Praha nevymáhá milionovou škodu za špatně zadanou zakázku

Hlavní město Praha (HMP) porušilo zákon o veřejných zakázkách, když v r. 2010 zadalo zakázku na provoz metropolitní sítě v hodnotě 196,8 mil. Kč bez soutěže společnosti T-Systems. Za to si vysloužilo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu ve výši 1,1 mil. Kč. Přesto, že již byla pokuta městem uhrazena a městskému rozpočtu tím vznikla škoda, vedení města stále otálí s vymáháním náhrady škody po odpovědných osobách. Sdružení Oživení proto otevřeně vyzývá zastupitele HMP, aby na svém jednání uložili řediteli magistrátu HMP povinnost k vymáhání náhrady škody po osobách, které inkriminovanou zakázku připravovali a schválili.

Zakázka byla připravena Odborem informatiky, který navrhl zadat zakázku bez soutěže společnosti T-Systems, k tomuto účelu si zadal také znalecký posudek a dvě právní analýzy. Rada HMP tento postup následně schválila usnesením ze dne 17. srpna 2010. Na návrh společnosti GTS Czech s.r.o. však ÚOHS zakázku přezkoumal a zjistil porušení zákona. Poté zakázal HMP plnit uzavřenou smlouvu a udělil mu pokutu ve výši 1,1 mil. Kč. Rozhodnutí ÚOHS nabylo právní moci v září 2011 a HMP pokutu uhradilo.

Zaplacením pokuty vznikla HMP škoda, jejíž náhradu má HMP podle zákona o hl. m. Praze povinnost včas uplatňovat po odpovědných osobách, které škodu způsobily. Bohužel dosud HMP nepodniklo žádné kroky k řešení škody ve výši 1,1 mil. Kč, i když od uhrazení pokuty uplynulo již 5 měsíců z celkem 2 let, po kterých bude škoda promlčena.

Oživení o. s. se v rámci svých protikorupčních aktivit dlouhodobě zabývá problémem nevymáhání osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů za způsobené škody a považuje tento případ za další z řady exemplárních příkladů liknavosti zástupců samosprávy. „Pokud není náhrada takové škody vymáhána po odpovědných osobách, ale je pouze uhrazena z veřejného rozpočtu, nemá pokuta prakticky žádný odstrašující a nápravný efekt. Osoby odpovědné za zakázky HMP se tak nemusí obávat žádných sankcí, ty jdou na vrub všech občanů:“ konstatuje Petra Bielinová, advokátka spolupracující s Oživením.

HMP zdůvodnilo dosavadní nevymáhání škody tím, že se brání proti pravomocnému rozhodnutí ÚOHS správní žalobou u soudu. Podání žaloby však nezbavuje HMP povinnosti včas uplatňovat právo na náhradu škody, naopak hrozí, že tento postup povede k promlčení škody.

Oživení je proto názoru, že HMP je povinno bezodkladně se náhrady škody domáhat. Vymáhat by ji přitom měli veřejní funkcionáři HMP nebo k tomu pověření zaměstnanci HMP. Budou-li nečinní, budou sami odpovědni za škodu. Pokud konkrétní veřejní funkcionáři nebo zaměstnanci HMP zapříčiní svou nečinností promlčení nároku HMP, může být jejich jednání posouzeno jako trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Proto Oživení otevřeně vyzývá zastupitelstvo jako orgán vrcholně odpovědný za řádné hospodaření HMP, aby svým usnesením uložilo řediteli magistrátu hlavního města Prahy povinnost identifikovat odpovědné osoby za vznik škody a bezodkladně uplatnit náhradu škody po těchto osobách.

za Oživení, o. s.

Petra Bielinová, spolupracující advokátka, tel.: 605 543 419

Příloha: Výzva Oživení, o. s. zatupitelům HMP

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář