Bez sponzoringu vládnoucí politické strany či rodinných vazeb na přední politiky v Mladé Boleslavi veřejnou zakázku nejspíše nevyhrajete.

Bez sponzoringu vládnoucí politické strany či rodinných vazeb na přední politiky v Mladé Boleslavi veřejnou zakázku nejspíše nevyhrajete. 

 

Není tomu tak dávno, co jsme Vás informovali o praktikách Mladé Boleslavi ve veřejných zakázkách, které řešil ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) a za část z nich udělil městu Mladá Boleslav pokutu (Ukázali jsme ÚOHS zakázkového slona v Mladé Boleslavi. Pokutoval myš – Oziveni). Na základě datové analýzy veřejných zakázek společnosti DatLab jsme zjistili další nesrovnalosti v zadávání veřejných zakázek ve vztahu k jednomu z nejvýznamnějších smluvních partnerů Mladé Boleslavi, a to společnosti GEMA MB s.r.o.. Střet zájmů je zřejmý v oblasti politického sponzoringu, rodinných vazeb, politické provázanosti a v neposlední řadě majetkových vazeb, které se týkají jednoho z významných sportovních klubů v Mladé Boleslavi. 

 

Jak získat veřejnou zakázku v Mladé Boleslavi snadno a rychle?  

 

Zjednodušeně řečeno, bez politického sponzoringu, rodinných vazeb na vysoce postavené mladoboleslavské politiky či majetkové provázanosti ve sportovních klubech to asi nepůjde. 

 

Zdá se, že sponzorování vládnoucí politické strany může být pomyslným plusem pro získání veřejné zakázky v Mladé Boleslavi. Jak si jinak vysvětlit, že jednatel a zároveň i 50% společník ve společnosti, která je dle registru smluv jedním z největších obchodních partnerů města co do uzavřených smluv a vyplacených plnění, daroval vládnoucí straně, jako fyzická osoba, sponzorské dary v celkové výši téměř 450.000,- Kč? A co více, sama společnost tohoto podnikatele od roku 2016 do roku 2019 darovala hnutí ANO 2011 celkem 194.200,- Kč.  

 

Výčet však nekončí, výše zmíněný podnikatel a sponzor je zároveň politikem činným na komunální, krajské i celostátní úrovni s rodinnými vazbami na čelní politiky Mladé Boleslavi, kteří mají na starosti investice a projekty města. Třešničkou na dortu je pak majetková spoluúčast společnosti GEMA MB s.r.o. ve sportovním klubu, jehož spoluvlastníkem je také město. 

 

Střet zájmů? Dle našeho názoru ano. 

 

Jsme přesvědčeni o tom, že od roku 2010 až do dnešního dne existuje mezi Mladou Boleslaví a jedním z jejich obchodních partnerů zásadní střet zájmů. V oblasti veřejných zakázek se tento střet zájmů projevuje na desítkách veřejných zakázek zadávaných ze strany města. Drtivá většina z nich se týká veřejných zakázek malého rozsahu, kde nejsou zveřejněny žádné dokumenty popisující, jak bylo s očividným střetem zájmů naloženo.  

 

Z našeho pohledu se za stávajících podmínek jedná o naprosto neudržitelnou situaci vzhledem k zásadním střetům zájmů. Tato situace podrývá ve veřejnosti důvěru v nakládání s veřejnými prostředky a může oprávněně vzbuzovat ve veřejnosti i v dodavatelské konkurenci pocit, že bez dostatečných “vazeb” na vedení města není možné získat veřejnou zakázku.  

 

Je třeba mít na paměti, že střet zájmů u veřejných zakázek nepůsobí pouze izolovaně v zadávacím řízení, ale má vliv na celý smluvní vztah veřejnou zakázkou založený. Je iluzí předpokládat, že dodavatel, který je s vedením zadavatele ve střetu zájmů, bude uplatňovat smluvní podmínky, smluvní sankce, reklamace apod. se stejnou pečlivostí, jako by je uplatňoval po ostatních dodavatelích. To takovým dodavatelům může umožnit nabízení nižších nabídkových cen, neboť nemusí zohledňovat rizika, které by plynuly z nedodržení smlouvy. I “nevinný” smluvní dodatek uzavřený v zakázce, kde jsou smluvní strany ve střetu zájmů, pak působí podezřele. A v neposlední řadě mohou konkurenti nabýt dojmu, že hlásit se do zadávacích řízení proti “VIP” dodavateli nemá smysl.  

 

Co s tím? 

 

S ohledem na závažná zjištění jsme se obrátili na ÚOHS s podnětem k přezkoumání úkonů Mladé Boleslavi, jakožto zadavatele. O dalším průběhu Vás budeme informovat, včetně bližších informací ke všem zjištěním. 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář