Sedm statečných v boji proti korupci si nechalo prověřit oblast veřejných zakázek

Sedm samospráv se zapojilo do projektu Oživení, o. s. a účastní se protikorupčního auditu, který je zaměřen na rizikové oblasti, jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, informační a mediální politika, transparentní rozhodování orgánů samospráv a dalších citlivých s korupcí spojovaných témat. První výsledky auditu se týkají oblasti veřejných zakázek. Nejčastější korupční rizika se objevily při zadávání zakázek městskými obchodními společnostmi, při využívání externích administrátorů zakázek a při zadávání zakázek malého rozsahu. Zároveň jsme zaznamenali pozitivní případy systematické interní kontroly jednotlivých zakázek nebo zveřejňování uzavřených smluv s dodavateli ještě před účinností novely zákona o veřejných zakázkách.

Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice, Srch, Psáry a Tisá se rozhodly spolupracovat s Oživením a nechaly si prověřit své interní systémy zadávání veřejných zakázek. V auditu se Oživení zaměřilo na analýzu interních předpisů a rozhodovacích procesů úřadů samospráv. V rámci tohoto šetření testovalo i několik vzorků, na kterých zjišťovalo, jakým způsobem byla výběrová řízení úřadem v praxi realizována. Nejčastějším analyzovaným rizikem v oblasti zadávání veřejných zakázek bylo riziko manipulace se zakázkou ze strany třetí osoby, která zastupuje zadavatele v různých úkonech, např. příprava a organizace zadávacího řízení, kontrola realizace, analýza proveditelnosti atp.

„Toto závažné riziko jsme identifikovali ve všech auditovaných samosprávách. Delegování kompetencí v různých fázích zakázky na externí subjekt může být zcela legitimní v případech, kdy zadavatel nemá dostatečné odborné kapacity nebo zkušenosti s ojediněle složitou zakázkou (např. IT projekty). Najímání různých poradců by však mělo probíhat na základě jasně daných pravidel, aby nedošlo k jejich zbytečnému nadužívání a hlavně, aby tito poradci nebyli ve střetu zájmů k uchazečům o zakázku nebo aby neměli jako jediní pod kontrolou celý průběh zakázky. (Např. firmy nabízející veřejné zakázky „na klíč“ – tedy kompletní přípravu a organizaci řízení, včetně kontroly realizace zakázky).“ říká Martin Kameník odborník na veřejné zakázky v ČR spolupracující s Oživením.

V rámci prověřování oblasti veřejných zakázek Oživení překvapivě narazilo i na již používaná opatření, která vypovídají o pokrokovém přístupu některých z auditovaných samospráv, jedná se například o zveřejňování uzavřených smluv na svých internetových stránkách nebo zavedení tzv. rodného listu zakázky.

„Musíme zmínit i výskyt dobré praxe, u některých samospráv jsme se setkali se zavedenými protikorupčními opatřeními, která byla aplikována v dostatečném předstihu před příchodem novely zákona o veřejných zakázkách. To vypovídá o tom, že zvýšení transparentnosti a lepší kontroly veřejných zakázek je primárně záležitostí samospráv samotných. Pokud panuje politická vůle, mohou se aplikovat protikorupční nástroje okamžitě bez ohledu na stav zákonné úpravy.“ dodává předseda sdružení Oživení, Štěpán Rattay.

Oživení předalo zprávy včetně navrhovaných doporučení z prověřované oblasti veřejných zakázek zástupcům jednotlivých samospráv. Nyní záleží na vedení samospráv jak se zjištěními naloží a jak budou navržená doporučení implementovat.

Jak hodnotí zástupci samospráv dosavadní zjištění k oblasti veřejných zakázek?

„Změnit vnitřní předpisy, zakládací a zřizovací dokumenty, nastavit nové parametry – to není otázka dnů, týdnů ani několika měsíců, ale určitě na tom pracujeme a audit Oživení je pro nás velice užitečný nástroj.“ říká primátor města Karlovy Vary, Petr Kulhánek.

„Mapa rizik nám rozkryla oblasti, které určitě vylepšíme. Zejména interní kontrolní mechanismy budeme lépe formalizovat větším zapojením výborů.” říká starosta obce Tisá, Jiří Jandásek.

“Mapa korupčních rizik nám poskytla podrobné vodítko pro vytvoření nové metodiky veřejných zakázek, která je nyní ve stadiu schvalování. Čas ukáže, jestli zásadní zpřísnění a bohužel i formální náročnost poslouží k efektivnímu vynakládání veřejných prostředků a zvýšení důvěry našich občanů v samosprávu nebo zdali bude nový proces zadávání veřejných zakázek zneužit k politickým obstrukcím, stížnostem, oznámením a dodatečnému neúměrnému zatěžováním našeho úřadu na úkor jiné, potřebné a smysluplné práce.” říká starosta obce Psáry, Milan Vácha.

Prověřením oblasti veřejných zakázek tato forma protikorupčního poradenství nekončí, v současné době Oživení prověřuje oblasti nakládání s majetkem, informační a mediální politiku samospráv a do konce roku plánuje v rámci projektu prověřit také oblasti rozhodování orgánů samospráv, rozdělování dotací a způsob ochrany oznamovatelů korupčního jednání. Jednotlivá zjištění a další vývoj protikorupčního auditu na místní úrovni můžete sledovat na internetových stránkách www.oziveni.pokusnastranka.cz/audity-samosprav.

 

Příloha: Souhrnný přehled hlavních zjištění a navržených doporučení ke stažení v .pdf.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf.

 

Za Oživení, o. s.

Štěpán Rattay – předseda sdružení

mobil: 777180007,

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář