Platná právní úprava pro veřejné zadávání k 1. 1. 2010

Od 1. 1. 2010 platí nová právní úprava zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách.

Přehled nejdůležitejších změn:

zvýšení účinnosti přezkumné části zákona: stanovení nejzašší lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, ÚOHS může přezkoumávat postup zadavatele také v rámci soutěže o návrh

změny v přezkumném řízení:

  • návrhy na přezkumné řízení podané před uzavřeném smlouvy: dosavadní opatření např. vydání předběžného opatření se zákazem uzavřít smlouvu, zrušení zadávacího řízení),
  • návrhy podané po uzavření smlouvy:  ÚOHS může uložit zákaz plnění smlouvy pokud zadavatel spáchal určitý správní delikt. ÚOHS může uložit zákaz plnění smlouvy pouze na návrh dodavatele (účastníka původního výběrového řízení) nikoli však z moci úřední, tzn. z vlastní iniciativy.

zavedení tzv. blacklistů: rejtříků osob se zákazem plnění veřejných zakázek na 3 roky (obdobně také u koncesních smluv) pro dodavatele, kteří se dopustili správního deliktu v podobě předložení nepravdivých informací nebo dokladů k prokázání splnění kvalifikace, což mělo nebo mohlo mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení. Tento zákaz se vztahuje na všechny typy zakázek včetně veřejných zakázek malého rozsahu. Rejstřík je veřejně přístupný na internetu.

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

bývá též označován jako koncesní zákon. V rámci veřejného zadávání je určen zejména pro kontrakty typu PPP – public private partnership

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Sorry, the comment form is closed at this time.