Dostihové závodiště Praha

V říjnu 2011 se právní poradna Oživení začala zabývat podivnými okolnostmi probíhajícího konkurzu ve státním podniku Dostihové závodiště Praha. Z obdrženého podnětu vyplynulo, že správce konkursní podstaty pravděpodobně nikdy nepronajímal pozemky zahrnuté do konkursní podstaty a navíc postupem času začal tyto pozemky rozprodávat za velmi nevýhodných podmínek.

Konkurs byl na majetek státního podniku Dostihové závodiště Praha prohlášen v roce 1996, kdy mu zároveň byl zároveň ustaven konkursní správce – JUDr. Jiří Slavíček. Pohledávky věřitelů v té době dosahovaly 4,5 milionů Kč. Dostihové závodiště Praha s.p. však zároveň vlastnilo rozsáhlý nemovitý majetek, který zahrnoval rovněž i pozemky pod závodištěm v pražské Chuchli. Správce konkurzní podstaty JUDr. Jiří Slavíček zahrnul v roce 1999 do majetkové podstaty úpadce pozemky na závodišti o celkové rozloze 448.230 m2, tedy většinu pozemků závodiště, vedených na LV 835, katastrální území Velká Chuchle. Na dostihovém závodišti se nepřetržitě pravidelně konají dostihové závody a také jiné kulturní a společenské akce, které již mnoho let pořádá společnost TMM s.r.o. (před ní pozemky neoprávněně užívala již zrušená společnost TURF IPS s.r.o., IČ: 25060007). Již z tohoto důvodu je více než 15 let trvající konkursní řízení zarážející, jelikož z pronájmu závodiště by logicky měly plynout nemalé příjmy úpadci, tedy příjmy dostačující k úplnému uspokojení veškerých přihlášených pohledávek. Při podrobném zkoumání případu Oživení zjistilo, že JUDr. Slavíček pozemky zahrnuté do majetkové podstaty úpadce pravděpodobně vůbec nepronajímal a zcela přehlížel skutečnost, že se společnost TMM s.r.o., užívající pozemky na závodišti bez právního titulu a zdarma, se na úkor státního podniku již řadu let bezdůvodně obohacuje.

V květnu 2002 navíc JUDr. Slavíček zahájil rozprodávání nemovitého majetku státního podniku. Pozemky prodával v několika vlnách. Tyto prodeje měly vždy několik společných rysů: byly prodány mimo veřejnou dražbu, byly prodány za cenu nižší než obvyklou (bez vypracovaných znaleckých posudků), a vždy byly prodány jedinému zájemci, společnosti Turf Praha a.s. Ta v první vlně prodeje nabyla za kupní cenu 3 499 980,- Kč vlastnické právo k pozemkům o celkové rozloze 10 606 m2, tedy za cenu 330,- Kč za metr čtvereční. Vzápětí po prvním prodeji byl v prosinci 2003 JUDr. Slavíčkem podán návrh na další prodej pozemků mimo dražbu. Tentokrát šlo o výměru 67 764 m2 za 1 780 000,- Kč, což v přepočtu na metr čtvereční znamená až nepochopitelně nízkou cenu 26,- Kč. Z jakého důvodu se oproti prvnímu prodeji již tak nízká cena snížila více než 10ti násobně, není jasné. Třetí etapa prodeje pozemků, patřících Dostihovému závodišti, začala v září roku 2009. Šlo o pozemky o výměře 7 507 m2, které byly prodány za kupní cenu 320 000,- Kč, tedy za 43,- Kč/m2. Společnost Turf Praha a.s. tedy postupně v průběhu šesti let nabyla vlastnické právo k poměrně rozsáhlým plochám na závodišti ve Velké Chuchli za neuvěřitelně výhodných podmínek – výhodných ovšem pouze pro tuto společnost, nikoliv pro majitele nemovitostí, tedy pro stát. Pro srovnání ve stejné době prodala jiná fyzická osoba společnosti Turf Praha, pozemek na závodišti za cenu 600 Kč za metr čtvereční, tedy téměř za dvojnásobek oproti nejvyšší ceně, za niž JUDr. Slavíček rozprodával majetek státního podniku a desetinásobek oproti ceně utržené průměrně ve všech třech prodejích. Při prodeji za tuto tržní cenu by správce utržil celkem 51 526 200,- Kč – oproti 5 287 487,- Kč, které nestandardní prodeje přinesly úpadci ve skutečnosti. Z peněz, které správce získal z prodejů, tak neuspokojil všechny věřitelské pohledávky a konkursní řízení pokračuje dosud.

Výše popsané jednání znamená velmi závažné pochybení ze strany konkursního správce JUDr. Slavíčka, který tím, že neuzavřel řádnou nájemní smlouvu a nechal pořadatele akcí pozemky bezplatně užívat, způsobil státnímu podniku škodu pohybující se v řádech přinejmenším několika milionů korun. Je přitom nepochybné, že společnost TMM s.r.o., ale i jiné subjetky, pozemky Úpadce užívájí, neboť z vybraného vstupného za pořádané akce jsou Městské části Praha Velká Chuchle pravidělně hrazeny poplatky ze vstupného. Příjmy z pronájmu pozemků by navíc spolehlivě pokryly přihlášené pohledávky věřitelů, aniž by muselo dojít k nevýhodnému prodeji nemovitého majetku. Celá věc je o to zajímavější, že subjekty, které se na úkor státního podniku s pomocí JUDr. Slavíčka po mnoho let obohacovaly, tedy zejména společnost TMM s.r.o., která pozemky úpadce bezplatně užívala, jakož i společnost Turf Praha, a.s., která podstatnou část pozemků od JUDr. Slavíčka získala za zlomek jejich tržní ceny, jsou majetkově i personálně provázané. Důvod proč JUDr. Slavíček zvolil pro státní podnik zcela nevhodnou strategii zjistit nelze. Pokud by však od začátku postupoval s odbornou péčí, jak mu ukládá zákon, mohl být státní podnik již touto dobou zcela ozdraven a bez dluhového zatížení.

Na základě všech těchto skutečností podalo občanské sdružení Oživení na JUDr. Slavíčka trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Oživení dále v lednu 2012 podalo také podnět k NKÚ k zahájení řízení o provedení kontroly hospodaření správce konkurzní podstaty JUDr. Jiřího Slavíčka a podnět konkurznímu soudu, aby zprostil správce konkurzní podstaty JUDr. Jiřího Slavíčka funkce a ustanovil státnímu podniku správce nového.

V červnu 2012 Oživení obdrželo vyrozumění státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, že v jednání JUDr. Slavíčka nespatřuje žádný trestný čin, neboť pohledávky věřitelů byly již z velké části uspokojeny, pozemky Úpadce byly vždy prodávány se souhlasem soudu a věřitelského výboru a po podání trestního oznámení se najednou objevila ve spisu konkurzního soudu nájemní smlouva z roku 2003 a dokonce i část nájemného za roky 2003-2012, když zbylou část nájemce přislíbil uhradit. Podstatou trestního oznámení přitom byla skutečnost, že správce konkurzní podstaty jedná ke škodě Úpadce (státního podniku – a nikoli konkurzních věřitelů), když se bezdůvodně a pod cenou zbavuje majetku Úpadce a když nevybírá žádné či odpovídající nájemné. Dne 26.6.2012 Oživení požádalo Městské státní zastupitelství, aby postup Mgr. Michal Hanycha, státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 prověřilo. Městské státní zastupitelství nedalo pokyn pokračovat v prověřování případu.

Do dnešního dne 18.1.2014 nebyl konkurz ukončen.

Stav ke dni 27.6.2012,doplněno 18.1.2014

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář