Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela byla schválena PSP ČR 18. 5. 2010, nabývá účinnosti 15.9. 2010 s vyjímkou ustanovení o možnosti využívat dosavadní atestované elektronické nástroje do 30. 6. 2011, které nabývá účinnosti 15.6.2010.

Přehled nejvýznamnějších změn:

Povinnost zadavatele zveřejňovat veškeré informace vztahující se k výběrovému řízení  na internetu. Tím není dotčeno zveřejňování na centrální adrese: v praxi velmi obtížně uskutečnitelné a vymahatelné, jelikož není definován rozsah povinně zveřejňovaných informací a povinnost je velmi vágně vymezena.

Definování citlivé činnosti v souvislosti se zákonem o ochraně utajovaných informací.

Změny ve zjednodušeném podlimitním řízení:

 • povinnost zadavatele zveřejnit výzvu v informačním systému
 • povinnost hodnotit i nabídku uchazeče, který nebyl vyzván
 • změna min. 15 denní lhůty pro podání nabídek na lhůtu libovolnou, kterou určí zadavatel
 • rozšíření možnosti využít jednací řízení s uveřejnění i u předchozího  zjednodušeného podlimitního řízení. Dosud tato možnost platila pouze na otevřené a užší řízení a soutěžní dialog
 • zadavatel bude nově oprávněn zrušit zjednodušené podlimitní řízení pouze při splnění zákonných důvodů

Rozšíření možnosti poskytnutí zadávací dokumentace elektronicky – způsobem umožňující dálkový přístup a to bezodkladně

Prokazování chybějící kvalifikace prostřednictvím subdodavatele je dodavatel povinen doložit (1) čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, (2) výpis subdodavatele z obchodního rejstříku a (3) smlouvu se závazkem subdodavatele k plnění veřejné zakázky alespoň v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace.

Základní kvalifikační předpoklad ohledně nekalé soutěže formou podplácení a neprobíhajícího insolvenčního řízení je omezen na dobu posledních 3 let.

Rozšíření základních kvalifikačních předpokladů o:

 • předložení seznamu společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu
 • předložení seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách
 • má-li dodavatel formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů v dané lhůtě

Rozšíření náležitostí posouzení kvalifikace:

 • zpracování protokolu o posouzení kvalifikace
 • možnost dodavatelů nahlížet do protokolu, pořizovat výpis nebo opis

Úprava omezení uchazečů losem v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu:

 • losování pouze pod dohledem notáře
 • možnost kontroly losovacího zařízení přítomnými zájemci

U poskytování jistoty lze nově jistotu poskytnout kromě peněžní částky a bankovní záruky rovněž formou pojištění záruky.

Proces otevírání obálek:

 • komise nově sdělí uchazečům také informaci o ceně jednotlivých nabídek
 • sektorový zadavatel nemá nově povinnost ustanovit komisi pro otevírání obálek u jednacího řízení bez uveřejnění
 • u otevírání obálek při hodnocení nabídek elektronickou aukcí nesmí být uchazeči přítomni
 • utajení totožnosti účastníků elektronické aukce v protokolu o otevírání obálek
 • zadavatel není oprávněn umožnit nahlédnutí do protokolu o otevírání nabídek, v případě, že bude použita elektronická aukce

Hodnocení nabídek:

 • váha hodnotících kritérií se nemusí vyjadřovat jenom v procentech, ale také jiným matematickým vztahem
 • povinnost uvést v protokolu o hodnocení nabídek hodnocení každé nabídky v rámci všech hodnotících kritérií
 • možnost uchazečů pořídit si kopie zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • povinnost náležitě zdůvodnit odlišný výběr dodavatele než bylo doporučení hodnotící komise

Úprava rámcové smlouvy:

 • povinnost uvést způsob stanovení konkrétního počtu uchazečů, když zadavatel hodlá rámcovou smlouvu uzavřít s více uchazeči
 • možnost upravit plnění jednotlivých uchazečů v přílohách rámcové smlouvy
 • zadavatel může při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy změnit základní hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídek na základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny, zúžit rozsah nebo použít odlišnou váhu dílčích hodnotících kritérií, než která byla zvolena při uzavírání rámcové smlouvy. To lze pouze v případě, že jiná hodnotící kritéria pro zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy jsou vymezena alespoň obecným způsobem již v zadávací dokumentaci

Využití opčního práva:

 • rozšíření využití opčního práva na původní zakázky zadané v otevřeném řízení, užším řízení nebo zjednodušeném podlimitním řízení
 • zadat veřejnou zakázku na základě využití opčního práva může zadavatel pouze v jednacím řízení bez uveřejnění; takto nelze zadat veřejnou zakázku na dodávky
 • opční právo nelze využít, pokud (1) cena bez DPH za realizaci opčního plnění převyšuje o více než 30 % předpokládanou hodnotu opčního plnění, která byla stanovena v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení, nebo (2) cena opčního plnění bez DPH činí více než 30 % ceny původní veřejné zakázky

Úprava soutěže o návrh:

 • v soutěži o návrh se může soutěžit v otevřené nebo užší soutěži, což předtím nebylo upraveno
 • zveřejňování oznámení soutěže o návrh bude probíhat obdobně jako u ostatních výběrových řízení

Písemnosti mezi zadavatelem a dodavatelem se posílají elektronicky prostřednictvím datové schránky pokud to povaha písemností umožňuje.

Stanovena povinnost zadavatele vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí, jestliže předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 500 mil. Kč a smlouva bude uzavírána nejméně na 5 let, nebo na dobu neurčitou; je podmínkou pro platnost smlouvy.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Sorry, the comment form is closed at this time.