Pěnčín

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil obci Pěnčín v roce 2012 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 30.000,- Kč. Obec se proti uvedenému rozhodnutí bránila podáním žaloby ve správním soudnictví. Dosud vynaložené náklady na právní zastoupení v této věci činí dle sdělení obce částku ve výši  40.400,- Kč.  Obec považuje za škodu taktéž zkrácení na dotacích od Regionálního operačního programu sloužícího k čerpání dotací z fondů Evropské unie  o částku ve výši 227.160,- Kč. Ačkoli celková výše škody činí dle vyjádření obce částku ve výši 297.560,- Kč, obec dosud neučinila žádné kroky k jejímu vymožení.

K veřejné zakázce Revitalizace veřejných prostranství v obci Pěnčín

Pan starosta nám k této věci sdělil, že je obec přesvědčena, že se  nedopustila žádného správního deliktu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (z toho důvodu obec podala žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn.  R7/2012 ze dne 20.6.2012, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp.zn. S430/11 ze dne 21.12.2011 a rozklad podaný obcí zamítnut), a tudíž nečiní žádné kroky k vymáhání škody ve shora uvedené výši.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže však vyplývá následující: “ Zadavatel požadoval v 5. bodě výzvy k podání nabídek a v bodě G. 3 d) zadávací dokumentace předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za poslední dva roky s osvědčením objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu byl stanoven na nejméně dvě stavební zakázky na revitalizaci veřejných prostranství, kde hodnota stavby činila minimálně 4 000 000 Kč bez DPH za každou z nich. Tento zadavatelův požadavek Úřad správně shledal diskriminačním, neboť zákon stanoví, že veřejný zadavatel může požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, a zadavatel se tak od tohoto kogentně stanoveného limitu nemůže svévolně odchýlit a omezit tak hospodářskou soutěž. Tímto je jeho požadavek v rozporu se zásadou zakotvenou v ustanovení § 6 zákona a to zásadou zákazu diskriminace.“

Dopisem ze dne 25.9.2013  jsme obec výslovně upozornili, že obci vznikla škoda již dnem, kdy obec uhradila uloženou pokutu, tedy dnem 19. 7. 2012 ve výši 30.000,- Kč, dále dnem, kdy obec uhradila náklady právního zastoupení, tj. dnem 4. 7. 2012 ve výši 20.000,- Kč, dnem 19.7.2012 ve výši 15.000,- Kč,  dnem 18.1.2013 ve výši 2.400,-Kč a dnem 28.8. 2012 ve výši 3.000,- Kč představující uhrazený soudní poplatek. Dále vznikla obci dle jejího vyjádření škoda v podobě ušlého zisku v podobě krácení na dotacích z ROP ve výši 227.160,- Kč.

Úvahy o identifikaci škůdce či o míře zavinění konkrétních osob proto nejsou časově neomezené. V této souvislosti jsme obec rovněž upozornili, že její postoj spočívající v názoru, že není nutno přistoupit k vymáhání škody, neboť se obec údajně neměla dopustit správního deliktu, není v situaci, kdy je zde existentní pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na místě. Reálně totiž již došlo ke zmenšení majetkové sféry obce a k ušlému zisku v podobě zkrácených dotací z ROP.

Obec do dnešního dne na naši výzvu nereagovala.

Stav ke dni 22.10.2013

Více informací poskytne Andrea Kohoutková

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář