KEY INVESTMENTS a.s.

V srpnu 2011 bylo Oživení upozorněno na uzavírání nevýhodných smluv o obhospodařování cenných papírů městskými částmi Prahy s investiční společností Key Investments, a.s., (dříve SI Asset Management, a.s.), IČ: 25748611, dále také jen „KI“. Konkrétně se jedná o městskou část Praha 6, Praha 10 a Praha 13.

Jako první z městských částí se pro zhodnocování volných finančních prostředků formou tzv. správy aktiv rozhodla Městská část Praha 6. V roce 2003 proto vypsala výběrové řízení podle tehdy platného zákona o veřejných zakázkách, v jehož rámci oslovila 12 zájemců, mezi kterými nechyběla ani KI. Nabídku předložilo 11 uchazečů, nicméně hodnotící komise posuzovala pouze 4 nabídky, neboť ostatní byly vyřazeny převážně pro nesplnění formálních požadavků stanovených v zadání výzvy. Již v tento moment ovšem došlo ze strany Městské části Praha 6 jakožto zadavatele k zásadnímu pochybení, neboť nerovně zacházela s uchazeči, když některé z nabídek vyřadila z čistě formálních nedostatků a některé nikoliv, přestože požadované podmínky rovněž nesplňovaly a to včetně nabídky KI.

Zadavatel jednal v rozporu se zákonem i při vlastním hodnocení splnění kritérií vymezených v podmínkách výzvy, neboť neopodstatněně zvýhodňoval nabídku KI oproti ostatním uchazečům. Tento nestandardní postup ve výběrovém řízení Městské části Praha 6, nad kterým visí mnohé otazníky, měl za následek vítězství právě společnosti KI, se kterou byla posléze uzavřena smlouva o obhospodařování cenných papírů. Ani při uzavírání zmíněné smlouvy a jejich dodatků se nehledělo na to, zda obsahují všechny podmínky stanovené ve výzvě k podávání nabídek, jako je zejména požadavek na vysoce konzervativní charakter investování či požadavek na bonitní instrumenty peněžního a kapitálového trhu. Městská část Praha 6 tak na základě smlouvy s vysoce rizikovým potencionálem svěřila KI ze své pokladny 100 mil. Kč. Oživení se obrátilo s podnětem k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS.

Druhou v řadě uzavřela smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů se společností Key Investments, a.s. Městská část Praha 10. Tato městská část přistoupila k uzavření předmětné smlouvy na základě usnesení rady městské části v roce 2009, aniž by vypsala výběrové řízení. Takto svěřila KI částku 200 mil. Kč.

Konečně Městská část Praha 13 uzavřela smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů se společností KI v roce 2010, taktéž bez výběrového řízení pouze na základě usnesení rady městské části. KI svěřila rovněž 200 mil. Kč.

Poté, co městské části vystřízlivěly z vidiny výhodného zhodnocení volných finančních prostředků, začaly usilovat o přeměnu svého portfolia zpět na finanční prostředky. Do dnešního dne se pouze Městské části Praha 13 podařilo získat od KI celou investovanou částku včetně zhodnocení dle smlouvy nazpět. Městská část Praha 10, která se o stejnou transakci neúspěšně pokusila, podala na KI v květnu 2011 trestní oznámení pro trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku. Dále Městská část Praha 10 podala trestní oznámení i pro trestný čin zvýhodňování věřitele, když KI ve stejné době vyplatila Městské části Praha 13 vložené finanční prostředky, avšak Městské části Praha 10 nikoliv.

Zásadní otázkou celé kauzy zůstává, kdo vlastně při uzavírání pro městské části velmi rizikových smluv pochybil? Zjednodušeně je možné říci, že pochybení lze shledat u všech tří stran.

Key Investments, a.s. pochybila tím, že městské části jakožto neprofesionální investory nepoučila o možných rizicích spjatých s investiční strategií, kterou prosadila do všech tří smluv.

Městská část Praha 6 se dopustila zásadních pochybení v průběhu výběrového řízení, jakož i při vlastním uzavření smlouvy, jejímž obsahem nebyly požadavky, které si sama předem stanovila ve výběrovém řízení. Zbylé dvě městské části výběrové řízení vůbec nevyhlásily, čímž se z nepochopitelných důvodů vzdaly možnosti vybrat nejlepšího uchazeče. Ani jedna z Městských částí pak nevěnovala dostatečnou pozornost výběru svého obchodního partnera, kterému svěří do správy stovky milionů korun z veřejných prostředků. Je totiž pravdou, že ČNB (dříve Komise pro cenné papíry) vedla s KI několik správních řízení, a to v roce 2002, 2008 a 2009.

Třetím viníkem, o kterém doposud nebyla řeč, je Česká národní banka. Ta totiž nedostála svých dohledových pravomocí. Přestože ČNB bylo známo, že je Key Investments, a.s. rizikovým obchodníkem, o čemž svědčí opakovaně zahájená správní řízení a ukládání pokut, neučinila všechny možné kroky k ochraně klientů KI. Pokud by ČNB dostála svým dohledovým pravomocem a odebrala Key Investments, a.s. licenci obchodníka s cennými papíry alespoň v roce 2008 či v roce 2009 (namísto pouhého udílení pokut za zjištěná pochybení), nedošlo by ze strany Městské části Praha 10 a Praha 13 k uzavření rizikových smluv.

Oprávnění k podnikání na kapitálovém trhu nakonec společnosti KI zaniklo až ke dni 28. 04. 2011 z důvodu změny předmětu podnikání. Licence tedy nebyla ze strany ČNB společnosti KI nikdy odebrána.

Stav ke dni 21. 2. 2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář