FN Olomouc

Dne 24. 5. 2011 občanské sdružení Oživení podalo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Fakultní nemocnice Olomouc a zároveň návrh na předběžné opatření – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Uvedený podnět se týkal podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, konkrétně zateplení pěti budov fakultní nemocnice Olomouc. Fakultní nemocnice Olomouc podle našeho názoru porušila zákon o veřejných zakázkách, když zvolila technické kvalifikační předpoklady, které jsou diskriminační a mohly vést k neodůvodněnému snížení počtu uchazečů o veřejnou zakázku. Fakultní nemocnice Olomouc v oznámení o zakázce, ve spojení s podrobnou kvalifikační dokumentací stanovila mimo jiné tyto technické kvalifikační požadavky:

Dodavatel splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud se na plnění veřejné zakázky bude podílet min.:

  • 1 hlavní stavbyvedoucí – autorizace v oboru pozemní stavby, 10 let praxe v oboru pozemní stavitelství, se zkušenostmi s min. 4 stavbami týkající se výstavby či rekonstrukce objektu pro zdravotnictví o finančním objemu min. 50 mil. Kč za každou stavbu, z toho min. 2 stavby obsahující kontaktní zateplovací systém, u něhož byla třída reakce na oheň min B;

a zároveň

  • 1 stavbyvedoucí – autorizace v oboru pozemní stavby, 10 let praxe v oboru pozemní stavitelství, se zkušenostmi s min. 3 stavbami týkající se výstavby či rekonstrukce objektu pro zdravotnictví o finančním objemu min. 50 mil. Kč za každou stavbu, z toho min. 2 stavby obsahující kontaktní zateplovací systém, u něhož byla třída reakce na oheň min B;

a zároveň

  • pokud dodavatel za posledních 5 let provedl alespoň 5 stavebních prací obdobného charakteru a rozsahu. tj. nemocnice, zdravotnická zařízení, sociální zařízení se stálou lékařskou péčí  a to v rozsahu minimálně 2 stavby každá za 50mi. bez DPH a  zároveň minimálně 3 stavby každá za 20mil bez DPH.

Tyto kvalifikační předpoklady jsou podle našeho názoru nepřípustné, když Zadavatel požaduje, aby dva zaměstnanci dodavatele (hlavní stavbyvedoucí a druhý stavbyvedoucí), tedy vedoucí zaměstnanci dodavatele, prokázali svou kvalifikaci nejen svým dosaženým vzděláním a všeobecnou praxí v oboru, ale zároveň také tím, že mají zkušenosti se stavbami určitého druhu (objekt zdravotnictví) a zároveň určitého minimálního finančního objemu (několik staveb o objemu 50 milionů Kč a zároveň několik staveb o objemu 20 milionů Kč). Dalším kritériem, které je podle nás neodůvodněně úzké a diskriminující, je požadavek, aby dodavatel za posledních 5 let provedl alespoň 5 stavebních prací obdobného charakteru a rozsahu, kterými Zadavatel ale myslí pouze a výhradně zateplení budov nemocnice, zdravotnického zařízení nebo sociálního zařízení se stálou lékařskou péčí. Dle našeho názoru je tento požadavek nadbytečný, když v zakázce jde pouze a výhradně o zateplení panelových budov a realizaci spojovacího krčku a uvedené vnější zateplení panelových budov, které se fakticky neliší od jiných budov mimo areál nemocnice, považujeme tento požadavek za neopodstatněný a diskriminující.

Zároveň jsme nabyli podezření, že detailně specifikované požadavky na realizované stavby a na vedoucí zaměstnance dodavatele byly vytvořeny účelově a předem k výběru jednoho konkrétního dodavatele. Naše podezření umocňoval i fakt, že zakázky Fakultní nemocnice Olomouc od roku 2006 vyhrála 14 z 18ti vypsaných veřejných zakázek na stavební práce pouze jedna stavební společnost OHL ŽS, a.s. a nejinak tomu bylo i u této zakázky.

Dne 3. 8. 2011 jsme obdrželi od ÚOHS rozhodnutí, ve kterém ÚOHS zamítá návrh na nařízení předběžného opatření, které bez dalšího odůvodnil skutečností, že občanské sdružení Oživení není osobou oprávněnou k návrhu, protože není účastníkem řízení. Oživení podalo proti uvedenému rozhodnutí dne 15. 8. 2011 rozklad, ve kterém rozporovalo, že skutečnost, že navrhovatel není účastníkem řízení, nijak neodůvodňuje vydání rozhodnutí o zamítnutí návrhu, vzhledem k tomu, že nebyly posuzovány skutečnosti v něm uvedené. Ty jsou totiž tím, co by mělo úřad vést k tomu nařídit předběžné opatření z moci úřední, nikoliv zda návrh podává účastník správního řízení.

Dne 8. 11. 2011 jsme od ÚOHS obdrželi přípis s názvem výsledek šetření podnětu, ve kterém uvádí ÚOHS stanovisko Fakultní nemocnice a závěrem konstatuje, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. Dne 20. 2. 2012 jsme obdrželi rozhodnutí o rozkladu, ve kterém ÚOHS rozklad zamítá. Dle odůvodnění ÚOHS při šetření podnětu nebylo shledáno pochybení zadavatele a nebylo proto zahájeno řízení ve věci samé.

Stav ke dni 24.4.2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás nevahejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář