Fakta o zásadním pochybení v projektu Opencard

Zásadní pochybení zjistila Zpráva z provedení forenzního auditu zpracovaná firmou NEXIA AP a. s., A. T. KEARNEY GmbH, která upozornila na:

 • pochybení v přípravě projektu: chybné rozhodování orgánů hl. m. Prahy, které vycházelo z nepravdivých a zavádějících podkladů o ekonomické udržitelnosti projektu. Zpracovatel podkladů byl přitom v jasném spojení s budoucím dodavatelem,
 • netransparentní zadávání veřejných zakázek v rámci projektu, mnohdy v rozporu se zákonem: klíčovou zakázku na realizaci Servisního kartového centra získala společnost Haguess, která se přihlásila do soutěže jako jediná. Na základě této zakázky získala celou řadu dalších zakázek, avšak již bez řádné soutěže.  Dále byly zadána řada zakázek na marketingovou propagaci projektu, které přímo s projektem nesouvisely,
 • nadstandardní vztahy hl. m Prahy se společností Haguess:  docházelo k neoprávněné a duplicitní fakturaci, podstatnému zpoždění při realizaci projektu bez uplatnění smluvních pokut či slev a nevyvážených smluvních vztahů s generálním dodavatelem,
 • nekoncepční a neodpovědný přístup investora – hl. m. Prahy:  neprofesionální řízení projektu a absence dostatečné kontroly, což vedlo ke zmařené investici na nákup zbytečných hybridních karet, prodlužování realizace projektu a neúměrně vysokým nákladům vzhledem k omezené funkčnosti karty.

Představitelé hl. m. Prahy, zejména Rada hl. m. Prahy a vedení Magistrátu se od počátku stavěly k výsledkům zjištění prvního auditu velmi odmítavě a proto Magistrát zadal další prověrky, které měli původní závěry zmírnit či vyvrátit. Jednalo se o:

1. Technologické posouzení infrastruktury PCMS zpracované firmou E-Fractal: dokument se vyjadřuje výhradně k technologickému řešení projektu Opencard,  neodpovídá tedy rozsahu původně provedeného forenzního auditu a jeho závěry nelze plně vyvracet původně zjištěná pochybení. I tento dokument však zjistil významná systémová pochybení při realizaci projektu Opencard:

 • od samotného začátku projektu v r. 2006 neměl Magistrát dostatečné odborné kapacity pro přípravu, proto si musel najmout externí experty. Tento postup snížil možnost kontroly realizace projektu ze strany Magistrátu,
 • ze strany Magistrátu nebyly v rámci projektu dodržovány a důsledně vyžadovány termíny v harmonogramu a akceptace,
 • akceptace částí systému ze strany Magistrát byla málo důsledná. Magistrát akceptoval předané části systému i přes jeho zjevnou komplikovanost relativně hladce,
 • došlo k významným systémovým pochybením v původním nastavení a způsobu vedení projektu, zadávání nových požadavků, projektového řízení a s tím souvisejícím neefektivním vynakládáním prostředků na projekt PCMS v návaznosti na charakter nastavených smluvních a licenčních vztahů.

2. Zpráva z prověrky vybraných oblastí provedené v souvislosti s projektem Opencard zpracované firmouApogeo Audit: poslední z řady prověrek jejíž cílem mělo být prověření zákonnosti veřejných zakázek zadávaných v souvislosti s projektem Opencard. Tato zpráva však obsahuje velmi zavádějící závěry, které tvrdí, že se Magistrát se při zadávání zakázek nedopustil žádných významných pochybení:

 • rámec prověrky byl nepřesně a neurčitě zadán. Firma měla posoudit zákonnost zakázek zadaných dle současného zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, přitom první zakázky byly zadány na základě starého zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách. Navíc nebylo posuzováno zadávání zakázek v souladu s vnitřními směrnicemi Magistrátu i přesto, že většina zakázek byla pod zákonným limitem na které se ustanovení zákona nevztahují,
 • zpráva konstatuje, že zadávání veřejných zakázek přes elektronické tržiště AllyTrade bylo zcela transparentní, i když informace o těchto zakázkách byly exkluzivně zpřístupněny pouze omezenému okruhu firem,
 • taktéž bylo dle zpracovatele zcela v pořádku, když byly vícekrát zadány stejnému dodavateli zakázky se shodným plněním a nedocházelo tak k nezákonnému dělení zakázek,
 • zpráva navíc obsahuje neúplné informace o hodnocených zakázkách. Z celkového vzorku 54 hodnocených zakázek ve 23 případech nebyly uvedeny podrobnosti k výběrovým řízením, ve 13 případech nebyl uveden termín plnění zakázek a ve 4 případech chybělo závěrečné hodnocení.
Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář