dohled veřejnosti a podnikatelů nad regulérností soutěže a hospodárností nakládání s veřejnými prostředky. VZOROVÝMI PRAVIDLY SE INSPIROVALO MĚSTO MOST Dalším nezbytným principem je formální regulace zadávacího procesu v podobě psaných a závazných pravidel. To platí zejména pro zadávání zakázek malého rozsahu. V situaci, kdy zadávání tohoto druhu zakázek není vymezeno v zákoně a není regulováno ani vnitřními směrnicemi zadavatele, se otevírá velký prostor pro případnou korupci. Kompetentní osoby v organizaci zadavatele totiž mohou svévolně přidělovat zakázky dodavatelům bez jakýchkoli »pravidel hry«.

Proto občanské sdružení Oživení vytvořilo pro samosprávy vzorová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která jsou volně k dispozici na webu programu Bezkorupce. Těmito pravidly se inspirovalo například město Most.

Pravidla upravují zejména zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obdobně, jako je tomu v zákoně o veřejných zakázkách. Vymezují typy zadávacích řízení podle druhu a hodnoty zakázek, definují náležitosti vyhlášení zakázky, kvalifikačních předpokladů a hodnoticích kritérií, dále náležitosti zadávací dokumentace a způsoby hodnocení nabídek. Taktéž určují rozsah a náležitosti zveřejňovaných informací, používání tzv. mandatářů – osob zastupujících zadavatele v zadávacím řízení a schvalování víceprací.

ROZDĚLENÍ ROZHODOVACÍCH PRAVOMOCÍ V prevenci korupčních rizik při zadávání zakázek nelze opomenout další z důležitých principů – omezení rozhodovacího monopolu v zadávacím procesu. V praxi je obvykle znám jako systém čínských zdí, který spočívá v rozdělení rozhodovacích pravomocí v organizaci mezi více subjektů (organizačních složek) tak, aby se snížilo riziko zneužití absolutní rozhodovací pravomoci jednou osobou či organizační složkou. V rámci interních zadávacích pravidel proto doporučujeme rozdělit rozhodovací pravomoci v zadávacím procesu mezi tři samostatné složky (odbory, oddělení): * odbor definující potřeby zakázky v zadávací dokumentaci (například odbor investic nebo městské zeleně apod.), * odbor mající na starost vypsání soutěže, hodnocení nabídek a uzavření smlouvy (například odbor veřejných zakázek), * odbor vykonávající nad celým zadávacím procesem kontrolu včetně kontroly dodavatelských prací (odbor vnitřní kontroly).

Na kolik navzájem nezávislých částí bude celý zadávací proces rozdělen, samozřejmě závisí na velikosti úřadu samosprávy a četnosti výběrových řízení. V případě menšího úřadu proto doporučujeme procesně oddělit alespoň přípravu zakázky a organizace soutěže od její kontroly.

Obdobné rozdělení by mělo být uplatněno taktéž při používání mandatářů, kdy by jeden mandatář neměl mít na starosti celý proces zadání a realizace zakázky.

Prezentované nástroje včetně internetové databáze, které zpracovalo sdružení Oživení, nepředstavují finální podobu protikorupčních opatření ve veřejných zakázkách, ale nástroje, jejichž vývoj je v plynulém procesu.

Uvítáme proto jakoukoli zpětnou vazbu, která přispěje k inovaci uvedených nástrojů tak, aby je bylo možné plně využívat v praxi samospráv. *

***

Databáze je samosprávám poskytována zdarma a po instalaci se stane součástí internetových stránek samosprávy.

O autorovi| MARTIN KAMENÍK, projektový koordinátor Oživení, o. s.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář