Jindřichovice – prodej pozemků

V únoru 2011 obdrželo Oživení prostřednictvím Protikorupční linky 199 informace o nehospodárném nakládání s obecním majetkem v obci Jindřichovice. Zastupitelstvo obce v roce 2006 schválilo závazný postup při prodeji pozemků obce, který ovšem v roce 2011 porušilo a pozemky prodalo bez odůvodnění za minimální prodejní cenu.

V závazném postupu, který zastupitelstvo obce v roce 2006 schválilo, byly stanoveny minimální prodejní ceny za 1 m², a to 100,- Kč pro stavební parcely a 35,- Kč pro ostatní parcely. Dále bylo stanoveno, že v případě více zájemců o koupi pozemku bude vypsána soutěž o nejvyšší nabídku, schválena výběrová komise a pozemek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. Takto obec skutečně od roku 2006 postupovala, avšak dne 10. 2. 2011 zastupitelstvo obce rozhodlo, že předmětné pozemky obce prodá tentokrát bez vypsání veřejné soutěže, přestože o koupi pozemku projevilo zájem více zájemců. Následně zastupitelstvo obce rozhodlo, že pozemek prodá jednomu ze zájemců za minimální cenu 35,- Kč/m², aniž by jakkoli zdůvodnilo, z jakého důvodu se rozhodlo nevypsat soutěž o nejvyšší nabídku, a zároveň z jakého důvodu se rozhodlo vybrat z více zájemců zrovna dotyčné kupující. Navíc ani stanovená kupní cena za pozemky neodpovídala situaci, kdy se dle územního plánu obce Jindřichovice z prosince 2006 jednalo o pozemky určené k zastavění (bydlení vesnické). Z tohoto důvodu v souladu se závazným postupem při prodeji pozemků obce měla minimální cena za 1m² činit nejméně 100,- Kč/m2 a nikoli pouze 35,- Kč/m².

Uvedený postup obce byl nejen rozporu s ustanovením § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2 zákona o obcích, ale i s usnesením zastupitelstva obce, které určuje závazný postup při prodeji pozemků. Obec Jindřichovice tedy pochybila ve dvou rovinách a to tak, že nejen nerespektovala svá vnitřní závazná pravidla, ale ani neodůvodnila svůj postup, zejména pak stanovení kupní ceny za pozemky pouze v minimální možné výši a ještě navíc bez ohledu na skutečnost, že se jedná o pozemky určené k zastavení a nikoli o tzv. pozemky „ostatní“. V roce 2010 byl sousední zcela srovnatelný pozemek obce prodán za kupní cenu 201,- Kč/m². Nyní se obec z neznámých důvodů rozhodla prodat svůj majetek za cenu šestkrát nižší, přestože měla dva zájemce o koupi pozemků.

Na základě výše uvedených skutečností vyzvalo Oživení 7. dubna 2011 obec Jindřichovice k přehodnocení postupu při prodeji pozemků a zároveň ji seznámilo s případnými důsledky realizace plánovaného prodeje totiž, že se vystavuje riziku, že odmítnutý zájemce o dané pozemky podá u příslušného soudu určovací žalobu na neplatnost uzavřených kupních smluv, které budou dle současné judikatury v dané právní oblasti s největší pravděpodobností prohlášeny za neplatné. Zároveň byli představitelé obce upozorněni, že s každým prohraným soudním řízením o každém z výše uvedených pozemků vzniknou obci nemalé náklady.

Přes uvedenou výzvu obec Jindřichovice předmětné pozemky v srpnu roku 2011 prodala za minimální cenu bez odůvodnění výběru kupujících.

V případě, že odmítnutí zájemci podají žalobu na určení vlastnického práva k daným pozemkům a soud potvrdí právní názor Oživení (tedy že uzavřené kupní smlouvy jsou neplatné a pozemky i nadále vlastní obec), bude obec povinna uhradit žalobcům náhradu nákladů vynaložených na soudní řízení. Oživení nabídlo neúspěšným žadatelům o soutěz na kupní cenu právní zastoupení advokátem, avšak k podání žaloby dosud nedošlo. Je důležité zejména zdůraznit, že podanou žalobou se nelze domáhat určení, že pozemky mají být obcí prodány osobě X (žalobcům). Nezákonným postupem obce může být způsobena škoda rovněž osobám, se kterými obec uzavřela (neplatné) kupní smlouvy a také tyto osoby se mohou na obci domáhat svých nároků. Veškeré vynaložené náklady budou škodou způsobenou na majetku obce, kterou je obec ze zákona povinna vymáhat na těch osobách, které ji způsobili. Odpovědnými osobami v uvedeném případě jsou bezesporu zastupitelé obce Jindřichovice, kteří svým rozhodnutím o prodeji majetku obce nerespektovali zákon o obcích.

Stav ke dni 26.4.2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás nevahejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář