ÚOHS – profesní životopisy

Pro účely analýzy v jiném projektu jsme požádali Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o profesní životopisy několika desítek nejvýše postavených osob. Úřad odmítl poskytnout informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné praxi, kterou tyto osoby měly před nástupem do funkce s tím, že se jedná o informace, které nesouvisí s výkonem funkce a proto jsou chráněny jakožto osobní informace.

Konkrétně jsme žádali tyto informace:

Profesní životopisy

1)    všech dosavadních předsedů a místopředsedů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (r. 1996-2013), a to v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, označení vykonávané funkce, časové období výkonu funkce, nejvyšší dosažené vzdělání ke dni nástupu do funkce a relevantní odborná praxe předcházející nástupu do funkce předsedy či místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

2)    dalších osob, které jsou či byly oprávněny samostatně rozhodovat jménem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve správních řízeních v letech 2010-2013 (dnes je pravděpodobně pracovní pozice v organizační struktuře Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže označená jako ředitel sekce), a to v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, označení vykonávané funkce, časové období výkonu funkce, nejvyšší dosažené vzdělání ke dni nástupu do funkce a relevantní odborná praxe předcházející nástupu do této funkce na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

3)    všech současných členů rozkladových komisí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (r. 2013), a to v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, označení rozkladové komise, označení předsedy rozkladové komise, den zahájení činnosti člena rozkladové komise, nejvyšší dosažené vzdělání ke dni zahájení činnosti člena rozkladové komise a relevantní odborná praxe předcházející vzniku funkce člena rozkladové komise.

Úřad částečně odmítl informace poskytnout a na svém rozhodnutí setrval i po podaném opravném prostředku. Proti pravomocnému rozhodnutí o odmítnutí informace podalo Oživení v červenci 2013 správní žalobu.

Správní soud- Krajský soud v Brně svým rozhodnutím č.j. 29 A 37/2013 ze dne 19.12.2014 zcela přisvědčil argumentům Oživení, kdy uzavřel, že společnost má právo být informována o profesní sféře osob, které vykonávají veřejnou moc. Subjektem údajů jsou osoby veřejně činné (zaměstnanci veřejné správy) a základní právo na informace a obecný zájem podporovat svobodu tam, kde jde o otázky veřejného zájmu, v posuzovaném případě převažuje nad zájmem subjektů na ochranu soukromí. Z  uvedených důvodů rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil a vrátil ji k dalšímu řízení.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podal proti uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Brně kasační stížnost, kdy namítal nesprávnost právních závěrů a navrhoval odklad vykonatelnosti rozhodnutí. Dne 25.3.2015 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek č.j. 8 As 12/2015-46, kterým kasační stížnost zamítl a zcela přisvědčil našim argumentům.

dokumenty:
žádost o informaci
částečné poskytnutí informace
tabulka – poskytnuté informace
rozhodnutí o odmítnutí informace
odvolání
rozhodnutí o rozkladu
správní žaloba

rozsudek

rozsudek Nejvyššího správního soudu

stav ke dni 2.8.2013

Aktualizováno ke dni 27.1.2015, aktualizováno ke dni 2.4.2015

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář