Politici nemohou cenzurovat televizní zpravodajství. Po 3 letech jsme dosáhli u RRTV precedenčního rozhodnutí.

Na základě našeho průzkumu fungování regionálních televizí jsme podali podnět na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). RRTV v lednu pokutovala jednu z televizí za cenzurní ujednání ve smlouvě s krajem. 

 

Společnost Liberecká TV, s.r.o. vytvářela zpravodajské pořady pro Liberecký kraj. Ve smlouvě se přitom zavázala k tomu, že nechá pořady před vysíláním připomínkovat a schválit právě objednatele. Krajským politikům u moci smlouva přinesla ideální podmínky pro ovlivňování veřejného mínění, pro televizi však znamenala porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Dokážete si představit, že ČT vysílá ve svém zpravodajství předem schválené reportáže premiérem ČR? O stupeň níže, v krajích a na lokálních televizních stanicích, je to bohužel častá praxe.

 

Jak to vše začalo 

První podnět k šetření jsme zaslali Radě pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2020 a Rada se ztotožnila s naším názorem, že Liberecká TV porušuje povinnost danou zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání: 

„Provozovatel vysílání je povinen provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání.“ 

RRTV stanovila Liberecké TV lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení upozornění. 

Co přesně smlouva stanovila? 

„Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept každého videozáznamu, a to nejpozději 8 hodin před jeho odvysíláním. Objednatel na konceptu posuzuje jeho finální zpracování (struktura pořadu/spotu, ozvučení, ilustrace, natočení apod. 

Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 3 hodin od okamžiku obdržení konceptu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že koncept schvaluje, nebo neoznámí žádné připomínky, má se za to, že objednatel koncept schvaluje. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat a následně znovu předložit objednateli koncept ke kontrole a k připomínkám.“

Liberecká TV s krajem sice uzavřela novou smlouvu, ale jednalo se o uzavření smlouvy na další rok (2021). Tato smlouva obsahovala totožná problematická ustanovení jako smlouva z roku 2020. Protože ke konci roku 2021 již bylo zřejmé, že Liberecká TV nehodlá sjednat nápravu a Rada v této věci dle obsahu svých zápisů nehodlala nic činit, upozornili jsme na protiprávní ustanovení smlouvy podruhé. 

 

Tentokrát jsme Radu upozornili také na fakt, že pakliže Liberecká TV nezjednala nápravu ve stanovené lhůtě, má Rada dle zákona za přestupek uložit pokutu od 20 tisíc Kč do 10 milionů Kč. Ze zápisu ze zasedání Rady jsme však později zjistili, že se rozhodla jít podruhé cestou vyzvání k podání vysvětlení a stanovení lhůty k nápravě. 

Ze zápisu z 19. Zasedání Rady v roce 2021:  

„Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele vysílání Liberecká TV, jakým způsobem přistoupil k nápravě ve smyslu uloženého upozornění na porušení zákona ze dne 4. května 2021, tedy jakým způsobem upravil text Smlouvy o dílo č. OLP/5628/2019, uzavřené dne 14. ledna 2020 mezi provozovatelem vysílání a Libereckým krajem (jako objednatelem díla), tak, aby nepanovaly pochybnosti o jeho redakční nezávislosti.   

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (…) upozorňuje provozovatele vysílání Liberecká TV na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti provozovatele vysílání provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání (…) Rada stanovila lhůtu k nápravě 20 dní ode dne doručení tohoto upozornění.“

Třikrát a dost 

Přestože byl postup Rady nanejvýš shovívavý a bez našeho druhého podnětu by pravděpodobně věc zůstala u ledu, Liberecká TV s krajem uzavřela novou smlouvu, tentokrát na rok 2022, která obsahovala v podstatě totožná ustanovení s estetickou úpravou. 

Nezákonná ustanovení ve smlouvě: 

„Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy. Kontaktní osoba objednatele zejména udílí požadavky a pokyny na obsah Pořadu a Spotů, připomínkuje koncepty Pořadu a Spotů a schvaluje je před jejich vysíláním. 

 (…) zhotovitel je povinen vyrobit obsah Pořadu a Spotů podle požadavků a pokynů objednatele.“ 

Jelikož se Rada s novou smlouvou seznámila a ani z následujících zápisů ze zasedání Rady nevyplývalo, že by se rozhodla ve věci učinit další kroky, nebo smlouvu shledávala nezákonnou, rozhodli jsme se upozornit na problematické části smlouvy a v červnu roku 2022 podali již třetí podnět. 

 

V červenci 2022 RRTV konečně zahájila řízení o přestupku s Liberecká TV a v lednu 2023 vydala rozhodnutí, kde je Liberecká TV shledána vinnou a je jí uložena pokuta 50 tisíc Kč. Rozhodnutí mimo jiné uvádí, že provozovatel ukončil vysílání programu a pro rok 2023 neuzavřel žádnou obdobnou smlouvu.  

 

Zjistili jsme, že vysílání programu má nyní nasmlouvaná společnost RTM plus Liberecko s.r.o., která má podíl ve společnosti Liberecká TV, s.r.o. Smlouvu na rok 2023 jsme zkontrolovali a problematická ustanovení byla konečně vyňata. 

 

Jedna vlaštovka jaro nedělá 

 Téměř dva roky a tři opakované podněty byly zapotřebí pro udělení pokuty za zcela jasné porušení pravidel pro vysílání zpravodajských pořadů. Obcházení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace je těžké odhalit. Až obsahové analýzy často ukáží, že přístup do zpráv mají jen lidé z vedení měst, nikoliv opozice.  

 

Dlouhodobě tak, že většina informací o tom, co se v kraji nebo městě děje, pochází pouze od politiků v jejich vedení. Situaci částečně zachraňuje regionální zpravodajství české televize a českého rozhlasu, ale ty se soustředí spíše na zpravodajství ze širšího regionu a chybí jim prostředky a kapacita sledovat podrobně lokální dění jednotlivých měst. 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář