Prodej metra Kačerov

Dopravní podnik hlavního města Prahy dospěl dle informací ČT v roce 2009 k závěru, že některý jeho majetek je pro něj již nepotřebný. Mezi tímto majetkem se nacházely i tři stanice metra včetně jejich nadzemních částí (vestibulů) a přilehlých pozemků, na kterých lze dle územního plánu Hlavního města Prahy stavět. Jednalo se o stanice metra Kačerov, Vysočanská a Českomoravská. Tento nepotřebný majetek byl v roce 2010 prodán prostřednictvím Veřejné obchodní soutěže a to každá stanice metra zvlášť. Oživení se věnovalo posouzení veřejné obchodní soutěže týkající se prodeje metra Kačerov.

Soutěže se zúčastnily ve dvou případech dva subjekty (metro Vysočanská – SPS správa nemovitostí, s.r.o., Asset bloom, metro Kačerov – CRESCON ALFA, s.r.o., FINEP CZ, a.s.). Pouze o stanici metra Českomoravská soutěžily tři subjekty (SPS správa nemovitostí, s.r.o., FINEP CZ, a.s., CRESCON BETA, s.r.o.). Výherce všech tří soutěží (Asset bloom, s.r.o., IČ: 28959540, CRESCON ALFA, s.r.o. – dnes CRESCON Property Management, s.r.o., IČ: 28904664, CRESCON BETA, s.r.o., IČ: 28909712) spojuje zejména majetkové propojení na společnost AELIA LIMITED se sídlem na Kypru, registrační číslo: HE 211417 a dále majetkové propojení na společnost CRESCON a.s., IČ: 28421981, jejíž akcie na majitele může vlastnit kdokoli. Vítězové soutěží dle informací ČT vždy předložily nesrovnatelně podrobnější architektonickou studii a zároveň jen nepatrně vyšší nabídku kupní ceny za nabízené pozemky než druhý (ostatní) soutěžící.

Oživení mělo možnost podrobně se seznámit s podklady k veřejné obchodní soutěži o metro Kačerov. Z poskytnutých podkladů – dokumentace obchodní veřejné soutěže, nabídky CRESCON ALFA, s.r.o., nabídky FINEP CZ, a.s. a protokolu o hodnocení nabídek vyplývají následující skutečnosti:

Dopravní podnik hlavního města Prahy (dále jen „DPHMP“) vyhlásil veřejnou obchodní soutěž (dále jen „VOS“) o nejvhodnější návrh smlouvy. V podmínkách VOS zadavatel požadoval prokázání kvalifikace, předložení smluvní dokumentace (návrh několika propojených smluv a příslib budoucího využití nově vystavěných nemovitostí) a dále předložení architektonické studie v předepsaném rozsahu. Na předložení nabídky stanovil lhůtu 30 dnů (během měsíce srpna 2010), VOS zveřejnil v obchodním věstníku. Dále v podmínkách VOS zadavatel stanovil kritéria, podle kterých bude předložené nabídky hodnotit a zároveň si vyhradil právo zrušit zadání VOS kdykoliv a bez uvedení důvodu.

Hlavní výtky vůči VOS prodej metra Kačerov:

a) Velmi krátká lhůta k podání nabídek

Lhůta pro předložení nabídky ve výše uvedeném rozsahu byla pouze 30 dní. VOS byla navíc vyhlášena během měsíce srpna 2010 (doba dovolených), i když DPHP stanici metra Kačerov považoval za nepotřebný majetek nejméně již do roku 2009

b) DPHMP nezruší soutěž v případě minimálního zájmu developerů

Za situace, kdy DPHMP obdrží pouze dvě nabídky, které co do architektonické studie jsou navíc nesrovnatelné, VOS nezruší, byť si tuto možnost v podmínkách VOS vyhradil

c) Hodnotící komise se nedrží vyhlášených podmínek VOS

Hodnotící komise hodnotí nabídky dle jiných kritérií, než jaká byla stanovena v zadávací dokumentaci.

Dle zadávací dokumentace, strana 8, viz odkaz výše, byly stanoveny pro hodnocení tato kritéria:

I. – Výše kupní ceny pozemků – 30%
II. – Návrh majetkového vypořádání – 30%
III. – Způsob využití nemovitostí – 30% – ve skutečnosti nebylo hodnoceno
IV. – Garance budoucího využití nemovitostí 10% – zde byly jako sub kritéria pro hodnocení stanoven co nejkratší termín ukončení stavebních prací (10%), co nejkratší termín uzavření KS (10%), co nejvyšší společenský přínos (60%) a co nejmenší zasažení okolí nepříznivými vlivy stavebních prací (20%)

Ve skutečnosti však hodnotící komise zvolila částečně kritéria jiná a částečně jim přiložila i jinou váhu. Dle přílohy č. 1 – Hodnocení nabídek Revitalizace stanice Kačerov (viz odkaz výše) byly hodnoceny tyto kritéria:

I. – Ekonomické kritérium (výše kupní ceny – původní kritérium I, majetkové vypořádání – původní kritérium II) – 50%, nikoli 60% dle informace ze zadávací dokumentace
II. – Architektonické kritérium – 30% – původně nebylo vyhlášeno
III. – Způsob využití nemovitostí – 20% – dle názvu sub kritérií částečně odpovídá původnímu kritériu IV. – Garance budoucího využití nemovitostí, avšak zde původně byla váha kritéria pouze 10%. Navíc neodpovídá ani hodnocení jednotlivých sub kritérií, když například za sub kritérium „co nejkratší termín ukončení stavebních prací“ mohlo být podle zadávací dokumentace přiděleno pouze 10 bodů, ale ve skutečnosti vítěz obdržel 20 dílčích bodů.

d) Hodnotící komise nehodnotí konkrétní klady či nedostatky jednotlivých nabídek

Hodnotící komise nijak nevysvětluje přidělení zcela subjektivních bodů – dílčí hodnocení je obsaženo pouze u architektonické studie, která však původně jako hodnotící kritérium vyhlášena nebyla.

e) Neúspěšný uchazeč FINEP CZ, a.s. bez námitek akceptoval výběr DPHMP

DPHMP by si mohl vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje, jen pokud by nestanovil na počátku soutěže přesná kritéria výběru. V případě VOS o revitalizaci stanice Kačerov však kritéria výběru stanovena byla, hodnotící komise však nabídky vyhodnotila jiným způsobem. DPHMP si na základě doporučení hodnotící komise vybral nabídku společnosti CRESCON ALFA, s.r.o. Dle vyjádření společnosti FINEP CZ, a.s. v reportáři ČT však neúspěšný uchazeč postup DPHMP nenapadl a bez námitek jej akceptoval.

Více infomrací o této kauze, jakož i prodeji ostatních stanic metra, naleznete v záznamu reportáže ČT reportéři – vysílání 20. 8. 2012.

Stav ke dni 20.8.2012

V případě dotazů kontaktujte [email protected], popřípadě Petru Bielinovou, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář