ČVUT veřejná zakázka na Poradce pro komunitární programy

ČVUT v roce 2013 poptávala ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatele – Poradce pro komunitární programy. Oživení po prostudování podkladů dospělo k závěru, že zadávací dokumentace je zpracována v rozporu se zákonem. S podnětem na přezkoumání postupu zadavatele se Oživení obrátilo v říjnu 2013 jak na ÚOHS, tak na Ministerstvo školství (poskytovatel dotace). Zadavatel následně zadávací řízení zrušil.

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci kritéria, která výrazně omezují, respektive prakticky zcela ruší jakoukoli soutěž. Na účelovost ustanovení zadávací dokumentace upozornil zadavatele jeden z uchazečů o veřejnou zakázku, podané námitce však zadavatel nevyhověl.  Uchazeč se nakonec rozhodl nabídku nepodávat, neboť i kdyby s pomocí subdodavatelů splnil kvalifikační kritéria, veřejnou zakázku by na základě neobjektivních hodnotících kritérií s určitostí nezískal.

Zadávací dokumentace měla podle Oživení zejména tyto nedostatky:

1. Diskriminační technická kvalifikační kritéria, článek 13.1 zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace v článku 13.1 stanoví, že uchazeč musí prokazovat splnění technických kvalifikačních předpokladů seznamem minimálně pěti zakázek, jejímž předmětem byla podpora výzkumných týmů při přípravě projektových záměrů do programů financovaných, nebo spolufinancovaných EU, zaměřených na podporu výzkumu a vývoje, nebo inovací výuky. Reference však lze předložit jmenovitě pouze v případě poskytnutého poradenství u zadavatelem vyjmenovaných programů a to: Rámcové programy EU, Finanční pomoc EHP a Norska, Program Česko-Švýcarské spolupráce, Program celoživotního vzdělávání.

Oživení považuje tuto podmínku zadavatele za diskriminační, a tedy za podmínku stanovenou v rozporu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ), neboť existuje celá řada jiných zcela srovnatelných mezinárodních dotačních programů s obdobným zaměřením, kterými lze prokázat splnění kvalifikace vzhledem k předmětu veřejné zakázky. Konkrétně se jedná například o tyto programy:

–          Program evropské spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje EUREKA (http://aplikace.msmt.cz/htm/jmeurekac.html)
–          Program výzkumu, vývoje a inovací na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO (http://www.msmt-vyzkum.cz/)
–          CENTRAL EUROPE programme (více informací na http://www.central2013.eu/)
–          Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) (více informací na http://ec.europa.eu/cip/)
–          Program COST European Cooperation in Science and Technology (více informací na http://www.cost.eu)
–          Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO (http://www.msmt.cz/vyzkum/verejne-souteze-a-vyzvy-ve-vavai/program-eupro-ii)
–          Program podpory projektů mezinárodní dvoustranné spolupráce v oblastech základního a aplikovaného výzkumu KONTAKT a GESHER (http://www.msmt.cz/vyzkum/ramec-podpory-1)
–          Program spolupráce a zlepšování koordinace výzkumných programů ERA-MIN (http://www.epos-eu.org/news/era-min-kick-off.html#.UjBmhkCzz0a) Science for peace and security program NATO (http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm)
–          Výzkumné programy United Nations  a mnohé další.

2. Neurčitá hodnotící kritéria, článek 24.1.2 zadávací dokumentace

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci takový způsob hodnocení nabídek, které je dle našeho přesvědčení v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Hodnocení nabídek u veřejné zakázky Poradce pro komunitární program má být zadavatelem prováděno dle ekonomické výhodnosti nabídky a to v souladu s následujícími dílčími hodnotícími kritérii:

– nabídková cena plnění s váhou 60 % (bod 24.1.1. zadávací dokumentace)
– nástin a zabezpečení navrženého plnění s váhou 40 % (bod 24.1.2 zadávací dokumentace)

V rámci kritéria dle bodu 24.1.2. zadávací dokumentace zadavatel stanovil dvě subkritéria:

a) zvolená metodika k řešení zakázky s váhou 60 %

V rámci tohoto subkritéria bude jako nejlepší vyhodnocena nabídka, která zadavateli nabídne (v maximálním rozsahu 8 stran formátu A4) informace o celkovém přístupu k řešení zakázky a zvolených metodických nástrojích. Zadavatel bude hodnotit použitelnost/ využitelnost uchazečem navrženého postupu řešení zakázky pro potřeby zadavatele, a to zejména s ohledem na to, jak uchazeč:

  • detailně a kvalitně rozpracoval návrh na zpracování analýzy Komunitárních programů zaměřených na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání, a to v souladu s odborným zaměřením zadavatele (specificky Univerzitního centra energeticky efektivních budov) a se zadáním zadavatele uvedeným v této dokumentaci, a to zejména s ohledem na pokrytí stanovených témat centra (Architektura a interakce budov s životním prostředím; Energetické systémy budov; Kvalita vnitřního prostředí budov; Materiály a konstrukce budov a Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov) a případně navržení dalších relevantních témat výzkumu, navržený harmonogram monitoringu vypsaných výzev v čase, navržené Komunitární programy pro zařazení do monitoringu, srozumitelnost zdůvodnění zařazení jednotlivých programů do analýzy, praktickou využitelnost navržených programů pro plánované výzkumné úkoly zadavatele, navržené nástroje pro efektivní komunikaci dotačních příležitostí mezi zaměstnanci zadavatele tak, aby bylo zajištěné kvalitní zpracování podávaných projektových žádostí a následná implementace projektů,
  • podrobně a kvalitně popsal nástroje a metody projektového řízení, které uchazeč hodlá využít při přípravě projektových žádostí a návazné administrativní koordinační podpoře projektů,
  • popsal postup realizace požadovaných činností a zpracování požadovaných výstupů, který ubezpečí zadavatele o pochopení záměru a požadavků, které jsou ze strany zadavatele kladeny na dílčí výstupy zakázky (zejména projektové žádosti), včetně výstupů kvalitativních,
  • adekvátně časově a logicky provázal jednotlivé kroky řešení zakázky ve vztahu k plnění předmětu zakázky a předpokládaným termínům dodání jednotlivých výstupů,

b) organizační zajištění zakázky uchazečem s váhou 40 %

 V rámci tohoto subkritéria bude jako nejlepší vyhodnocena nabídka, která ubezpečí zadavatele o zajištění požadované kvality při řešení a zpracování výstupů zakázky zejména z hlediska:

  • detailnosti a srozumitelnosti organizační struktury realizačního týmu uchazeče, včetně jeho případných subdodavatelů,
  • návrhu metodiky práce – rozdělení rolí uvnitř týmu, kterým uchazeč realizuje zakázku, rozsahu a zapojení expertní kapacity (interní i externí do týmu (v člověkoměsících), včetně popisu činností, za které jsou jednotliví členové týmu odpovědní v členění po jednotlivých okruzích a výstupech/ zprávách,
  • flexibility uchazeče při plnění zakázky, a to zejména s ohledem na zajišťování (výměny) expertů s ohledem na harmonogram plnění zakázky pro případ potřebných změn v zaměření jednotlivých výstupů, nebo pro případ konfliktu zájmů navrženého experta atd,
  • nároků na spolupráci se zadavatelem (požadován je profesionální přístup k realizaci zakázky minimalizující zbytné administrativní úkony zadavatele v průběhu realizace zakázky),
  • komunikace se zadavatelem při realizaci jednotlivých kroků zakázky s ohledem na komunikační servis uchazeče vůči zadavateli, tj. zejména na míru informovanosti zadavatele o postupu realizace zakázky.

Specifikace subkritéria jsou natolik obecná a neurčitá, že nelze předpokládat schopnost zadavatele podle tohoto kritéria nabídky hodnotit, například není jasné, jak chce zadavatel hodnotit, který z uchazečů je více či méně flexibilní. Dále není zřejmé, jak chce zadavatel hodnotit použitelnost metodiky, srozumitelnost organizační struktury realizačního týmu uchazeče, profesionální přístup k realizaci zakázky nebo pochopení záměru zadavatele apod. Dle názoru Oživení se jedná o adjektiva, která nevyjadřují skutečné potřeby zadavatele a směřují pouze k vyloučení uchazečů, kterým zadavatel nemá v úmyslu zadat veřejnou zakázku.

Na základě podaného podnětu zadavatel řízení zrušil.

podnět UOHS (1.10.2013, doručeno i ČVUT, MŠMT)
reakce UOHS (1.11.2013)

stav ke dni 20.11.2013

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář