Nákup potravin za 35 milionů bez výběrového řízení

Na jaře roku 2012 jsme obdrželi v rámci naší právní poradny podnět, který upozorňoval na skutečnost, že příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 10 – Školní jídelny, Praha 10, nevypisuje výběrová řízení na dodavatele potravin a polotovarů. Od příspěvkové organizace Školní jídelny (zadavatele) jsme si vyžádali informace, jakým způsobem jsou vybíráni dodavatelé potravin a polotovarů pro 13 školních jídelen, které příspěvková organizace spravuje. Zároveň jsme žádali o kopie uzavřených smluv s vítězným dodavatelem a o dokumentaci k veřejným zakázkám, které jsme se dle našeho předpokladu domnívali, že byly vypsány.

Zadavatel k našemu překvapení v odpovědi na naši žádost konstatoval mimo jiné následující:,,…výběr dodavatelů neprobíhal veřejnou soutěží podle zákona o veřejných zakázkách, neboť se v daném případě o veřejnou zakázku nejednalo.“ Dále Zadavatel uvedl, že ,,…dodavatelé jsou klientem průběžně vybíráni na základě poptávky učiněné volně na trhu, kdy základním hlediskem výběru je cena a kvalita zboží a spolehlivost dodavatele. Žádné dlouhodobé smlouvy s dodavateli předmětných komodit klient uzavřeny nemá, zboží je pravidelně nakupováno formou objednávky podle potřeb jednotlivých provozoven.“

Celková hodnota nesoutěžených dodávek potravin byla v roce 2011 dle sdělení zadavatele 35.130.298,90 Kč vč. DPH. (Celkový měsíční přehled dodávek poskytnutý zadavatelem)

Takový postup je dle našeho názoru v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, kdy zadavatel zakázku na dodávky potravin bez bližšího odůvodnění za veřejnou zakázku nepovažuje. Zadavatel přitom naplnil všechny zákonné znaky veřejné zakázky. Dodávku potravin a polotovarů do školních jídelen lze totiž označit za zakázku směřující k pořízení dodávek dle ustanovení § 8 zákona o veřejných zakázkách, plnění bylo pořizováno zadavatelem, jak ostatně sám písemně potvrdil. Taktéž poslední znak, a sice úplata na straně zadavatele, jako forma protiplnění za dodávky byl bezezbytku naplněn. Zadavatel nepochybně taktéž naplňuje znaky veřejného zadavatele dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných zakázkách, neboť byl zřízen Městskou částí Prahy 10 a prostřednictvím zřizovací listiny mu bylo uloženo zajišťovat hlavní činnost, kterou je zajištění stravování pro učitele a žáky základních škol v Praze 10, zřízených městskou částí.

V případě zadavatelů, kteří realizují pravidelné dílčí dodávky, tak jako je tomu v uvedeném případě, je vhodné například uzavření rámcové kupní smlouvy s několika uchazeči, ve které by byly vymezeny podmínky, na základě nichž budou mezi zadavatelem (kupujícím) a uchazeči (prodávajícími), uzavírány samostatné kupní smlouvy na dodávky např. masných výrobků.

Příspěvková organizace dle našeho přesvědčení nedodržela zákon o veřejných zakázkách, protože rozdělila předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené zákonem a tudíž se posléze mylně domnívala, že se nejedná o veřejnou zakázku.Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsme v září roku 2012 podali podnět k přezkoumání úkonů zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Po roce šetření ÚOHS sdělil k věci následující stanovisko: V současné době ÚOHSi neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.

Stav ke dni 27. září 2012, aktualizováno 9.10.2013

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář