Smlouva na Opencard se nedodržovala, magistrátu to ale nevadí

Při realizaci projektu Opencard došlo oproti smluveným termínům k prodlení v délce 229 dnů, což v přepočtu na smluvní pokuty činí 224 milionů korun. Úředníci pražského magistrátu posouvali termíny zcela svévolně, neboť žádné smluvní dodatky v této věci neexistují a magistrát zároveň žádné smluvní pokuty neaplikoval. Sdružení Oživení dnes proto zaslalo kontrolnímu výboru pražského zastupitelstva podrobnou analýzu a podnět k prověření, zda existují nějaká písemná rozhodnutí objektivně zdůvodňující posuny smluvních termínů. Bez takového zdůvodnění totiž trvá hlavnímu městu Praze povinnost smluvní sankce vymáhat.
Hlavní město Praha (HMP) jako objednatel vědomě domlouvalo se společností Haguess změnu termínů určitých fází realizace Servisního kartového centra pro projekt Opencard, aniž by tak obě strany učinily písemným dodatkem ke smlouvě. Jelikož byl postup HMP v rozporu se samotnou smlouvou , lze tyto mimosmluvní dohody považovat za neplatné. „Jak je možné, že změny podstatných smluvních podmínek, na něž jsou vázány smluvní sankce a jež byly i předmětem hodnocení nabídky, nejsou realizovány smluvními dodatky? Takové jednání svědčí o nadstandardních vztazích mezi představiteli města a společností Haguess a představuje riziko nehospodárného nakládání s městskými financemi,” říká Martin Kameník z Oživení.

Oživení z dostupných informací spočítalo, že prodlení v realizaci oproti smlouvě činí minimálně 229 dnů . Smluvní pokuta činí 1% z celkové ceny denně, tedy 981 tisíc korun za každý den prodlení. HMP ale odmítá poskytnout Oživení dokumenty, z nichž by snad bylo možné identifikovat, zda je za nedodržení termínů odpovědný zhotovitel, společnost Haguess, nebo HMP jako objednatel. Magistrát tvrdí, ale není ochoten to doložit, že o posouvání termínů rozhodoval realizační tým Opencard. Oživení proto dnes zaslalo podnět Kontrolnímu výboru ZHMP, aby zjistil a doložil míru zavinění neplnění smluvních podmínek na obou smluvních stranách a zajistil případné aplikování smluvních sankcí či identifikaci osobní odpovědnosti na straně HMP.

„Pokud nebudou představitelé HMP schopni prokázat písemnými dokumenty, že termíny byly posouvány z objektivních důvodů, nezaviněných chybami úředníků či firmou Haguess, přistoupíme k právním krokům, abychom donutili představitele města vymáhat buď smluvní pokuty po Haguessu nebo škody po úřednících,” říká Martin Kameník a dodává: „Vedení města se k pochybením a případným škodám v projektu Opencard staví do pozice mrtvého brouka a alibisticky se vymlouvá na policejní vyšetřování kauzy.” Oživení si nechalo zpracovat stanovisko advokáta k povinnosti vymáhat škodu způsobenou hl.m. Praze, z něhož vyplývá, že čekání na výsledky policejního vyšetřování, k němuž se uchýlil pražský magistrát, je neoprávněný postoj. „Bezdůvodné vyčkávání na pravomocné rozhodnutí trestného řízení může v konečném důsledku zapříčinit i promlčení nároku na náhradu škody. Z hlediska civilního uplatnění nároku na náhradu škody je totiž zcela bezpředmětné, zda protiprávní chování škůdce bylo takové kvality, že jím byla naplněna skutková podstata nějakého trestného činu,” říká advokát Petr Prchal.

Martin Kameník
projektový koordinátor Oživení, o.s.
tel.: 776 230 779, e-mail: [email protected]

Zpráva Oživení o plnění smluvních termínů na realizaci SKC v projektu Opencard

Právní stanovisko AK Petr Prchal

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář