Syrovátka

Obec Syrovátka (cca 400 obyvatel, okres Hradec Králové) uzavřela dne 11. 7. 2007 kupní smlouvu, kterou prodala pozemky obce fyzické osobě za kupní cenu 795.600,- Kč. Podmínkou smluvené kupní ceny byl požadavek obce, aby na těchto pozemcích byly postaveny 4 rodinné domy a to tak, aby s užíváním těchto staveb mohlo být započato nejpozději do konce roku 2011. Při nedodržení těchto podmínek měla obec v úmyslu „vrátit“ kupní cenu oproti vrácení pozemků, avšak tyto podmínky popsala ve smlouvě jen velmi vágně a neurčitě. Lze uzavřít, že obec nezajistila dostatečnou ochranu svého majetku, když správným postupem bylo uzavřít s kupcem pouze smlouvu o smlouvě budoucí a k převedení vlastnického práva na kupujícího přistoupit až po splnění podmínky obce.

Oživení se o tuto kauzu začalo zajímat v září 2011. V listopadu 2011 si obec nechala vypracovat právní posudek, který potvrdil, že obec zvolila nesprávný postup, neboť podmínky stanovené ve smlouvě (stavba domků) jsou právně nevymahatelné.

Podmínka obce, která odůvodňovala nízkou kupní cenu za pozemky, dosud splněna nebyla, na pozemcích žádné domy nestojí. Teprve na základě podnětu Oživení z února 2012 obec v únoru 2012 vyzvala stávající majitele k uzavření kupní smlouvy, tedy k převedení majetku zpět na obec, byť tento postup obec odsouhlasila na zasedání zastupitelstva již v listopadu 2011.

Majitelé na návrh obce dle sdělení obce Syrovátka ze října 2012 dosud nijak nereagovali. Obci nezbývá než doufat, že majitelé nakonec, byť s prodlením, nakonec splní svůj závazek a pozemcích postaví domky dle představy obce.

Stav ke dni 1. 11. 2012

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář