Město Šternberk

Právní poradna Oživení, získala v červnu roku 2011 podnět týkající se možné nedůslednosti při nakládání s obecními pozemky města Šternberk. Dne 28. června byl na úřední desce Městského úřadu Šternberk vyvěšen záměr města prodat pozemek bývalého autobusového nádraží. Oživení shledalo body stanovící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky na koupi jako problematické a z právního pohledu nepřesně formulované. Ze zveřejněného záměru vyplývalo, že město Šternberk má na jedné straně jistě oprávněný zájem, aby na prodávaném pozemku byl postaven typ budovy, který občanům nabídne v dané lokalitě potřebné a doposud chybějící služby. Na straně druhé ale město budoucí splnění tohoto požadavku prakticky nijak efektivně nezajistilo.

Šternberkem zvolený postup, kdy se zájemcem o koupi hodlalo město uzavřít kupní smlouva již v okamžiku získání pravomocného stavebního povolení (a nikoliv až ve chvíli kolaudace takového objektu) shledalo Oživení za nedostatečný a to z níže uvedených důvodů:

  • Stavební povolení nepředstavuje povinnost nýbrž pouze právo stavět. Vydané stavební povolení lze navíc v průběhu stavebního řízení měnit. Lze si tedy představit hypotetickou situaci, kdy by vítězný uchazeč získal stavební povolení a do 30 ti dnů s ním obec uzavřela kupní smlouvu. Následně by kupující projekt změnil, prodloužil dobu realizace projektu, popřípadě se rozhodl jej nerealizovat vůbec či postavit na svém pozemku jinou budovu. Veškerá výše uvedená kritéria byla součástí jeho nabídky a na základě slíbených bonusů pro občany obce byla tedy vyhodnocena jako nejvýhodnější. Přestože by tedy došlo ke kompletní změně vítězné nabídky město Šternberk by nemělo žádné právní nástroje, jak by zájemce donutilo ke splnění původně deklarované závazky.
  • Jako nový vlastník pozemku by kupující získal rozsáhlá práva, představovaná zejména právy pozemek držet, užívat a s pozemkem nakládat. Nic by mu tedy nebránilo pozemek dále prodat. Nový vlastník by samozřejmě již neměl vůči městu absolutně žádné závazky. Tato situace se v praxi stává poměrně často a Oživení může ze své praxe uvést například prodej pozemků v obci Dašice. Obec v tomto případě převedla za velmi nevýhodných podmínek (nízká kupní cena) své pozemky na osobu X s tím, že tato zde vybuduje potřebné sítě a na pozemcích postaví domky pro nové obyvatele obce. Závazek kupujícího byl zajištěn poměrně vysokou smluvní pokutou. Jakmile však obec převedla pozemky na kupujícího, tento pozemky prodal jiné právnické osobě, která na pozemcích hodlá postavit úplně jiný komerční projekt. Obec tak přišla o hodnotné pozemky i možnost přilákat do obce nové obyvatele.

S ohledem na výše uvedené doporučilo Oživení dopisem adresovaným představitelům města, aby zastupitelstvo obce využilo svého práva nabídkové řízení zrušit a prodej pozemku vyřešit jiným vhodným způsobem. Jako nejvýhodnější bylo shledáno řešení, kdy by město ponechalo samotný převod vlastnického práva k pozemku až na dobu, kdy budou splněny veškeré zájemcem deklarované sliby, tedy zejména, kdy bude postavena a do provozu uvedena budova, která bude odpovídat předloženému projektu, funkčnímu využití a termínu realizace. Z odpovědi představitelů města Šternberk vyplynulo, že si uvedená doporučení prostudovali, nicméně jejich uplatnění nebylo v konečném důsledku potřeba vzhledem k tomu, že se do nabídkového řízení nepřihlásil žádný zájemce.

Tento případ velmi dobře poukazuje na možná úskalí v situacích, kdy jsou kritéria pro prodej majetku obce jiná než-li pouze nejvyšší nabídnutá kupní cena. Dle názoru Oživení, je poté nutné, aby obce řádně zabezpečily také faktické splnění všech požadovaných podmínek. Jedině v takovém případě mohou totiž obhájit svá rozhodnutí prodat majetek obce třeba i za nižší kupní cenu, jelikož občané zároveň získají slíbený bonus ve formě určitých služeb.

Stav ke dni 10.9.2011

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář