Nezdůvodněné veřejné zakázky za více než půl miliardy

Dne 14. září 2012 zastupitelstvo městské části Praha 6 schválilo  odůvodnění veřejné zakázky „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6“. Zakázka předpokládá zajištění údržby zeleně a úklidové práce na území Prahy 6 v celkové předpokládané hodnotě 550 mil. Kč na čtyři roky na základě rámcové smlouvy s dodavatelem. Téhož dne zastupitelstvo schválilo odůvodnění veřejné zakázky „Instalace, údržba a provoz odpadkových košů na území Prahy 6“ (dále jen ,,Zakázka na provoz košů“) v celkové předpokládané hodnotě 60 mil. Kč na čtyři roky.

Povinnost zpracovat odůvodnění ukládá od září roku 2012 zákon o veřejných zakázkách, resp. jeho prováděcí vyhláška, která stanoví odůvodnit vedle jiného požadavky na technické kvalifikační předpoklady. Po prostudování předmětných odůvodnění jsme došli k závěru, že tyto jsou nedostatečná, resp. některé požadavky, které Praha 6 klade na potencionální dodavatele, nejsou odůvodněny vůbec. Městská část Praha 6 namísto odůvodnění těchto požadavků, tyto pouze vypsala, tudíž porušila dle našeho přesvědčení uvedené právní předpisy.

Například v položce odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů Praha 6 bez dalšího uvádí, že požaduje předložení seznamu minimálně 5ti techniků, jež se budou podílet na plnění zakázky. Tímto tvrzením ovšem pouze popisuje skutečnost, kterou nijak neodůvodňuje. V odůvodnění zakázky na provoz košů je situace identická, kdy jsou zde stanoveny požadavky na počet zaměstnanců bez jejich bližšího odůvodnění.

Dalším příkladem je chybějící odůvodnění tzv. přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Praha 6 uvádí u zakázky na údržbu zeleně namísto odůvodnění rozsáhlý a detailní výčet zařízení (např. 6x sekačka záběr 110-150 cm, 14x rotační sekačka záběr do 60 cm, atd.), které bude po dodavateli požadovat. U zakázky na provoz košů je výčet požadavků doplněn strohým sdělením, že zájmem zadavatele je vybrat takového dodavatele, který disponuje potřebným vybavením pro řádné plnění služeb. Z jaké úvahy zadavatel vycházel například při stanovení požadavku 3 automobilů do 3,5 tuny, není z odůvodnění patrné.

Oživení proto vyzvalo zastupitele Prahy 6, aby došlo k revokaci usnesení, kterými schválili odůvodnění obou zakázek a aby odůvodnění bylo opětovně zpracováno a znovu schváleno. Na výzvu souhlasně reagovali opoziční zastupitelé a právní odbor Prahy 6, který vyslovil názor, že se s naší interpretací neztotožňuje a nechá věc podrobit nezávislému právnímu stanovisku. Oživení Praze 6 navrhlo, aby se obrátila na Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatele uvedených právních předpisů a nevynakládala tak nadbytečně veřejné prostředky na externí právní posouzení, dle našeho názoru zcela zřejmého porušení zákona.

Současně ovšem Praha 6 vyhlásila zadávací řízení na zakázku „Instalace, údržba a provoz odpadkových košů na území Prahy 6“ bez jakékoliv změny zmiňovaného (ne)odůvodnění. Proto jsme následně podali podnět k přezkoumání úkonů zadavatele ÚOHS. Identická situace nastala nakonec i v případě druhé zakázky v hodnotě cca 550 mil., kdy bez jakékoliv změny kritizovaného odůvodnění, Praha 6 v listopadu vyhlásila zadávací řízení a my jsme proto taktéž podali podnět na ÚOHS.

V mezičase podaných podnětů ÚOHS jsme obdrželi právní stanovisko úřadu Prahy 6, jehož velmi strohé znění si můžete přečíst zde.

Po necelém měsíci jsme obdrželi od ÚOHS výsledek šetření podnětu zakázky „Instalace, údržba a provoz odpadkových košů na území Prahy 6“. ,,Úřad zjistil, že zadavatel příslušné odůvodnění šetřené veřejné zakázky na svém profilu uveřejnil, přičemž uveřejněné odůvodnění je v souladu s vyhláškou.“ Totožný výsledek šetření podnětu nakonec úřad konstatoval i u druhé zakázky.

 

Stav ke dni 18.12.2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář