Aktivity Vlády ČR k veřejnému zadávání

v oblasti prověřování a kontrole osob rozhodujících o velkých veřejných zakázkách a strategie pro implementaci elektronického tržiště pro veřejnou správu.

Usnesení Vlády ČR č. 158 z 22. února 2010

 • na rozhodování o veřejných zakázkách zadávaných ústředními orgány státní správy a jimi podřízených orgánech a organizacích se mají podílet jen osoby s osvědčením minimálně pro stupeň utajení Důvěrné. Povinnost se týká zadávacích řízení zahajovaných od  1. 4. 2010 v předpokládané hodnotě nad 500 mil. Kč bez DPH a od 1. 9. 2010 v předpokládané hodnotě nad 300 mil. Kč bez DPH
 • vládě budou k projednání předkládány základní parametry veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 mil. Kč bez DPH ještě před zahájením zadávacího řízen
 • vláda bude informována o všech nadlimitních zakázkách zadávaných na základě výjimky ze zákona a v jednacím řízení bez uveřejnění
 • ministr pro místní rozvoj předloží vládě do 31. 3. 2010 návrh novely zákona o veřejných zakázkách vymezující citlivé činnosti

Záměr MMR ČR k budoucí úpravě zákona o veřejných zakázkách

vymezuje citlivé činnosti podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a navrhuje 2 varianty prověřování vybraného okruhu osob Národním bezpečnostním úřadem:

 • varianta 1: zahrnuje pod citlivou činnost zadání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 mil. Kč bez DPH. Osoby, které zastupují zadavatele, rozhodují o výběru uchazeče a podepisují uzavírané smlouvy musí mít platný doklad nebo osvědčení o bezpečnostní způsobilosti. Tato varianta se dá zpřísnit snižováním předpokládané hodnoty kontraktů.
 • varianta 2: rozšiřuje okruh citlivých činností ve variantě 1 o schvalování zadávacích podmínek, výkon funkce člena hodnotící komise a posouzení a hodnocení nabídek pověřenými osobami. Předpokládaná hodnota veřejných zakázek je stanovena nad 200 mil. Kč bez DPH. Je rovněž rozšířen okruh zadavatelů podléhající citlivým činnostem, kromě České republiky a státních příspěvkových organizací má povinnost takto postupovat každý veřejný zadavatel  (právnická osoba) definovaný v zákoně.

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu

obsahuje 2 etapy implementace elektronického tržiště:

1. etapa:

 • pro potřeby všech  ústředních  orgánů  státní  správy  (ÚOSS)  tak,  aby  prostřednictvím  e-tržiště bylo  zadáváno  100  %  finančního  objemu  vynakládaných  ze  strany  ÚOSS  na vyjmenované standardizovatelné komodity, jejichž zadávání bude přes e-tržiště povinné.
 • pro potřeby podřízených  organizací  jednotlivých  ÚOSS,  kteří  jsou  veřejnými  zadavateli  tak,  aby  prostřednictvím  e-tržiště  bylo zadáváno  alespoň  50 %  finančního  objemu  vynakládaných  na  vyjmenované  standardizovatelné  komodity,  jejichž  zadávání  bude přes  e-tržiště povinné.

2. etapa:

 • rozšíření povinnosti používat  e-tržiště i na další kategorie veřejných zadavatelů(např. vybrané územní samosprávné celky)

Vymezení zakázek povinně zadávaných přes e-tržiště:

 • veřejné zakázky malého rozsahu (s hodnotou nad 50 tis. Kč)
 • podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
 • veřejné zakázky jejichž předmětem jsou vyjmenované komodity

Komodity musí splňovat tyto podmínky:

 • všechny nabídkové hodnoty ve vztahu k hodnotícím kritériím  lze vyjádřit v číslech nebo  procentech
 • komodity  lze  standardizovat – zboží  nebo  služba, kterou  lze  jednoduše dodat a u které  je možno snadno nahradit dodavatele

Komodity budou rozděleny na:

 • komodity, které musí určení zadavatelé povinně zadávat prostřednictvím e-tržiště
 • komodity,  u  nichž  bude  určeným  zadavatelům  doporučeno  zadávat  tyto  komodity prostřednictvím e-tržiště

Provoz e-tržiště:

 • bude zajišťovat maximálně 5 subjektů vybraných na základě výběrových řízení
 • provoz e-tržiště bude hrazen z poplatků za jednotlivé úkony
 • smlouva s provozovateli bude uzavřena na dobu 5 let

Harmonogram implementace:

 • březen – srpen 2010: technická specifikace e-tržiště, kategorizace a standardizace komodit
 • duben – červen 2010: příprava legislativy pro etapu 1
 • květen – srpen 2010: příprava podkladů pro výběr provozovatelů e-tržišť
 • srpen 2010 – květen 2011: výběr provozovatelů e-tržišť
 • duben – červen 2011: pilotní provoz e-tržišť
 • od července 2011: plný provoz v rámci Etapy 1
 • červenec – listopad 2012: vyhodnocení Etapy 1 a příprava legislativy pro Etapu 2

Strategie byla vzata na vědomí usnesením Vlády ČR č. 343 z 10. 5. 2010 a byly schváleny pravidla systému používání elektronických tržišť.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář