Bohumín

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Bohumín v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 10.000,- Kč. Město škodu představující uvedenou pokutu však po nikom nevymáhá. Používá přitom shodné argumenty, kterými bezúspěšně argumentovalo ve správním řízení vedeným před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

K veřejné zakázce Stavební úpravy v areálu FIT školky na ulici Okružní – Bohumín, pokuta 10.000,-

Interní auditorka města nám k této věci sdělila, že „ač se náhradová komise Městského úřadu Bohumín podrobně seznámila s celou spisovou dokumentací v dané záležitosti, rozhodlo se město následně po žádném ze svých zaměstnanců náhradu škody nepožadovat.“ Uvedený postoj města je pak odůvodněn zcela shodnými argumenty, kterými město neúspěšně namítalo ve správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, tj. zejména, že v době zadání zakázky nebyl k dispozici výklad zákona, dle něhož vícepráce a méněpráce nelze vzájemně započítat, a že z textu zákona o veřejných zakázkách nešlo jednoznačně dovodit nemožnost zápočtu.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže však vyplývá, že skutečnost, že zadavatel neměl v době uzavírání dodatku ke smlouvě k dispozici výklad zákona, dle něhož pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky nelze vycházet ze vzájemného započítání méněprací a víceprací, nemůže mít vliv na protiprávní charakter jednání, kterého se zadavatel v souvislosti s nedodržením postupu vyplývajícího z ust. § 21 odst. 2 zákona dopustil. Předmětné jednání totiž zakládá správní delikt dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, resp. naplňuje příslušné znaky skutkové podstaty tohoto deliktu. Nejedná se o relevantní liberační důvod, který by zadavatele zprošťoval jeho odpovědnosti za spáchání předmětného správního deliktu.

Dopisem ze dne 16.9.2013 jsme město výslovně upozornili, že městu vznikla škoda již dnem, kdy město uhradilo uloženou pokutu, tedy dnem 25.4.2012 ve výši 10.000,- Kč.Úvahy o identifikaci škůdce či o míře zavinění konkrétních osob proto nejsou s ohledem na běh promlčecí doby časově neomezené. V této souvislosti jsme město upozornili, že osoby podílející se na procesu uzavírání předmětného dodatku měly jakožto osoby v těchto věcech plně erudované předvídat následky protiprávního postupu města, a tudíž je jejich zavinění nutno vnímat minimálně v rovině nedbalostní.

Město do dnešního dne na naši výzvu nereagovalo.

Stav ke dni 22.10.2013

Více informací poskytne Andrea Kohoutková

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář