Praha 6 – Vítězné náměstí

Na počátku roku 2007 vytvořilo Zastupitelstvo Městské části Praha 6 pracovní skupinu, která měla připravit návrh, jak naložit se strategickými pozemky v blízkosti Vítězného náměstí poté, co bylo rozhodnuto o zastavení plánů vybudovat na nich novou budovu radnice. 

Podle původních záměrů vedení Městské části Praha 6 („MČ“) se na strategických pozemcích 1104/1, 1104/2 a 1104/3, které se nacházejí naproti budově Generálního štábu Armády ČR na Vítězném náměstí, měla vybudovat nová radnice MČ. Tyto úvahy ale po vypočtení finančních nákladů takového projektu vzaly počátkem roku 2007 za své a politici na Praze 6 začali řešit, jak předmětné pozemky účelně využít. V únoru a březnu 2007 se usnesli, že vytvoří pracovní skupinu (složenou zčásti ze zastupitelů MČ a zčásti z vedoucích odborů na Úřadu MČ), která se danou problematikou bude zabývat a navrhne nejvýhodnější řešení.

Pracovní skupina pak zastupitelstvu představila jako nejlepší variantu založení akciové společnosti (Vítězné náměstí, a.s.) společně se silnou finanční skupinou PPF, a.s., resp. později s její dceřinou společností PPF Reality, a.s. Na základě jakých kritérií byla vybrána právě společnost PPF, a.s. a zda nebyl nějaký další zájemce s jiným projektem, se Oživení nepodařilo zjistit, neboť na dotaz Oživení odpověděla MČ lakonicky, že PPF, a.s. byla vybrána na základě doporučení pracovní skupiny. Podíl MČ v tomto projektu činil 45 % a cílem společnosti bylo vybudovat na předmětných pozemcích polyfunkční budovu s tím, že část zisků za pronájem prostor by připadl MČ. V dubnu 2008 s tímto projektem vyslovilo zastupitelstvo souhlas a následně na přelomu ledna a února roku 2009 MČ zveřejnila na úřední desce záměr pronajmout předmětné pozemky společnosti Vítězné náměstí a.s. a Zastupitelstvo MČ pronájem schválilo usnesením č. 2167/09 ze dne 18. 3. 2009.

Pronájem byl nájemní smlouvou dohodnut na dobu trvání 40 let s ročním nájmem ve výši 8 milionů korun, který se po dokončení výstavby objektu navýší na 9 milionů korun. MČ tedy z pozemků získávala určitý výnos formou nájemného, ale současně do společné akciové společnosti nemalé prostředky investovala, takže z velké části platila nájem sama sobě. Od začátku projektu se ve společnosti Vítězné náměstí, a.s. jednou zvyšoval základní kapitál (2, 79 mil. Kč od MČ) a hned dvakrát musela MČ poskytnout finanční prostředky mimo základní kapitál (7, 65 mil. Kč od MČ) s odůvodněním, že je to nutné k uhrazení závazků. Tyto závazky měla společnost Vítězné náměstí právě vůči svým dvěma akcionářům a největší sumu platila právě za pronájem pozemků. MČ se tak vracely prostředky, které do společnosti sama vložila. Další finanční prostředky si jinak prázdná a nečinná společnost zřejmě musela půjčit z externích zdrojů, protože na nájem vydávala větší sumu, než měla ve vlastních zdrojích. To znamená, že kromě vlastních vložených peněz si na úhradu nájmu za pozemky ve vlastnictví MČ společnost, jejíchž 45 % MČ vlastní, musí půjčit! Je třeba podotknout, že oproti původnímu plánu, který počítal s rozdělením samotné realizace výstavby do 6 etap, přičemž v současné době by již měly začít probíhat stavební práce na předmětných pozemcích, se doposud (za 3 roky!) podařilo zrealizovat pouze první fázi projektu spočívající v přípravě, vyhlášení a vyhodnocení architektonické soutěže.

V červnu roku 2011 se MČ rozhodla z projektu vystoupit a prodala své akcie druhému společníkovi, takže společnost PPF Reality, a.s. je v současnosti jediným akcionářem společnosti Vítězné náměstí, a.s. Vystoupení ze společnosti bylo zastupitelstvu odůvodněno především změnou výhledu finančního krytí výstavby polyfunkčního centra na předmětných pozemcích, což by výrazně zvýšilo náklady MČ. Důvodová zpráva, která je součásti výše zmíněného usnesení rekapituluje finanční výnos MČ z tohoto projektu. MČ vložila do společnosti 11 250 000,- Kč, na nájemném vyinkasovala 14 130 300,- Kč a z prodeje akcií dalších 13 500 000,- Kč. Od dubna 2008, kdy byl vysloven souhlas se založením společnosti Vítězné náměstí a.s. do června 2011 (tedy za více než 3 roky), kdy MČ ze společnosti majetkově vystoupila, získala MČ z tohoto projektu 16 380 300,- Kč. Důvodová zpráva dále uvádí, že MČ bude nadále mít vliv na podobu polyfunkčního objektu prostřednictvím stavebního a územního řízení, což ovšem není žádný profit, který by plynul z předchozí účasti MČ v projektu, ale právo vyplývající ze stavebního zákona. Je třeba také poznamenat, že zastupitelstvo zároveň schválilo uzavření smlouvy o věcném břemeni výstavby a zřízení předkupního práva s věcnými účinky k předmětným pozemkům za roční úhradu 4 400 000,- Kč, která zapsáním do katastru nemovitostí nahradí nájemní vztah, který se tímto okamžikem zruší. To znamená, že v případě budoucího prodeje jsou prakticky vyloučeny konkurenční nabídky, neboť je těžko představitelné, že by někdo investoval do pozemků, které jsou zatíženy věcným břemenem výstavby jiné právní osoby. MČ tak fakticky své pozemky prodala, ale tento prodej je krytý za pravidelné roční platby za zřízení věcného břemene.

Lze vézt legitimní debatu, zda ekonomický profit z takto překombinovaného projektu je adekvátní k množství problémů, které s ním byly spojeny, když zatím jediným hmatatelným výsledkem za 4 roky realizace projektu je architektonická studie. Je otázkou, jestli v roce 2007 nebylo hospodárnější (i v souvislosti s trvalým poklesem cen nemovitostí) a jednodušší pozemky prodat, neboť prodej by mohl vynést zhruba dvakrát tolik, než se doposud získalo a MČ by, ostatně stejně jako za současné situace, mohla výstavbu ovlivňovat v rámci územního a stavebního řízení. Odpadla by tak nutnost rizikového akcionářského projektu, jehož finanční profit nebyl nijak závratný, vyžadoval několik právních analýz, na které byly vynaloženy další finanční prostředky a jehož reálné výsledky se prakticky rovnají prodeji pozemků bez soutěže skrytých pod institutem věcného břemene a předkupního práva.

Stav ke dni 31.1.2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář